Bwydo ar y Fron a Menstru

Pryd fydd eich cyfnod yn dychwelyd ac a fydd yn effeithio ar eich babi a'ch llaeth y fron?

Mae menstru yn gysylltiedig â ffrwythlondeb , beichiogrwydd, a hyd yn oed bwydo ar y fron . Mae colli cyfnod yn un o arwyddion cyntaf beichiogrwydd, ac er eich bod yn feichiog, mae'r hormonau yn eich corff yn cadw'ch cyfnod i ffwrdd . Yna, os penderfynwch fwydo ar y fron , efallai y bydd eich cyfnod yn aros i ffwrdd am wythnosau, misoedd neu fwy. Felly, pryd ddylech chi ddisgwyl i'ch cyfnod ddychwelyd a sut y bydd menstru yn effeithio ar fwydo ar y fron a'ch babi?

Efallai y bydd gennych lawer o gwestiynau ynglŷn â beth i'w ddisgwyl unwaith y bydd eich babi'n cael ei eni. Dyma beth sydd ei angen arnoch am fwydo ar y fron a'ch cyfnod.

Gwaedu Ar ôl Geni

Mae'n bosib y bydd y gwaedu y byddwch chi'n ei gael yn union ar ôl i'ch babi gael ei eni yn ymddangos fel cyfnod, ond nid dyna yw hynny mewn gwirionedd. Fe'i gelwir yn lochia, ac mae'n gymysgedd o waed, mwcws a meinwe o leinin eich gwter.

Mae Lochia yn cychwyn fel gwaedu coch llachar. Gall fod yn drwm iawn, a gall gynnwys clotiau gwaed. Ar ôl ychydig ddyddiau, bydd yn dechrau arafu a throi pinc neu ysgafnach mewn lliw. Wrth i'r dyddiau fynd ymlaen, bydd yn dod yn frown ac yn y pen draw yn wyn neu'n wyn. Gall Lochia a chuddio barhau am hyd at chwe wythnos.

Cyfnod Cyntaf Ar ôl Ennill Babi

Gallech gael eich cyfnod go iawn cyntaf cyn gynted â chwe wythnos ar ôl i chi gael eich babi. Os na fyddwch chi'n bwydo ar y fron, fel rheol gallwch ddisgwyl i ferched ddychwelyd o fewn tri mis. Fodd bynnag, mae pawb yn wahanol, felly mae'r ffrâm amser yn amrywio o un fenyw i'r nesaf.

Gallai bwydo ar y fron ddal eich cyfnod yn hirach. Fodd bynnag, hyd yn oed os gwnewch chi fwydo ar y fron, gallech gael eich cyfnod yn ôl ar unwaith.

Rydych chi'n fwy tebygol o gael eich cyfnod yn ôl yn gynt os:

Allwch chi Chi ar y Fron Ar Eich Cyfnod?

Pan fydd eich cyfnod yn dychwelyd, nid yw'n golygu bod rhaid ichi dreulio'ch babi. Mae bwydo ar y fron tra byddwch chi'n cael eich cyfnod yn gwbl ddiogel. Nid yw'n niweidiol i chi na'ch plentyn o gwbl. Mae llaeth eich fron yn dal yn iach a maethlon i'ch babi. Fodd bynnag, gall newidiadau hormonau yn y dyddiau sy'n arwain at eich cyfnod effeithio ar eich llaeth y fron a phatrwm bwydo ar y fron eich babi am ychydig ddyddiau.

Sut mae Eich Cyfnod yn Effeithio Bwydo ar y Fron

Efallai na fyddwch yn sylwi ar unrhyw wahaniaeth mewn bwydo ar y fron pan fydd eich cyfnod yn dychwelyd. Ac, hyd yn oed os oes rhai newidiadau, efallai na fydd eich babi yn meddwl ac yn parhau i fwydo ar y fron fel arfer. Fodd bynnag, mae hefyd yn bosibl y gall dychwelyd eich cyfnod achosi:

Mae ymchwil yn dangos bod cyfansoddiad llaeth y fron yn newid o gwmpas oviwlaidd (canol cylch). Mae lefelau sodiwm a chlorid yn y llaeth yn codi wrth i lactos (siwgr llaeth) a photasiwm fynd i lawr. Felly, mae llaeth y fron yn dod yn hawsach ac yn llai melys yn ystod y cyfnod hwn.

Hefyd o gwmpas amser yr uwlaiddiad a dim ond cyn dechrau eich cyfnod, mae lefelau estrogen a progesterone yn newid a all effeithio ar eich bronnau a'ch llaeth y fron.

Pan fydd lefelau estrogen a progesterone yn codi, gall wneud i'ch bronnau deimlo'n llawn ac yn dendr. Gall lefelau estrogen uwch hefyd ymyrryd â chynhyrchu llaeth. Mae astudiaethau hefyd yn dangos bod lefelau calsiwm yn y gwaed yn mynd i lawr ar ôl dewulau. Gall y lefel is o galsiwm hefyd gyfrannu at nipples dolur a gostyngiad yn y cyflenwad llaeth .

Delio â Niwed Tenderness

Nid yw'n anghyffredin i brofi nipples dolur pan fyddwch chi'n cael eich cyfnod. Felly, am ychydig ddyddiau cyn i'ch cyfnod ddechrau, efallai y bydd ychydig yn anghyfforddus i fwydo ar y fron. Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu chi i ddelio â thynerwch nipyn.

 1. Os yn bosibl, ceisiwch beidio â gadael i'r poen eich atal rhag bwydo ar y fron.
 1. Parhewch i roi'r babi i'r fron er mwyn i chi allu cynnal eich cyflenwad llaeth ac atal problemau eraill i fwydo ar y fron fel engorgement y fron , cragenod bachgen , dwythellau llaeth wedi'u plygu a mastitis .
 2. Peidiwch â defnyddio hufen nythu i geisio lleddfu'r boen. Gall y cynhyrchion hyn droi ceg eich babi ac ymyrryd â chwalu llaeth y fron .
 3. Gofynnwch i'ch meddyg os yw'n ddiogel i chi ddefnyddio dibynyddion poen dros y cownter am y ychydig ddyddiau y mae'n ei brifo.
 4. Os yw hi'n rhy boenus ac na allwch chi fwydo ar y fron, gallwch chi bwmpio'ch llaeth y fron . Bydd pwmpio yn eich helpu i gadw'ch cyflenwad llaeth i fyny tra'ch bod chi'n aros am i'r tynerwch basio. Mae hefyd yn caniatáu ichi barhau i roi llaeth eich fron i'ch babi.

Cynyddu'r Cyflenwad Llaeth Isel Yn ystod y Cyfnod

Mae'r gostyngiad yn eich cyflenwad llaeth sy'n gysylltiedig â'ch cyfnod fel arfer yn dros dro. Efallai y byddwch yn sylwi ar y dip yn ystod yr ychydig ddyddiau cyn i'ch cyfnod gyrraedd. Yna, unwaith y byddwch chi'n cael eich cyfnod, dylai eich cyflenwad ddechrau cynyddu eto wrth i'r hormonau gydbwyso. Er mwyn mynd i'r afael â chyflenwad llaeth isel y fron yn ystod eich cyfnod gallwch:

 1. ceisiwch greu cyflenwad llaeth y fron yn naturiol
 2. defnyddiwch defa llysieuol ar y fron neu galactagogue arall i helpu i roi hwb i'ch cynhyrchiad llaeth
 3. bwyta deiet cytbwys gyda bwydydd cyfoethog haearn (cig coch, llysiau'r ddeilen) a gorchuddion llaeth (blawd ceirch, almonau, ffenel)
 4. yfed digon o hylifau
 5. ceisiwch gyfuniad o atchwanegiadau calsiwm a magnesiwm megis 1000mg o galsiwm a gymerir â 500mg o fagnesiwm cyn ac yn ystod eich cyfnod
 6. siaradwch â'ch meddyg, ymgynghorydd llaethiad, neu grŵp bwydo ar y fron lleol am ragor o wybodaeth a chyngor defnyddiol

Os yw eich cyflenwad llaeth yn gostwng yn rhy isel, gallai fod yn beryglus i'ch babi. Felly, dylech hefyd:

Os yw eich cyflenwad llaeth y fron yn mynd i lawr i bwynt lle nad yw'ch plentyn yn cael digon, gall y pediatregydd argymell atodiad .

Eich Cyfnod a'ch Babi

Efallai na fydd dychwelyd eich cyfnod yn cael unrhyw effaith ar eich babi na'ch cyflenwad llaeth i gyd. Mae rhai babanod yn parhau i fwydo ar y fron yn dda ac heb unrhyw broblemau. Ar y llaw arall, ni fydd rhai babanod yn hoffi blas llaeth y fron nac yn gostwng faint o laeth y fron a all ddigwydd pan fydd eich cyfnod yn dychwelyd. Gall eich babi:

Dim ond ychydig ddyddiau y dylai'r newidiadau hyn yn ymddygiad eich babi ddal. Yna, dylai eich plentyn ymgartrefu'n ôl yn ei drefn arferol o fwydo ar y fron. Os na welwch unrhyw welliant mewn ychydig ddyddiau, dylech siarad â'ch meddyg.

Dim Cyfnod Tra'n Bwydo ar y Fron

Gall bwydo ar y fron ddileu dychweliad eich cylch menstru ar gyfer sawl mis, blwyddyn, neu hyd yn oed yn hirach. Mae'n dibynnu ar eich corff a pha mor aml a pha mor hir rydych chi'n penderfynu bwydo ar y fron. Efallai y bydd eich cyfnod yn aros i ffwrdd yn hirach os ydych:

Unwaith y byddwch chi'n bwydo ar y fron yn llai aml, fel pan fydd eich babi'n cysgu drwy'r nos neu os byddwch chi'n dechrau cwympo, mae'ch cyfnod yn fwy tebygol o ddechrau eto. Er hynny, nid yw rhai menywod yn cael eu cyfnod am ychydig fisoedd ar ôl i fwydo ar y fron ddod i ben yn llwyr. Pan fydd yn dangos yn olaf, ni fydd bwydo ar y fron yn fwy aml yn ei gwneud hi i stopio eto.

Nid yw pwmpio neu fynegi llaeth y fron wrth law yn cael yr un effaith ar eich corff wrth i fwydo ar y fron wneud hynny. Os byddwch chi'n dewis pwmpio a photeli bwydo'ch babi, ni fydd yn dal i ffwrdd â'ch cyfnod.

Eich Cyfnod a'ch Ffrwythlondeb

Pan fydd eich cyfnod yn dychwelyd, dylech ystyried eich hun yn ffrwythlon. Os nad ydych chi'n barod i gael babi arall ar unwaith, efallai y byddwch chi eisiau edrych i mewn i reolaeth geni.

Bydd eich meddyg yn debygol o siarad â chi am eich opsiynau rheoli genedigaethau yn ystod eich ymweliad â'ch meddyg ôl-ddum gyntaf yn ystod pedair i chwe wythnos ar ôl i chi gael eich geni. Os na, dygwch hi i fyny a byddwch yn siŵr ei ddweud wrthych eich bod chi'n bwydo ar y fron gan y gall rhai mathau o reolaeth geni ymyrryd â'ch cyflenwad o laeth y fron.

Beichiogrwydd Cyn Dychwelyd y Cyfnod

Gallwch ryddhau wy o'ch ofari (uwula) cyn dychwelyd eich cyfnod. Felly, mae cyfle i chi feichiogi tra byddwch chi'n bwydo ar y fron hyd yn oed cyn i'ch cyfnod ddod yn ôl. Felly, os ydych chi'n ymwneud â pherthynas agos, ac nad ydych chi'n defnyddio rheolaeth geni, mae'n bosib dod o hyd i chi'ch hun yn disgwyl eto heb erioed gael eich cyfnod ôl-ôl cyntaf.

Gair o Verywell

Gall bwydo ar y fron effeithio ar eich cyfnod, a gall eich cyfnod effeithio ar fwydo ar y fron, eich llaeth y fron, a'ch babi. Er nad yw llawer o ferched yn sylwi ar unrhyw newidiadau pan fydd eu cyfnod yn dychwelyd, mae rhai merched yn profi problemau anghyfleus neu faterion sy'n ymwneud â hwy. Yn ffodus, mae'r problemau bwydo ar y fron mwyaf cyffredin sy'n deillio o ddychwelyd eich cyfnod yn dros dro. Gallai tynerwch y fron fod yn anghyfforddus, ac efallai y gallai dip yn eich cyflenwad llaeth olygu babi ffwdlon neu fwydo ar y fron yn aml iawn. Ond, os gallwch chi hongian yno, mae'r materion fel arfer yn para ychydig ddyddiau ac yn mynd i ffwrdd ar eu pen eu hunain. O leiaf tan y cylch nesaf.

Wrth gwrs, fe allwch chi benderfynu bod y nipples a'r gwaith ychwanegol y mae'n ei gymryd i gadw'ch cyflenwad llaeth yn ormodol. Er ei fod yn dal i fod yn ddiogel ac yn fanteisiol i fwydo ar y fron pan fyddwch chi'n cael eich cyfnod, mae rhai mamau'n dewis gwisgo ar ôl iddynt ddychwelyd eu cyfnod. Gall fod yn haws hyd yn oed os yw'r babi yn bwydo ar y fron yn llai cyflenwad llaeth isaf y fron a'r newid yn y blas y llaeth. Mae'n wir mai'r hiraf y gallwch chi fwydo ar y fron, y gorau ydyw i chi a'ch plentyn chi. Ond, mae'n wir iawn i chi a beth sy'n gweithio orau i'ch teulu.

> Ffynonellau:

> Danforth DN. Obstetreg a gynaecoleg Danforth. Gibbs RS, golygydd. Lippincott Williams a Wilkins. 2008.

> Ellison PT. Bwydo ar y fron, ffrwythlondeb, a chyflwr y fam. Bwydo ar y Fron: Persbectifau Diwylliannol. 2017.

> Lawrence, Ruth A., MD, Lawrence, Robert M., MD. Bwydo ar y Fron: Canllaw i'r Wythfed Argraffiad Proffesiwn Feddygol. Gwyddorau Iechyd Elsevier. 2015.

> Riordan, J., a Wambach, K. Pedwerydd Argraffiad Bwydo ar y Fron a Lactiad Dynol. Jones a Bartlett Dysgu. 2014.

> Wiessinger D, West DL, Pitman T. Celf menyw bwydo ar y fron. Random House Digital, Inc. 2010.