Bwydydd i Gynyddu Cyflenwad Llaeth y Fron

11 Superfoods Bwydo ar y Fron

Ydych chi'n meddwl a oes bwydydd y gallwch eu bwyta i gefnogi lactiant a chynyddu'ch cynhyrchiad llaeth y fron yn naturiol ? Wel, ystyrir llawer o fwydydd galactagogau , a all eich helpu i wneud mwy o laeth y fron . Ar draws y byd, mae menywod mewn gwahanol ddiwylliannau yn bwyta bwydydd llaeth penodol yn union ar ôl eu geni a thra maent yn bwydo ar y fron. Mae rhai o'r bwydydd hyn yn llawn fitaminau a mwynau, ac mae eraill yn cynnwys eiddo cemegol a allai gynorthwyo wrth gynhyrchu llaeth y fron.

Beth bynnag yw'r rheswm, credir bod y bwydydd bwydo ar y fron hyn yn hyrwyddo a chefnogi cyflenwad iach o laeth y fron.

11 Bwydydd i Gynyddu Cyflenwad Llaeth y Fron

 1. Grawn Cyfan : Mae grawn cyflawn yn faethlon iawn ar gyfer mamau bwydo ar y fron. Credir hefyd fod ganddynt eiddo sy'n cefnogi'r hormonau sy'n gyfrifol am wneud llaeth y fron. Felly, gall bwyta grawn cyflawn gynyddu eich cyflenwad llaeth y fron. Y grawn mwyaf cyffredin a ddefnyddir i wneud mwy o laeth y fron yw cig ceirch hen ffasiwn wedi'i goginio'n araf. Gallwch hefyd roi cynnig ar haidd, reis brown grawn cyflawn, cwcis blawd ceirch, neu fwydydd eraill a wneir o grawn cyflawn.
 2. Llysiau Gwyrdd Tywyll: Mae llysiau gwyrdd deiliog fel alfalfa , letys, kale, spinach, a broccoli yn llawn maetholion, yn enwedig calsiwm. Maent hefyd yn cynnwys ffyto-estrogenau a allai gael effaith gadarnhaol ar gynhyrchu llaeth y fron.
 3. Fennel : Mae Ffenigl yn blanhigyn o'r Môr Canoldir. Mae hadau ffenigl yn ychwanegu blas i lawer o wahanol fwydydd, ond mae ffenigl hefyd yn llysiau y gellir eu coginio neu eu bwyta'n amrwd. Mae bwlb, stalk, a dail y planhigyn ffenigl yn fwyta, a gallwch eu hychwanegu at gawliau, stiwiau, neu ryseitiau ffenigl eraill. Efallai y bydd y estrogensau planhigion a geir mewn ffenigl yn helpu mamau nyrsio i wneud mwy o laeth y fron.
 1. Garlleg : Mae Garlleg yn faethlon iawn, ac mae'n fwy iach i'r rhan fwyaf o ddeietau. Credir hefyd ei bod yn galactagogue, gan helpu mamau nyrsio i wneud mwy o laeth y fron. Er bod gan garlleg arogl cryf sy'n mynd i laeth y fron, mae'n ymddangos bod rhai babanod fel y blas. Ac, mae astudiaethau'n dangos y gall llaeth blasu garlleg helpu i gadw babanod ar y fron yn nyrsio yn hirach . Ar y llaw arall, efallai na fydd rhai plant yn goddef garlleg yn dda iawn. Os yw'ch plentyn yn dangos arwyddion o sensitifrwydd bwyd ar ôl i chi fwyta'r garlleg, efallai y byddwch am geisio osgoi'r garlleg am gyfnod. Dilynwch eich plwm bach. Gallwch ychwanegu garlleg i'ch diet trwy ei ddefnyddio i flasu llawer o brydau, gan gynnwys llysiau, cigoedd, bwyd môr, pasta a sawsiau.
 1. Chickpeas: Mae chickpeas, a elwir hefyd yn ffawn garbanzo neu ffaci Ceci (chi-chi), yn gysgodyn cyffredin a ddefnyddir yn y coginio Môr y Canoldir a'r Dwyrain Canol. Mae menywod sy'n bwydo ar y fron wedi bod yn bwyta cywion i wneud mwy o laeth y fron ers yr hen amser Aifft. Mae chickpeas yn fwyd maethlon sy'n uchel mewn protein. Maent hefyd yn cynnwys estrogensau planhigion a all fod yn gyfrifol am ei ddefnyddio fel galactagogue. Gallwch chi ychwanegu chickpeas i pasta neu salad. Mae hummus, lledaenu blasus a wneir o gywion, yn ffordd arall o fwynhau'r ffa iach iawn hon.
 2. Sesame Hadau: Uchel mewn calsiwm ac eiddo planhigion tebyg i estrogen, mae mamau sy'n bwydo ar y fron yn defnyddio hadau sesame i wneud mwy o laeth y fron. Gallwch chi fwyta hadau sesame yn unig, fel cynhwysyn yn y ryseitiau rydych chi'n eu paratoi, fel llestri ar gyfer salad, neu mewn cymysgedd llwybr ynghyd â hadau eraill, cnau, a ffrwythau sych.
 3. Almond: Mae cnau, yn enwedig almonau crai yn iach ac yn llawn protein a chalsiwm. Mae llawer o famau nyrsio yn dewis bwyta almonau neu yfed llaeth almon i gynyddu hufenedd, melysrwydd, a maint eu llaeth y fron.
 4. Olew Flaxseed a Flaxseed: Fel ha hadau sesame, mae ffyto-estrogenau â ffrwythau llinellau yn gallu dylanwadu ar gynhyrchu llaeth y fron. Mae fflatlys hefyd yn cynnwys asidau brasterog hanfodol. Gallwch chwistrellu ffrwythau llinellau ar saladau a grawnfwydydd, neu gallwch chi roi cynnig ar rysáit hadau llin.
 1. Sylfaen Singercres Ffres: nid yw sinsir ffres yn ychwanegu'n iach at eich deiet yn unig, ond gall hefyd gynyddu cynhyrchiad llaeth y fron a chynorthwyo gyda'r adwaith i adael . Gallwch chi ychwanegu sinsir ffres, amrwd yn hawdd i'r prydau rydych chi'n coginio. Gallwch hefyd ychwanegu sinsir i'ch trefn ddyddiol trwy yfed cywer sinsir wedi'i wneud â sinsir go iawn neu drwy berwi'r sinsir crai a gwneud te. Er bod sinsir ffres yn cael ei ystyried yn ddiogel, ni ddylech gymryd atchwanegiadau sinsir heb ymgynghori â'ch gweithiwr gofal iechyd proffesiynol.
 2. Brost Breich : Mae burum Brewer yn atodiad maethol iach iawn sy'n cynnwys fitaminau B, haearn, protein, cromiwm, seleniwm a mwynau eraill. Mae mamau sy'n bwydo ar y fron yn ei ddefnyddio Nid yn unig y gall eich helpu i wneud mwy o laeth y fron, ond gall hefyd roi mwy o egni i chi, gael effaith gadarnhaol ar eich hwyliau a chael gwared ar y blues babi. Gallwch ddod o hyd i burum brewer mewn ffurf tabledi neu bowdr.
 1. Teas Nyrsio : OK, te yw diod, nid bwyd. Ond, mae te lactation yn cael ei wneud o fwydydd a pherlysiau, ac maen nhw'n un o'r dewisiadau mwyaf cyffredin i ferched sy'n dymuno rhoi hwb i'w cyflenwad llaeth. Gall te nyrsio gynnwys un llysieuyn neu gyfuniad o berlysiau sy'n gweithio gyda'i gilydd i gefnogi llaethiad a chynyddu cynhyrchiad llaeth y fron. Mae'r perlysiau a geir mewn te sy'n bwydo ar y fron yn cynnwys ffenogrig , gorsedd bendigedig , ysgall llaeth a ffenel. Yn ogystal â chynyddu'r cyflenwad o laeth y fron, mae te hefyd yn cysurus ac yn ymlacio. Byd Gwaith, maent yn hawdd i'w paratoi.

A yw Bwydydd Lactogenig yn Gweithio'n Really?

Nid yw pob merch yn gweld canlyniadau o fwyta bwydydd llaeth, ond yn sicr ni allai brifo rhoi cynnig arnynt. Os ydych chi'n bwyta deiet cytbwys, bwydo ar y fron , efallai y bydd llawer o'r bwydydd hyn yn rhan ohono eisoes. Gan fod y rhan fwyaf o'r eitemau hyn yn iach a maethlon, dylai ychwanegu ychydig yn fwy fod yn iawn. Cofiwch, fel popeth arall, nad ydych chi am ei ordeinio. Os yw'n ymddangos eu bod yn gweithio i chi, byddwch yn siŵr eich bod yn monitro'r cynnydd yn eich cyflenwad llaeth y fron yn ofalus. Unwaith y byddwch chi'n cyrraedd pwynt rydych chi'n teimlo'n gyfforddus, yn dechrau torri'n ôl ar faint o'r bwydydd lactogenig rydych chi'n ei fwyta. Os ydych chi'n parhau i gynyddu'ch cyflenwad llaeth, gallech chi gormod o laeth y fron . Gallai cyflenwad gormodol o laeth y fron arwain at set hollol wahanol o broblemau megis engorgement y fron , dwythelfau llaeth wedi'i blygio , a mastitis .

Nodyn o Rybuddiad

Mae bwyta fersiynau newydd o'r bwydydd hyn sy'n cefnogi llaeth yn ddiogel ac yn iach hyd yn oed. Wrth gwrs, yn union fel popeth arall, peidiwch â gorwneud hi. Mae gormod o unrhyw beth byth yn syniad da. Dylech hefyd gadw mewn cof nad yw atchwanegiadau yr un fath â bwydydd ffres. Cyn cymryd unrhyw fersiynau atodol o'r bwydydd hyn sy'n rhoi hwb i laeth, siaradwch â'ch meddyg neu ymgynghorydd llaethiad.

> Ffynonellau:

> Pwyllgor Protocol yr Academi o Feddygaeth Bwydo ar y Fron. Protocol clinigol ABM # 9: defnyddio galactogogau wrth gychwyn neu ychwanegu at gyfradd secretion llaeth y fam (Adolygiad cyntaf Ionawr 2011). Meddygaeth Bwydo ar y Fron. 2011 Chwefror 1; 6 (1): 41-9.

> Jacobson, Hilary. Gwasg Mam BwydRosalind. 2004

> Lawrence, Ruth A., MD, Lawrence, Robert M., MD. Bwydo ar y Fron Canllaw ar gyfer yr Wythfed Argraffiad Proffesiwn Meddygol. Gwyddorau Iechyd Elsevier. 2015.

> Riordan, J., a Wambach, K. Pedwerydd Argraffiad Bwydo ar y Fron a Lactiad Dynol. Jones a Bartlett Dysgu. 2014.

> Whitney, E., Rolfes, S. Deall Argraffiad Maeth Pedwerydd Argraffiad. Dysgu Cengage. 2015.