Bwydo ar y Fron Gadewch Down Reflex

Arwyddion, Problemau ac Atebion

Mae'r adferiad bwydo ar y fron, a elwir hefyd yn gwasgu llaeth, yn adwaith naturiol anferthol neu anuniongyrchol sy'n digwydd yn eich corff fel eich bwydo ar y fron babi. Pan fydd eich plentyn yn troi ymlaen i'ch mam a'ch nyrsys , mae'n anfon neges i'ch ymennydd i ryddhau'r hormonau prolactin ac ocsococin . Er bod prolactin yn gyfrifol am wneud mwy o laeth y fron , dyma'r ocsococin sy'n dweud wrth eich llaeth y fron i adael y dwythellau llaeth .

Mae'r rhyddhad hwn o laeth yn yr adfywio.

Arwyddion Gadewch i lawr

Pan fydd eich bronnau'n rhyddhau llaeth y fron , efallai y byddwch yn sylwi ar yr arwyddion hyn o adlewyrchiad letdown.

Efallai y byddwch hefyd yn sylwi ar arwyddion yr adfywio yn ôl ar adegau heblaw pan fydd y babi ar y fron. Gall ddod yn gyflym ac yn annisgwyl yn ystod amser bwydo, pan glywch eich plentyn yn crio, yn ystod cawod cynnes, neu yn ystod gweithgaredd rhywiol .

Sut Mae Gadewch i Ddi Ddim yn teimlo

Mae'r adwerth chwith i lawr yn digwydd sawl gwaith yn ystod bwydo. Y datganiad cyntaf fel arfer yw'r unig un sy'n amlwg. Pan fydd eich llaeth yn dechrau gadael i lawr, efallai y byddwch chi'n teimlo pinnau a nodwyddau, tingling, llosgi, neu bwysau. Gallai fod ychydig yn anghyfforddus neu hyd yn oed ychydig yn boenus. I rai menywod, mae'r teimladau'n teimlo'n gryf iawn, tra nad yw eraill yn teimlo dim byd o gwbl.

Os nad ydych chi'n teimlo unrhyw un o'r teimladau hyn, nid yw o reidrwydd yn golygu bod rhywbeth yn anghywir. Efallai na fyddwch byth yn sylwi arno, neu efallai y byddwch chi'n teimlo yn yr ychydig wythnosau cyntaf wedyn yn llai dros amser. Cyn belled ag y gallwch weld yr arwyddion bod eich babi yn cael digon o laeth y fron ac yn tyfu'n dda, does dim angen i chi boeni. Wrth gwrs, os na fyddwch chi'n teimlo'r gostyngiad neu os ydych chi wedi rhoi'r gorau iddi deimlo, ac nad ydych yn gweld unrhyw un o'r arwyddion a restrir uchod, gallai ddangos bod eich cyflenwad o laeth y fron yn isel . Dylech gysylltu â'ch meddyg neu ymgynghorydd llaeth am gymorth a dod â'ch babi i'r pediatregydd i sicrhau ei bod hi'n ennill pwysau.

Oxytocin a theimladau eraill o Gadewch i lawr

Mae'r hormon ocsococin yn gysylltiedig â chariad a bondio. Mae'ch corff yn ei rhyddhau yn ystod geni, pan fyddwch chi'n bwydo'ch babi ar y fron, ac yn ystod rhyw. Gall yr hormon hwn achosi teimladau o heddwch, tawelwch ac ymlacio. Mae ocsococin hefyd yn achosi toriadau cyhyrau sy'n helpu i dorri'ch gwartheg yn ôl ar ôl geni. Felly, efallai y byddwch chi'n teimlo crampiau gwterog wrth i'ch llaeth ddod i ben. Mae'r crampiau gwterog hyn yn arwydd da bod bwydo ar y fron yn mynd yn dda. Gallai effeithiau eraill ocsococin y gallech chi deimlo tra'ch bod chi'n nyrsio gynnwys cysgu, syched, cur pen , cyfog a chwydu, fflamiau poeth, a chwysau nos.

Problemau Posibl

Nid yw bwydo ar y fron yn gadael i lawr bob amser yn gweithio'n berffaith. Gall fod yn araf, yn anodd, yn boenus, neu'n hyperactive. Gall anawsterau gyda'r adlew i adael arwain at faterion bwydo ar y fron . Gallant hefyd achosi gostyngiad yn eich cyflenwad llaeth y fron oherwydd os na all eich plentyn ond gael gwared ar ychydig o laeth o'ch bronnau ar bob bwydo, bydd eich cynhyrchiad o laeth y fron yn mynd i lawr.

A Gollwng Araf neu Anodd

Pan fydd llaeth y fron yn araf i adael, neu os ydych chi'n cael anhawster i gael eich llaeth i adael i lawr, gall fod yn rhwystredig i blentyn llwglyd. Efallai y bydd eich baban newydd-anedig yn crio, yn brathu ar eich fron , neu'n gwrthod y fron yn gyfan gwbl.

Efallai y bydd oedi yn yr adwerth chwith i lawr am nifer o resymau. Dyma rai o'r pethau a all achosi letdown araf neu anodd.

Yr hyn y gallwch ei wneud os oes gennych chi arafu neu analluog i lawr

Dyma rai awgrymiadau i helpu i gael llaeth y fron yn llifo:

 1. Mae pwmp neu law yn mynegi ychydig o laeth y fron cyn pob bwydo er mwyn helpu i ysgogi eich ad-fwlch i lawr. Yna, rhowch y babi i'ch fron unwaith y bydd eich llaeth yn dechrau llifo.
 2. Rhowch gywasgiad cynnes ar eich bronnau am ychydig funudau cyn amser bwydo.
 3. Tylino'n ofalus eich bronnau cyn ac yn ystod pob porthiant.
 4. Peidiwch â bwydo ar y fron neu bwmpio mewn man tawel i ffwrdd o ddiddymu.
 5. Ewch i sefyllfa gyfforddus. Defnyddiwch gobennydd nyrsio a stôl droed bwydo ar y fron , ceisiwch ymlacio, cymerwch anadl dwfn a chanolbwyntio ar eich babi.
 6. Os ydych mewn unrhyw boen, gofynnwch i'ch meddyg os gallwch chi feddwl am ddibynyddion poen megis Tylenol neu Motrin .
 7. Rhowch gynnig ar ddyfais ategol nyrsio .
 8. Peidiwch â gorwneud hi ar y coffi a'r soda.
 9. Yfed digon o hylif i aros yn hydradedig, a bwyta deiet cytbwys .
 10. Cadwch draw o'r alcohol ac peidiwch â smygu.

Adlewyrchiad Gadewch-i-Leiddiog

Weithiau, mae'r adlew pigiad llaeth yn boenus. Mae brostiau caled, chwyddedig , nipples dolur , neu gyflenwad llaeth y fron yn eithaf cyffredin yn broblemau bwydo ar y fron cyffredin y gwyddys eu bod yn achosi poen wrth iddynt adael. Gallai poen arall fod yn gysylltiedig â chontractau uterine a all fod yn ddwys ac yn anghyfforddus iawn, yn enwedig yn ystod yr wythnos gyntaf neu ar ôl i chi gael eich geni. A gallai poenau saethu trwy'ch fron fod yn arwydd o frodyr .

Yr hyn y gallwch chi os yw gadael i lawr yn boenus

Gall lleihad poenus wneud bwydo ar y fron yn annymunol, a gall arwain at fwydo ar y fron yn llai, cyflenwad llaeth isel y fron, a chwympo'n gynnar. Dyma beth allwch chi ei wneud os oes gennych chi gollwng poenus:

 1. Trin nipples dolur, engorgement y fron, neu gyflenwad llaeth anwastad.
 2. Ffoniwch eich meddyg os ydych chi'n meddwl eich bod wedi datblygu llwyngyrn.
 3. Gofynnwch i'r meddyg os gallwch chi feddwl am ddibynyddion poen megis acetaminophen neu ibuprofen.

Adlewyrchiad Cryf neu Hyperactive

Os oes gennych adwerth cryf neu wrthsefyllol, gall achosi i'ch babi gagio, ysgu, a peswch wrth iddo fwydo ar y fron. Efallai y bydd eich plentyn yn llyncu llawer o aer wrth iddo chwalu eich llaeth y fron ac mae'n ceisio cadw i fyny gyda'r llif cyflym iawn. Gall cymryd yr holl aer hwnnw arwain at gassiness a ffussiness. Efallai y bydd y babi hefyd yn ennill pwysau yn gyflym iawn ac yn dangos arwyddion o goleg. Yn aml, mae gan famau sydd ag adweithydd gwyrdd i lawr i lawr gyflenwad llaeth anwastad hefyd.

Beth i'w wneud Os oes gennych Adwerth Pwerus Gadewch i lawr

 1. Mynegwch rai o'ch llaeth y fron cyn i chi ddechrau bwydo'ch plentyn ar y fron. Ar ôl y pasiadau cyntaf i adael ac mae'r llif llaeth yn arafu, gallwch roi eich babi i'r fron.
 2. Rhowch gynnig ar y sefyllfa nyrsio wrth gefn . Ewch yn ôl a gosodwch y babi ar eich pen eich hun fel bod y babi yn sugno yn erbyn disgyrchiant. Gall y sefyllfa bwydo ar y fron hwn helpu i arafu llif llaeth y fron a'i wneud yn haws i'ch plentyn fwydo ar y fron.
 3. Cwchwch eich babi yn ystod ac ar ôl pob bwydo i helpu i godi unrhyw aer y gall ei lyncu.
 4. Ceisiwch fwydo ar y fron o un ochr yn unig gan bob bwydo .
 5. Os yw'ch un bach yn dechrau taro neu fagu, dylech ei thynnu oddi ar y fron, tynnwch fwy o laeth y fron gyda phwmp neu drwy dechneg mynegiant llaw, yna ceisiwch fwydo ar y fron eto.
 6. Trin cyflenwad llaeth anwastad.

Ysgogi Letdown Pan Pwmpio

Mae llawer o ferched yn pwmpio llaeth y fron. Efallai yr hoffech chi bwmpio ar gyfer potel achlysurol neu i greu cyflenwad o laeth yn eich rhewgell . Efallai bod rhaid ichi ddychwelyd i'r gwaith , neu os oes gennych blentyn yn yr ysbyty. Beth bynnag yw'r rheswm, efallai y byddwch yn canfod ei bod yn anoddach i'ch llaeth fynd i ben os ydych chi'n defnyddio pwmp y fron. Pan fyddwch chi'n pwmpio, mae rhai o'r pethau sy'n gallu ymyrryd â letdown a'ch cyflenwad llaeth y fron yn teimlo'n cael eu rhuthro, gan bwmpio mewn amgylchedd anghyfforddus, a'r straen o gael baban sâl neu gynamserol .

Yr hyn y gallwch ei wneud i ysgogi'r adlewiad gadael i lawr wrth bwmpio

Er mwyn eich helpu i ymlacio a chael llaeth eich fron yn llifo, dyma rai awgrymiadau:

 1. Ewch i faes tawel, preifat i bwmpio.
 2. Ceisiwch fod yn gyfforddus ac ymlacio.
 3. Edrychwch ar lun neu wylio fideo o'ch babi tra byddwch chi'n pwmpio.
 4. Gwrandewch ar recordiad o'ch babi yn clymu neu'n crio.
 5. Daliwch ac arogli darn o ddillad eich plentyn.
 6. Ar gyfer mamau o ragdewidion neu blant mewn ysbytai, mae astudiaethau'n dangos y gall amser gwario sy'n ymwneud â gofal cangŵl gyda'ch un bach eich helpu i bwmpio mwy o laeth y fron.

Pwysigrwydd yr Adleuo Gadewch i lawr

Adlewyrchiad dibynadwy dibynadwy yw un o'r allweddi i fwydo ar y fron yn llwyddiannus. Dyma'r sbardun sy'n caniatáu i'ch llaeth y fron lifo allan o'ch bronnau i'ch babi. Pan fydd llaeth y fron yn llifo allan i'ch babi'n dda, gall eich plentyn gael digon o laeth y fron i deimlo'n fodlon, ennill pwysau, a thyfu ar gyflymder iach. Ar y llaw arall, os yw eich gollyngiad yn araf, efallai na fydd eich baban newydd-anedig yn cael digon, efallai y bydd yn rhwystredig ac yn gwrthod nyrs . Gall gollwng poenus arwain at ddiwedd bwydo ar y fron yn gyflym.

Ni ddylai bwydo ar y fron fod yn boenus , a dylech allu gwneud a chyflenwi digon o laeth y fron i'ch plentyn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am eich babi a chwalu llaeth y fron, sicrhewch eich bod chi'n siarad â'ch meddyg.

> Ffynonellau:

> Egwedd A. Trin hypergalactia mamol. Meddygaeth Bwydo ar y Fron. 2014 Tachwedd 1; 9 (9): 423-5.

> Lawrence, Ruth A., MD, Lawrence, Robert M., MD. Canllaw Bwydo ar y Fron ar gyfer yr Wythfed Argraffiad Proffesiwn Feddygol. Gwyddorau Iechyd Elsevier. 2015.

> Leng G, Meddle SL, Douglas AJ. Oxytocin a'r ymennydd mamol. Barn gyfredol mewn ffarmacoleg. 2008 Rhagfyr 31; 8 (6): 731-4.

> Riordan, J., a Wambach, K. Pedwerydd Argraffiad Bwydo ar y Fron a Lactiad Dynol. Jones a Bartlett Dysgu. 2014.

> Stuebe AC, Schwarz EB. Risgiau a manteision arferion bwydo babanod ar gyfer menywod a'u plant. Journal of Perinatology. 2010 Mawrth; 30 (3): 155.