Cynghorau Maeth ar gyfer Mamau sy'n Bwydo ar y Fron

9 Ffyrdd i Fwyta'n Iach ac Aros yn Iach

Gall yr hyn rydych chi'n ei fwyta pan fyddwch chi'n bwydo ar y fron yn effeithio ar eich corff a'ch babi sy'n tyfu. Er y bydd llaeth eich fron yn dda hyd yn oed os nad yw'ch diet, mae'n dal i fod yn bwysig bwyta'n dda. Pan fyddwch chi'n bwyta bwydydd iach, mae'n helpu i gymryd lle'r maetholion y mae eich corff yn eu colli trwy fwydo ar y fron ac yn sicrhau bod eich llaeth y fron mor maethlon ag y gall fod ar gyfer eich plentyn.

9 Awgrymiadau Bwyta'n Iach ar gyfer Mamau sy'n Bwydo ar y Fron

Nid yw bob amser yn hawdd cael yr holl faeth sydd ei angen arnoch. Pan fyddwch chi'n mom, p'un a oes gen ti newydd-anedig neu blentyn bach, rydych chi'n brysur ac yn blino. Hefyd, os nad oes gennych lawer o help, gall fod yn anodd gofalu am yr holl beth y mae'n rhaid i chi ei wneud mewn diwrnod.

Gall y meddwl o goginio prydau iach a gofalu amdanoch eich hun yn syrthio yn hawdd erbyn y ffordd. Mae'n ddealladwy. Ond, mae gofalu amdanoch eich hun yn bwysig. Os ydych chi'n sgipio prydau bwyd neu'n peidio â bwyta'n dda, mae'n debygol y byddwch yn mynd yn fwy diflas , yn colli pwysau gormodol , ac nid ydych yn teimlo'n dda o gwbl. Ond, os ydych chi'n cymryd yr amser i fwyta'n iach a gofalu amdanoch eich hun, byddwch chi'n teimlo'n iachach a chryfach. Mae hynny'n well i chi a'ch babi. Felly, dyma naw awgrymiadau bwyta'n iach ar gyfer mamau bwydo ar y fron.

 1. Ceisiwch gynnal diet cytbwys
  Os gallwch chi, bwyta o leiaf tri phryd llawn ynghyd ag amrywiaeth o fwydydd iach a byrbrydau bob dydd. Efallai y bydd bwyta chwe phryd llai yn gweithio'n well i chi. Ceisiwch fwyta amrywiaeth o ffrwythau a llysiau, proteinau braster, a grawn cyflawn gan gyfyngu ar fyrbrydau calorïau gwag. Cadwch fyrbrydau iach, ffrwythau, a llysiau sydd eisoes wedi'u torri ar gael yn rhwydd, felly byddwch chi'n fwy tebygol o fagu fel byrbryd yn hytrach na chwci neu fag sglodion.

 1. Ychwanegu rhai pysgod i'ch cynlluniau prydau wythnosol
  Os ydych chi'n mwynhau bwyta pysgod, mae bwyd môr yn ffynhonnell iach o brotein sydd hefyd yn rhoi asidau brasterog omega-3 hanfodol i chi. Gallwch fwynhau gwahanol fathau o fwyd môr isel-mercwri fel eog, tiwna tun ysgafn, catfish, tilapia, trwd, berdys, cranc, sgwid, a chregyn 2-3 gwaith yr wythnos.

 1. Cael digon o galorïau bob dydd
  Mae bwydo ar y fron a gwneud llaeth y fron yn defnyddio llawer o ynni. Felly, er eich bod chi'n bwydo ar y fron, dylech gymryd tua 500 o galorïau ychwanegol y dydd. Nawr, pa fath o galorïau yr ydym yn sôn amdanynt yma? Mae llawer o galorïau ar fwyd sothach, ond nid yw'r calorïau hynny'n maethlon. Felly, nid dyna'r math yr ydych ei angen. Gallwch barhau i gael rhywfaint o fwyd sothach unwaith y tro ond ceisiwch gael y rhan fwyaf o'ch calorïau ychwanegol trwy brydau iach a byrbrydau iachach.

 2. Bwytawch ychydig o fwydydd sy'n gwneud llaeth
  Mae llawer o'r bwydydd iach a'r byrbrydau y gallwch chi eu dewis yn ystod y dydd hefyd yn hyrwyddo cyflenwad iach o laeth y fron. Mae gan fri ceirch, chickpeas (hummus), llysiau gwyrdd tywyll, ac almonau bob un ohonynt eiddo sy'n cefnogi cynhyrchu llaeth tra'n ychwanegu'n rhagorol at eich diet iach bwydo ar y fron.

 3. Cyfyngu ar fwydydd a sylweddau penodol
  Does dim rhaid i chi fod ar ddeiet iach os ydych chi'n bwydo ar y fron. Gallwch chi fwyta'r eithaf ar yr hyn yr ydych ei eisiau, gan gynnwys bwydydd sbeislyd, siocled a garlleg. Gallwch hyd yn oed fwyta bwyd sothach a chael eich coffi bore. Y prif beth i'w gofio yw peidio â mynd dros y bwrdd. Bwytawch yr holl fwydydd iach rydych chi ei eisiau, ond bwyta'r triniaethau a'r bwydydd nad ydynt yn iach yn gymedrol.

 4. Arhoswch hydradedig
  Gwneir llaeth y fron yn bennaf o ddwr . Ac, bwydo ar y fron - yn benodol yr adlewyrch i adael - yn gwneud i chi deimlo'n sychedig. Felly, mae angen i chi yfed digon o hylifau. Yfwch ddigon i chwistrellu'ch syched a cheisio ymuno ag o leiaf wyth gwydraid o ddŵr neu ddiodydd iach eraill bob dydd. Rheolaeth dda yw cael diod o ddŵr bob tro y byddwch chi'n bwydo'ch babi ar y fron . Dylai hynny fod tua 8 i 12 gwaith y dydd, felly rydych chi'n siŵr eich bod yn cael eich cynnwys. Dwi ddim yn cymryd digon o hylif, gall arwain at ddadhydradu a rhwymedd. Gall hefyd achosi gostyngiad yn eich cyflenwad llaeth y fron .

 1. Cymerwch eich fitaminau
  Er bod diet iach sy'n bwydo ar y fron yn cynnwys yr holl fitaminau a maetholion y mae eu hangen arnoch, gallwch barhau i gymryd eich fitamin cyn-fam. Fodd bynnag, dylech gadw mewn cof nad yw fitaminau yn gallu disodli diet iach, y gallant ond ychwanegu ato. Ar y llaw arall, efallai y bydd fitaminau yn angenrheidiol os oes gennych ddiffyg fitamin, rydych chi'n bwydo ar y fron ar fwyta llysieuol neu fegan , neu os ydych wedi cael llawdriniaeth ar golli pwysau . Bydd eich meddyg yn rhoi gwybod i chi pa fitaminau ychwanegol y dylech eu cymryd.

 2. Ystyriwch unrhyw hanes o alergeddau yn eich teulu
  Os oes hanes cryf o alergeddau bwyd, ecsema, neu asthma yn eich teulu, siaradwch â'ch meddyg neu ddeietegydd cofrestredig. Efallai y bydd rhai eitemau bwyd fel cynhyrchion llaeth, cnau daear, neu bysgod cregyn y dylech ddiffyg bwyta er mwyn atal dolur rhydd , symptomau tebyg i golaig, brechod, ac adweithiau alergaidd yn eich babi.

 1. Byddwch yn ofalus ynglŷn â dietio
  Os ydych chi'n poeni am golli pwysau ar ôl genedigaeth eich plentyn, nid ydych ar eich pen eich hun. Mae'n bryder cyffredin ymhlith mamau. Fodd bynnag, ni ddylech ddechrau rhaglen ddeiet yn rhy fuan os ydych chi'n bwydo ar y fron. Nid yw'n iach i fynd ar ddeiet llym sy'n lleihau calorïau neu i gymryd pils diet a pherlysiau colli pwysau tra byddwch chi'n bwydo ar y fron. Gall gwneud hynny fod yn niweidiol i chi a'ch babi. Ond, unwaith y bydd eich corff yn gwella o enedigaeth a bod eich cyflenwad llaeth yn y fron wedi'i sefydlu, efallai y bydd eich meddyg yn argymell deiet iach a rhaglen ymarfer corff i'ch helpu i gyrraedd eich pwysau targed. Wrth gwrs, mae angen i chi fod yn rhesymol a chofiwch ei fod wedi cymryd naw mis i chi gyrraedd lle rydych chi nawr, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi eich hun o leiaf i fynd yn ôl i ble rydych chi eisiau bod.

Ble i gael Mwy o Wybodaeth ar Faethiad ar gyfer Mamau sy'n Bwydo ar y Fron

Os ydych chi'n pryderu am eich diet, rydych chi'n efeilliaid sy'n bwydo ar y fron (neu fwy) , neu os ydych chi'n bwydo ar y fron gyda phroblem iechyd penodol, siaradwch â'ch meddyg neu ymgynghorydd llaeth am ragor o wybodaeth. Gall eich darparwr gofal iechyd eich helpu gyda gwybodaeth gyffredinol a'ch cyfeirio at ddeietegydd neu faethegydd os oes angen. Gall dietegydd neu faethyddydd roi dadansoddiad manylach i chi o'ch diet a helpu i ddylunio cynllun maeth ar gyfer eich sefyllfa unigol.

> Ffynonellau:

> Lawrence, Ruth A., MD, Lawrence, Robert M., MD. Bwydo ar y Fron Canllaw ar gyfer yr Wythfed Argraffiad Proffesiwn Meddygol. Gwyddorau Iechyd Elsevier. 2015.

> Riordan J, Wambach K. Y Pedwerydd Argraffiad Bwydo ar y Fron a Lactiad Dynol. Jones a Bartlett Dysgu. 2014.

> Adran Amaethyddiaeth yr Unol Daleithiau. Anghenion Maeth Tra'n Bwydo ar y Fron. ChooseMyPlate.gov. http://www.choosemyplate.gov/moms-breastfeeding-nutritional-needs. Wedi'i ddiweddaru Gorffennaf 29, 2016

> Whitney E, Rolfes S. Deall Argraffiad Maeth Pedwerydd Argraffiad. Dysgu Cengage. 2015.