Trosolwg o Ffrwythlondeb

Diffinnir ffrwythlondeb fel y gallu naturiol i feichiogi plentyn. Fodd bynnag, nid yw ffrwythlondeb yn dod yn hawdd i bawb; bydd tua 11 y cant o gyplau yn wynebu anffrwythlondeb - anallu i feichiogi yn naturiol ar ôl blwyddyn o gyfathrach rywiol ddiamddiffyn .

Mae yna bethau y gallwch eu gwneud i wella'ch ffrwythlondeb , cynyddu'r anghydfodau y byddwch chi'n beichiogi'n gyflym , ac yn lleihau'ch risg o anffrwythlondeb .

Po fwyaf y gwyddoch, gorau. Nid yw ffrwythlondeb yn fater gwartheg benywaidd yn unig. Gall dynion a merched gymryd camau i wella eu ffrwythlondeb, a gall dynion a merched brofi anffrwythlondeb.

Os ydych chi'n wynebu anffrwythlondeb, mae gennych reswm dros obaith. Bydd mwyafrif helaeth y cyplau yn gallu beichiogrwydd gyda chymorth triniaethau ffrwythlondeb , llawfeddygaeth, neu newidiadau ffordd o fyw.

I'r rhai nad ydynt yn gysyngu hyd yn oed gyda chymorth, mae yna opsiynau amgen ar gyfer adeiladu teuluoedd neu symud ymlaen gyda'ch bywyd.

Hanfodion Ffrwythlondeb: Beth Sy'n Cymryd i Beichiogi?

Dyma drosolwg byr iawn o'r hyn y mae angen iddo ddigwydd ar gyfer cwpl i feichiogi'n naturiol.

 1. Rhaid i system atgenhedlu menyw gynhyrchu rhaeadr o hormonau a fydd yn arwain at ovulation . Ovulation yw pan ryddheir wy oddi wrth un o'r ofarïau. Mae hyn yn digwydd unwaith y mis yn ystod blynyddoedd cynnar menyw.
 2. Rhaid i system atgenhedlu dyn fod yn cynhyrchu celloedd sberm yn y profion. Ar ôl glasoed, mae celloedd sberm newydd yn cael eu cynhyrchu bob dydd.
 1. Mae'n rhaid bod cwpl yn cael cyfathrach rywiol (neu o leiaf, mae'n rhaid i semen ddod i gysylltiad â'r ardal faginaidd) yn ystod y pump i chwe diwrnod cyn ei ofalu .
 2. Yn ystod ejaculation, mae sberm yn y vas deferens yn cael ei gymysgu ynghyd â semen a grëwyd yn y brostad a phecynnau bach. (Mae'r profion gwrywaidd yn creu celloedd sberm, ac yna mae'r celloedd sberm hynny yn cael eu storio yn y vas deferens.) Mae'r gymysgedd hwn o sberm a hylif yn cael ei orfodi allan o'r pidyn gan gyfres o gyfangiadau cyhyrau.
 1. Ar ôl cyfathrach rywiol, mae semen (yn ddelfrydol) yn casglu yn yr ardal geg y groth . Nesaf, mae'n rhaid i gelloedd sberm nofio allan o'r semen ac i mewn i mwcws ceg y groth .
 2. Rhaid i'r sberm wedyn nofio i fyny drwy'r agoriad ceg y groth i'r groth. O'r groth, mae'r sberm yn nofio yn awr i'r tiwbiau falopaidd .
 3. Bydd y sberm cryfaf a hanafaf (canran fach iawn o'r cyfanswm) yn ymuno yn y tiwbiau fallopia nes bydd wy yn dod ar hyd.
 4. Ar ôl rhyddhau wy o un o'r ofarïau, caiff ei arwain yn ofalus i'r tiwbiau fallopaidd.
 5. Yn y tiwbiau cwympopaidd, mae un o'r celloedd sberm aros yn tyfu'n y pen draw yn yr wy. Dyma'r adeg o ffrwythloni.
 6. Ar ôl cael ei ofalu, mae system atgenhedlu'r fenyw yn rhyddhau coctel newydd o hormonau sy'n adeiladu'r endometriwm, neu linell wterin .
 7. Mae'r wy wedi'i ffrwythloni (neu embryo) yn mynd trwy gyfres o is-adrannau celloedd.
 8. Gan fod hyn yn digwydd, mae'r embryo yn parhau i deithio i lawr y tiwb falopaidd i'r gwter.
 9. Unwaith y bydd y embryo yn cyrraedd y groth, mae'n ei fewnblannu yn y pen draw i'r leinin uterin , neu endometriwm. Mae hyn yn digwydd tua pedair i 10 diwrnod ar ôl ffrwythloni.
 10. Ar ôl mewnblaniad, mae'r embryo yn creu celloedd ffetws a chelloedd placental. Bydd y gonadotropin chorionig dynol hormon (hCG) , neu "yr hormon beichiogrwydd," yn dechrau cael ei gynhyrchu.
 1. Tua wythnos yn ddiweddarach, neu oddeutu 14 diwrnod ar ôl yr uwlaiddiad, mae digon o hCG yn cael ei gylchredeg ar gyfer prawf beichiogrwydd i roi canlyniad cadarnhaol .

Sut allwch chi gael Beichiogi'n gyflym?

Gan dybio eich bod chi a'ch partner yn ffrwythlon, mae yna bethau y gallwch eu gwneud i feichiogi'n gyflymach .

Nifer un yw gwneud y gorau o'r amser rydych chi'n cael rhyw . Rydych chi eisiau cael cyfathrach rywiol yn ystod eich ffenestr ffrwythlon.

Mae'r ffenestr ffrwythlon yn para rhwng pump ac wyth diwrnod, ac mae'n digwydd ychydig cyn ymboli. Mae yna gamddealltwriaeth bod y broses owlaidd yn digwydd ar ddiwrnod 14 y cylch menstruol. Y gwir yw bod diwrnod yr uwlaidd yn amrywio o fenyw i fenyw.

Gall rhai ofalu mor gynnar â diwrnod 10, eraill mor hwyr â dydd 22.

Rydych chi'n fwyaf tebygol o fod yn feichiog os oes gennych ryw un i ddau ddiwrnod cyn i chi ofalu. Mae eich gwrthdaro o beichiogi'r diwrnod cyn ymboli rhwng 21 y cant a 34 y cant. Cymharwch hynny hyd at bedwar diwrnod cyn ymbiwleiddio, pan fydd eich gwrthdaro rhwng 8 y cant a 17 y cant.

Mae yna lawer o ddulliau o ganfod yr amser hwn yn ffrwythlon iawn. Y ddau ddull orau yw gwirio'ch mwcws ceg y groth (yn haws nag y mae'n swnio) neu'n defnyddio profion rhagfynegwyr o ran yfeddiad (hefyd yn eithaf hawdd, ond bydd angen i chi brynu stribedi prawf.)

Gallech hefyd:

Gallwch wneud y mwyaf o'ch ffrwythlondeb ymhellach trwy gael cyfathrach rywiol yn aml , gan ddefnyddio irid sy'n cyfateb i sberm , ac osgoi dychu ( arfer da waeth beth bynnag) .

Sut allwch chi wybod os ydych chi'n feichiog?

I fenywod sy'n ceisio beichiogi, mae pob mis yn cael ei rannu'n ddau gyfnod: cyn ymboli, pan fyddwch chi'n ceisio cael rhyw cyn i'r wy gael ei ryddhau, ac ar ôl i chi gael ei ofalu , pan fyddwch chi'n aros i gymryd prawf beichiogrwydd.

Gelwir y cyfnod amser rhwng oviwleiddio a'ch cyfnod disgwyliedig yn aros ddwy wythnos .

Yr amser delfrydol i gymryd prawf beichiogrwydd yw un diwrnod ar ôl i'ch cyfnod ddod i ben. Er enghraifft, os yw eich beiciau fel arfer yn 30 diwrnod o hyd, byddwch am gymryd prawf beichiogrwydd ar ddiwrnod 31 neu ddiweddarach.

Mae'n well os byddwch chi'n osgoi cymryd profion cyn i'ch cyfnod ddod i ben. Os byddwch chi'n cymryd y prawf yn gynnar, mae'n annhebygol y byddwch yn cael canlyniad cadarnhaol hyd yn oed os ydych chi'n feichiog. Byd Gwaith, gall gynyddu eich lefelau straen.

Allwch chi ddweud os ydych chi'n feichiog yn ôl yr hyn rydych chi'n teimlo?

Rydych chi wedi treulio amser yn debygol o edrych ar symptomau beichiogrwydd cynnar ar -lein, gan geisio canfod a ydych chi'n feichiog cyn y diwrnod prawf beichiogrwydd.

Y gwir yw na allwch ddweud a ydych chi'n feichiog yn unig gan eich barn chi. Weithiau, mae menywod yn teimlo'n feichiog pan nad ydyn nhw - ac weithiau nid ydynt yn teimlo'n feichiog pan fyddant.

Beth allwch chi ei wneud i wella'ch ffrwythlondeb yn naturiol?

Mae ymchwil wedi canfod y gallai rhai arferion iach o fyw arwain at well ffrwythlondeb neu o leiaf yn llai o anffrwythlondeb. Gall gwneud newidiadau ffordd o fyw effeithio ar anffrwythlondeb gwirioneddol, ac ni ddylid ystyried yr un mor effeithiol â thriniaethau ffrwythlondeb. Dylech ystyried y ddau wneud newidiadau ffordd o fyw a chael gofal meddygol.

Er enghraifft, os yw eich tiwbiau falopaidd yn cael eu rhwystro , nid yw eich deiet yn eich helpu i feichiogi'n naturiol. Efallai na fydd deiet yn gwella eich trawstau o driniaethau ffrwythlondeb yn gweithio, ond nid oes ymchwil ar hyn o bryd i brofi hyn.

Mae rhai pethau y gallwch chi eu gwneud a allai wella eich ffrwythlondeb yn cynnwys:

Dysgwch fwy am sut y gallwch roi hwb i ffrwythlondeb:

Pryd ddylech chi fod yn bryderus â'ch ffrwythlondeb?

Dylech bryderu am eich ffrwythlondeb os yw unrhyw un o'r tri canlynol yn berthnasol i chi:

Dylech gysylltu â'ch meddyg os yw unrhyw un o'r uchod yn ymwneud â'ch profiad.

Hefyd, os ydych chi'n 35 oed neu'n hŷn , yna dylech weld eich meddyg os nad ydych chi'n feichiog ar ôl chwe mis. Mae hyn oherwydd bod eich ffrwythlondeb yn gostwng yn naturiol yn gyflymach.

Dyma arwyddion a symptomau mwyaf cyffredin problem ffrwythlondeb:

Fodd bynnag, ni fydd pob person yn cael symptomau neu arwyddion o broblem ffrwythlondeb. Mewn gwirionedd, mae'n gyffredin i gwpl ond ddarganfod bod ganddynt broblem ffrwythlondeb ar ôl iddyn nhw geisio beichiogi aflwyddiannus am flwyddyn. Mae llawer o achosion anffrwythlondeb yn "dawel" ac nid oes ganddynt symptomau amlwg.

Beth Sy'n Lleihau neu Niwed Eich Ffrwythlondeb?

Mae rhai pethau a allai leihau eich ffrwythlondeb y mae gennych reolaeth drosodd. Er enghraifft, mae ysmygu yn lleihau ffrwythlondeb mewn dynion a menywod , felly cynghorir rhoi'r gorau iddi (am hyn ac, wrth gwrs, nifer o resymau eraill).

Nid yw achosion eraill ar gyfer llai o ffrwythlondeb o fewn eich rheolaeth chi. Er enghraifft, mae ffrwythlondeb yn gostwng gydag oedran. Er y gallech chi geisio cael plant o oedran iau , ni allwch wneud unrhyw beth i atal y dirywiad ffrwythlondeb sy'n gysylltiedig ag oedran.

Dyma rai achosion o ffrwythlondeb neu anffrwythlondeb llai:

Pwy sy'n Gall Helpu a Beth Sy'n Ymwneud â Phrawf Ffrwythlondeb?

Os ydych chi'n fenyw ac yn pryderu y gallai fod gennych broblem ffrwythlondeb, y person cyntaf y dylech chi ei siarad yw eich gynaecolegydd . Dylai dynion weld uroleg.

Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n cael eich profi. Sicrhewch fod eich meddyg yn archebu dadansoddiad semen i'ch partner ac nid yn unig yn profi eich ffrwythlondeb. Mae anffrwythlondeb gwrywaidd naill ai ar ei ben ei hun neu ynghyd ag anffrwythlondeb benywaidd yn achos pam na all cwpl fod yn feichiog o leiaf 40 y cant o'r amser.

Mae profion ffrwythlondeb sylfaenol yn cynnwys gwaith gwaed, dadansoddiad semen ar gyfer y dyn, a HSG ar gyfer y fenyw (sy'n pelydr-X arbennig sy'n dangos p'un a yw'r tiwbiau gwyopopaidd ar agor ai peidio).

Os ydych chi'n teimlo'n bryderus am brofion ffrwythlondeb, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Ceisiwch gofio mai profi yw'r cam cyntaf i gael help.

Gan ddibynnu ar ganlyniadau eich profion ffrwythlondeb, efallai y bydd eich meddyg yn ceisio eich trin â thriniaethau ffrwythlondeb technoleg isel ( fel Clomid ), neu gall eich meddyg eich cyfeirio'n uniongyrchol at endocrinoleg atgenhedlu.

Mae endocrinoleg atgenhedlu yn un math o arbenigwr ffrwythlondeb. Fel arfer maent yn gweithio mewn clinig ffrwythlondeb, ynghyd â thechnegwyr ffrwythlondeb eraill, meddygon, a nyrsys. Unwaith y cewch eich cyfeirio at glinig ffrwythlondeb, gellir cynnal profion pellach.

Pa Opsiynau sydd gennych ar gyfer Triniaeth Ffrwythlondeb?

Bydd eich opsiynau triniaeth ffrwythlondeb yn dibynnu ar achos eich anffrwythlondeb.

Mae rhai posibiliadau'n cynnwys ...

Mae wyth deg i 90 y cant o gyplau yn cael eu trin â meddyginiaethau neu lawdriniaeth. Nid oes angen IVF ar gyfer mwyafrif y cyplau anffrwythlon.

Mae cost triniaeth ffrwythlondeb yn amrywio a bydd hefyd yn dibynnu ar eich sylw yswiriant.

Er bod triniaeth Clomid yn gymharol rhad (rhwng $ 10 a $ 50 y cylch ar gyfer y driniaeth fwyaf sylfaenol), gall cylch chwistrellu gostio ychydig filoedd o ddoleri, ac mae cylch triniaeth IVF yn costio $ 15,000, ar gyfartaledd.

Gall triniaeth ffrwythlondeb fod yn straen hefyd. Mae'n bwysig eich bod yn cyrraedd allan am gefnogaeth ac yn cymryd amser i chi fod yn ofalus.

Beth os nad ydych chi am fwrw ymlaen â thriniaeth ffrwythlondeb?

Nid yw pawb yn penderfynu dilyn triniaethau ffrwythlondeb. Hefyd, bydd rhai cyplau yn penderfynu rhoi'r gorau i ddilyn triniaeth am amryw resymau .

Mae opsiynau ar wahân i driniaeth ffrwythlondeb yn cynnwys:

Nid yw cael eich plant biolegol eich hun yn golygu na allwch chi fod yn rhan o fywyd plentyn. Er y gallai bod o gwmpas plant fod yn boenus yn ystod y dyddiau cynnar o anffrwythlondeb, dros amser, mae rhai dynion a menywod yn dod o hyd i ymwneud â phlant i fod yn brofiad iacháu.

Sut Allwch Chi Ymdrin â Straen Strwythurau Ffrwythlondeb?

Pan na fyddwch chi'n feichiog cyn gynted ag y disgwyliwch, mae'n arferol brofi straen . Mae ymchwil wedi canfod bod gan fenywod â phrofiad anffrwythlon lefelau tebyg o straen seicolegol â'r rhai sy'n wynebu canser, HIV a phoen cronig.

Nid yw ymdopi ag anffrwythlondeb yn hawdd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gofalu amdanoch eich hun . Gall therapïau corff-meddwl fel ioga ac aciwbigo leihau straen ffrwythlondeb, fel y gall weld cynghorydd hyfforddedig .

Hefyd, sicrhewch eich bod yn cwrdd â chefnogaeth gan gyd- gefnogwyr ( a fydd yn deall ble rydych chi'n dod) a'ch ffrindiau "Myrtle ffrwythlon".

Gair o Verywell

Beth bynnag a wnewch, peidiwch â chadw'ch problemau ffrwythlondeb yn gyfrinach . Nid oes rheswm dros gywilydd , ac nid oes angen i chi ddelio ag anffrwythlondeb yn unig. Mae pobl eisiau helpu. Gadewch iddynt.

> Ffynonellau:

> Chavarro JE, Rich-Edwards JW, Rosner B, Willett WC. "Astudiaeth Ddibynadwy o Ddefnyddio Bwydydd Llaeth ac Anffrwythlondeb Anovulatory". Atgynhyrchu Dynol. 2007 Mai; 22 (5): 1340-7. Epub 2007 Chwefror 28.

> Labyak, Susan; Lafa, Susan; Turek, Fred; Zee, Phyllis. "Effeithiau Gwaith Shift ar Drefn Cwsg a Menstruol mewn Nyrsys." Gofal Iechyd i Ferched Rhyngwladol. Medi 2002; 23: 6 a 7: 703-14.

> Ffeithiau Cyflym Am Infertility. Cymdeithas America ar gyfer Meddygaeth Atgenhedlu.

> Schwerdtfeger KL, Shreffler KM. "Trawma Colli Beichiogrwydd ac Anffrwythlondeb Ymhlith Mamau a Merched Annibynnol o Ddim yn Ddim yn yr Unol Daleithiau" Journal of Colours and Trauma . 2009; 14 (3): 211-227. doi: 10.1080 / 15325020802537468.

> Stirnemann JJ1, Samson A, Bernard JP, Thalabard JC. "Tebygolrwydd Diwrnod penodol o Ganoliaeth mewn Cylchoedd Ffrwythlon sy'n Deillio o Feichiogrwydd Digymell. " Hum Reprod . 2013 Ebrill; 28 (4): 1110-6. doi: 10.1093 / humrep / des449. Epub 2013 Ionawr 22.