12 Arwyddion Posib Efallai y Cewch Problem Ffrwythlondeb

Mae yna arwyddion rhybudd cynnar posibl o anffrwythlondeb. Mae yna ffactorau risg hefyd, mae pethau sy'n ei gwneud hi'n fwy tebygol y gallech gael anhawster i feichiog. Er na fydd gan lawer o gyplau unrhyw arwyddion na symptomau, os oes gennych unrhyw un, dylech siarad â'ch meddyg yn gynt na hwyrach.

Diffinnir anffrwythlondeb gan ba mor hir yr ydych wedi bod yn ceisio beichiogi aflwyddiannus.

Os ydych wedi bod yn ceisio am flwyddyn heb lwyddiant - neu am chwe mis, os ydych chi'n 35 oed neu'n hŷn - bydd eich meddyg yn eich diagnosio fel anffrwythlon. Ond a oes rhaid ichi geisio am flwyddyn i wybod a oes yna broblem?

Dyma rai cwestiynau i'w holi chi chi a'ch partner. Os atebwch ie i unrhyw un o'r rhain, siaradwch â'ch meddyg cyn i chi dreulio blwyddyn yn ceisio ar eich pen eich hun.

Cycles Menstrual afreolaidd

Pan fydd menstru yn dechrau, gall cael cyfnodau afreolaidd fod yn normal. Mae'n cymryd y corff ar unwaith i gael ei reoleiddio. Unwaith y byddwch chi wedi pasio'ch blynyddoedd yn eu harddegau, dylai'ch cylchoedd fod yn rheolaidd. Gall cylch afreolaidd fod yn faner goch ar gyfer problemau anffrwythlondeb a gall fod yn arwydd o broblem owulau.

Os yw'ch cylchoedd yn anarferol yn fyr neu'n hir (llai na 24 diwrnod neu fwy na 35 diwrnod), neu os ydynt yn anffodus, siaradwch â'ch meddyg. Os na chewch eich cyfnodau o gwbl, mae'n rhaid ichi siarad â'ch meddyg yn llwyr.

Mae amrywiaeth o achosion ar gyfer cyfnodau afreolaidd. Mae syndrom ovarian polycystic (PCOS) yn un o'r achosion mwyaf cyffredin o gylchredau afreolaidd ac anffrwythlondeb sy'n gysylltiedig â depolau. Mae achosion posibl eraill ar gyfer cyfnodau afreolaidd yn cynnwys hyperprolactinemia, annigonolrwydd cynradd oaraidd , camweithrediad thyroid, cronfeydd wrth gefn isel o ofaraidd , dros ben neu o dan bwysau, ac ymarfer gormodol .

Gwaedu / Trwm Gwaed a Chrampiau

Gellir ystyried gwaedu am unrhyw beth rhwng tair a saith diwrnod yn normal. Fodd bynnag, os yw'r gwaedu yn ysgafn iawn neu'n hynod o drwm ac yn ddwys, dylech weld eich meddyg.

Mae symptomau eraill sy'n gysylltiedig â chyfnodau a allai ddynodi problem ffrwythlondeb yn cynnwys:

Gall crampiau menstruol sy'n ymyrryd â'ch bywyd bob dydd fod yn symptom o endometriosis neu afiechyd llidiol pelfig , y gall y ddau achosi anffrwythlondeb. Mae'r ddau glefyd hyn yn gwaethygu gydag amser, felly mae'n bwysig nad ydych yn oedi cyn ceisio help.

Oedran: Hyn na 35

Mae ffrwythlondeb benywaidd a gwrywaidd yn lleihau gydag oedran. Mae'r risg o anffrwythlondeb yn cynyddu yn 35 oed i ferched ac yn parhau i dyfu gydag amser. Mae gan fenyw 30-mlwydd-oed siawns o 20 y cant o feichio mewn unrhyw fis, ond dim ond siawns o 5 y cant sydd gan fenyw 40 oed. Mae menywod dros 35 hefyd yn fwy tebygol o brofi camarweiniad ac i gael plentyn â chlefyd cynhenid.

Effeithir hefyd ar ffrwythlondeb gwrywaidd yn ôl oedran , ond nid mor gyflym â menywod. Mae ymchwil wedi canfod bod gostyngiadau mewn oedran uwch, ffrwythlondeb gwrywaidd a sberm, gan gynnwys cynnydd mewn sberm a ddifrodir gan DNA.

Mae oedran gwrywaidd wedi bod yn gysylltiedig â risg gynyddol o ddioddef gaeaf, pasio problemau genetig, a rhai anableddau cynhenid. Mae oedran cynyddol hefyd wedi bod yn gysylltiedig â chyfraddau uwch o awtistiaeth a sgitsoffrenia.

Mae nifer o arolygon ac astudiaethau ymchwil dros y blynyddoedd wedi canfod nad yw llawer o fenywod (a dynion) yn ymwybodol o faint o ffrwythlondeb benywaidd sy'n lleihau gydag oedran. Mae pobl yn aml yn amcangyfrif eu siawns o feichiogi yn 40 neu 44 oed. Neu maen nhw'n tybio mai triniaeth IVF yn unig y gall ddatrys y mater. (Ni all.)

Edrychodd astudiaeth ddiddorol ar ba oed y dylai pâr ddechrau ceisio cael teulu, yn seiliedig ar faint o blant y maent yn dymuno eu cael yn y pen draw ac a ydynt yn agored i driniaeth IVF.

Os nad ydych chi'n agored i driniaeth IVF, dylech ddechrau ceisio beichiogi

Os ydych chi'n agored i IVF, mae'r astudiaeth yn awgrymu dechrau'ch teulu

Mae triniaeth IVF hefyd yn effeithio ar oedran gwryw. Canfu un astudiaeth fod cynnydd o 11 y cant o beidio â chyflawni beichiogrwydd a chynnydd o 12 y cant yn achos y genhedlaeth o beidio â chael genedigaeth fyw ym mhob blwyddyn ychwanegol o oedran y fam.

Wrth gwrs, hyd yn oed os ydych chi'n ifanc, nid ydych chi'n gwarantu babi. Gall dynion a menywod ifanc hefyd brofi anffrwythlondeb.

Ffrwythlondeb Partner

Nid yw anffrwythlondeb ffactor dynion bob amser mor amlwg, ac anaml y mae symptomau. Fel rheol, mae sberm yn cael ei bennu gan gyfrif sberm isel neu symudedd sberm sydd wedi'i atal. (Mewn geiriau eraill, bydd angen i chi fynd trwy brofion ffrwythlondeb i ddarganfod y broblem.)

Ond os yw'ch partner yn profi camweithgarwch rhywiol, gallai hyn fod yn faner coch anffrwythlondeb.

Pwysau

Mae eich pwysau yn chwarae rhan bwysig yn eich ffrwythlondeb. Gall bod yn rhy drwm - o dan bwysau-arwain at drafferth yn beichiogi. Mewn gwirionedd, gall gordewdra fod yn un o'r achosion mwyaf cyffredin o anffafrwythiaeth y gellir ei atal. Os ydych chi'n ordew, mae ymchwil wedi canfod y gall colli pump i ddeg y cant o'ch pwysau neidio dechreuadu.

Gall bod dros neu o dan bwysau hefyd gael effaith andwyol ar ffrwythlondeb gwrywaidd. Canfuwyd bod dynion sydd â BMI o dan 20 o ganolbwyntio ar gyfyngiadau sberm a chyfrif sberm, tra bod hyd i ddynion ordew wedi cael lefelau is o brofosteron a chyfrifau sberm is.

Os ydych chi'n cael anhawster i golli pwysau ychwanegol, siaradwch â'ch meddyg. Gall rhai achosion hormonaidd o anffrwythlondeb arwain at broblemau pwysau. Er enghraifft, mae PCOS yn cynyddu'r risg o ordewdra ac yn digwydd hefyd yn achos anffrwythlondeb.

Cyfradd Gollwng

Fel arfer mae anffrwythlondeb yn gysylltiedig â'r anallu i feichiogi. Fodd bynnag, efallai y bydd angen help i ferched sy'n feichiog hefyd gael menyw sy'n profi camarweiniau rheolaidd .

Nid yw cam-drin yn anghyffredin. Mae'n digwydd mewn 10 i 20 y cant o feichiogrwydd. Nid yw ymadawiad ailadroddus yn gyffredin. Dim ond un y cant o ferched fydd yn mynd â thri beichiogrwydd yn olynol. Os ydych chi wedi cael dau wrth-wyliad olynol, siaradwch â'ch meddyg.

Salwch Cronig

Gall clefydau cronig, yn ogystal â'u triniaethau, arwain at broblemau ffrwythlondeb. Er enghraifft, gall diabetes, clefyd celiag heb ei drin , clefyd cyfnodontal a hypothyroidiaeth gynyddu eich risg am anffrwythlondeb.

Weithiau, gall triniaethau ar gyfer salwch cronig effeithio'n negyddol ar ffrwythlondeb. Gall inswlin, gwrth-iselder a hormonau thyroid arwain at gylchredau afreolaidd.

Gall Tagamet (cimetidine), meddyginiaeth a ddefnyddir wrth drin wlserau peptig, a rhai meddyginiaethau pwysedd gwaed uchel achosi anffrwythlondeb ffactor dynion . Gall y meddyginiaethau hyn achosi problemau gyda chynhyrchiad sberm neu eu gallu i wrteithio'r wy.

Canser y gorffennol

Gall rhai triniaethau canser arwain at broblemau ffrwythlondeb. Os ydych chi neu'ch partner wedi mynd trwy driniaethau canser, yn enwedig therapi ymbelydredd a oedd yn agos at yr organau atgenhedlu, argymhellir adborth gan eich meddyg.

Hanes STDs

Gall salwch a drosglwyddir yn rhywiol (neu STDs / STIs) fod yn achos anffrwythlondeb . Gall heintiau a llid o chlamydia neu gonrhea achosi rhwystr o'r tiwbiau fallopaidd . Gall hyn wneud beichiogrwydd naill ai'n amhosib neu roi menyw mewn perygl am feichiogrwydd ectopig .

Mae'r un peth yn wir am ddynion. Wedi'i chofio heb ei drin, gall haint arwain at feinwe craen o fewn y tract atgenhedlu dynion, gan wneud semen yn trosglwyddo'n aneffeithiol neu hyd yn oed yn amhosib.

Gan nad yw chlamydia a gonorrhea fel arfer yn achosi symptomau amlwg mewn menywod, mae'n bwysig eich bod wedi cael eich sgrinio ar gyfer y STDs hyn. Mae llawer o heintiau a drosglwyddir yn rhywiol yn symptomless mewn menywod. Efallai y byddwch chi'n teimlo'n iawn tra bo'r afiechyd yn dawel yn diflannu ar eich organau atgenhedlu .

Os oes gennych unrhyw symptomau o STI, edrychwch ar eich meddyg ar unwaith, ac os ydych mewn perygl o gontractio STI, edrychwch yn rheolaidd hyd yn oed os ydych chi'n asymptomatig.

Clefydau Ysmygu ac Alcohol

Mae bron pawb yn gwybod yfed ac ysmygu tra bo'n feichiog yn fawr iawn. Ond mae ysmygu ac yfed wrth geisio beichiogrwydd hefyd yn broblem.

Mae ysmygu'n effeithio'n negyddol ar gyfrif sberm , siâp sberm, a symudiad sberm, yr holl ffactorau pwysig ar gyfer cenhedlu. Gwelwyd bod llwyddiant triniaeth IVF hefyd yn waethygu mewn ysmygwyr gwrywaidd, hyd yn oed pan ddefnyddir IVF ag ICSI . (Mae ICSI yn golygu cymryd un sberm a'i chwistrellu'n uniongyrchol i wy.)

Mae ysmygu hefyd wedi ei gysylltu â dysgliad erectile, felly gall gollwng yr arfer droi rhai o'r effeithiau andwyol.

Mewn menywod, gall ysmygu gyflymu'r broses o heneiddio ofarļaidd , gan ddwyn menopos yn gynharach. Y newyddion da yw, os byddwch chi'n rhoi'r gorau iddi'n gynnar, efallai y byddwch yn gallu gwrthdroi peth o'r difrod. Gall yfed trwm hefyd arwain at broblemau ffrwythlondeb, ar gyfer dynion a merched.

Mae'r mwyafrif o astudiaethau wedi canfod na fydd ychydig o ddiodydd yr wythnos yn achosi niwed, ond mae yfed gormodol wedi ei gysylltu â chyfrifau sberm is, symudiadau sberm gwael, a siâp sberm afreolaidd. Canfu un astudiaeth fod y gyfradd lwyddo IVF wedi gostwng gyda phob diod ychwanegol yfed yn yr wythnos.

Cemegau Gwenwynig yn y Gwaith

A yw'ch swydd yn cynnwys cysylltiad agos â chemegau gwenwynig? Os felly, efallai y byddwch mewn mwy o berygl am anffrwythlondeb a lleihau iechyd sberm.

Mae gan ffermwyr, beintwyr, farneiswyr, gweithwyr metel a weldwyr i gyd fod mewn perygl i gael llai o ffrwythlondeb. Os yw'ch swydd yn cynnwys cyswllt cemegol gwenwynig neu amodau gwres uchel, siaradwch â'ch meddyg. Efallai y bydd mwy o gamau y gallwch eu cymryd i amddiffyn eich hun.

Tymereddau Uchel

Mae tymereddau uchel yn newyddion drwg ar gyfer sberm. Rydych chi wedi tebygol o glywed am hyn mewn perthynas â'r ddadl bocswyr yn erbyn briffiau. Y syniad oedd y byddai bocswyr, gan fod yn llai cyfyngol a chael mwy o lif awyr, yn arwain at dymheredd cynhenid ​​oerach a lefelau iach o ffrwythlondeb. Nid yw'r ymchwil yn glir ynghylch p'un a yw bocsys neu briffiau'n bwysig, er ei fod yn gwisgo briffiau neu ddillad isaf, yn enwedig pan wneir o ffabrig anadlu anadlu, yn cael effaith ar iechyd sberm.

Mae mwy o ffynonellau o wres sy'n tyfu sberm yn cynnwys:

Efallai y bydd yr effeithiau niweidiol gwres yn cael effaith barhaol nag y byddech chi'n ei ddychmygu hefyd. Edrychodd astudiaeth fach iawn ar ddynion a fynychodd sawna ddwywaith yr wythnos am 15 munud, dros gyfnod o dri mis. Wrth gymharu â samplau semen a gymerwyd cyn ymweld â'r sawna, canfu'r ymchwilwyr ostyngiadau mewn cyfrif sberm a symud, yn ogystal â mwy o sberm a ddifrodir gan DNA.

Gwerthuswyd y dynion yn yr astudiaeth eto dair mis a chwe mis ar ôl iddyn nhw roi'r gorau i fynychu'r sawna. Ni chafodd iechyd y sberm ei adfer yn llwyr tan chwe mis ar ôl i'r dynion roi'r gorau i fynychu sesiynau'r sawna.

Gair o Verywell

Bydd tua 80 y cant o gyplau yn beichiogi o fewn chwe mis, a bydd tua 90 y cant yn feichiog ar ôl blwyddyn, os ydynt yn cael cyfathrach rywiol amser llawn . Os na fyddwch chi'n feichiog ar ôl blwyddyn o geisio , dylech weld eich meddyg. Os ydych chi'n 35 oed neu'n hŷn, yna dylech weld eich meddyg ar ôl chwe mis o geisio.

Fodd bynnag, beth os oes gennych arwydd posibl o anffrwythlondeb cyn y marc blwyddyn? Beth os ydych mewn perygl am anffrwythlondeb?

Yn yr achos hwnnw, siaradwch â'ch meddyg nawr. Gall eich meddyg redeg rhai profion ffrwythlondeb sylfaenol . Os daw popeth yn ôl yn normal, gallwch barhau i geisio ar eich pen eich hun am gyfnod hwy. Fodd bynnag, os oes problem, byddwch chi wedi ei dal yn llawer cynt, a bydd eich trawst o driniaeth ffrwythlondeb yn llwyddiannus yn uwch.

> Ffynonellau:

> Crosnoe LE, Kim ED. "Effaith oedran ar ffrwythlondeb gwrywaidd." Barn Curr Obstet Gynecol. 2013 Mawrth 13. [Epub cyn argraffu]

> Berger, Amanda, Ph.D; Manlove, Jennifer, Ph.D .; Wildsmith, Elizabeth, Ph.D. "Beth Mae Oedolion Ifanc yn Gwybod - ac Ddim yn Gwybod - Am Patrymau Ffrwythlondeb: Goblygiadau i Leihau Beichiogrwydd Anfwriadol". Brîff Ymchwil Tueddiadau Plant. Medi 2012.

> Garolla A, Torino M, Sartini B, Cosci I, Patassini C, Carraro U, Foresta C. "Tystiolaeth llinellau a moleciwlaidd y mae amlygiad sŵna yn effeithio ar sbermau dynol" Hum Reprod. 2013 Ebrill; 28 (4): 877-85. doi: 10.1093 / humrep / det020. Epub 2013 Chwefror 14.

> Habbema JD1, Eijkemans MJ2, Leridon H3, Te Velde ER4. "Gwireddu maint teuluol dymunol: pryd ddylai cyplau ddechrau? " Hum Reprod . 2015 Medi; 30 (9): 2215-21. doi: 10.1093 / humrep / dev148. Epub 2015 Gorffennaf 15.

> K. Mac Dougall, Y. Beyene, RD Nachtigall. "Sioc oed: camgymeriadau o effaith oedran ar ffrwythlondeb cyn ac ar ôl IVF mewn merched a greodd ar ôl 40 oed." Atgynhyrchu Dynol. (2012) doi: 10.1093 / humrep / des409 Cyhoeddwyd gyntaf ar-lein: Tachwedd 30, 2012.