Diddorol Defnyddiau Llaeth y Fron a Meddyginiaethau Cartref

Ffyrdd o Defnyddio Llaeth y Fron Heblaw Bwydo Babi

Llaeth y fron yw'r ffynhonnell berffaith o faeth i'ch plentyn . Ac nid yn unig maethlon, ond mae llaeth dynol yn cynnwys sylweddau eraill sy'n cadw plant yn iach a'u helpu i ymladd afiechydon a heintiau. Mae'r gwrthgyrff naturiol hyn a geir mewn llaeth y fron , ynghyd ag eiddo gwrth-heintus, gwrthocsidiol, ac gwrthlidiol, yn ei gwneud yn bosibl ei ddefnyddio ar gyfer mwy na ffynhonnell fwyd yn unig i fabanod.

Yn sicr mae defnydd meddygol dilys ar gyfer llaeth y fron , ac mae ysbytai yn ei ddefnyddio cynlluniau triniaeth ar gyfer sawl math o gleifion. Ond, a oeddech chi'n gwybod bod rhai pobl yn defnyddio llaeth y fron mewn meddyginiaethau cartref i drin amrywiaeth o fân amodau? Dyma rai o'r defnyddiau diddorol ac amgen ar gyfer llaeth y fron.

Nodyn o Rybudd

Mae llaeth y fron a ragnodir gan feddyg ac a geir trwy fanc llaeth cyfreithlon yn mynd trwy broses sgrinio a phastio er mwyn sicrhau ei fod yn ddiogel. Fodd bynnag, gall llaeth y fron ffres gynnwys heintiau peryglus bacteriol a ffwngaidd, megis streptococws, staphylococcus, a candida (burum) , yn ogystal ag heintiau firaol, gan gynnwys cytomegalovirws (CMV), firws herpes simplex, a firws imiwneddrwydd dynol (HIV). Pan fyddwch chi'n rhoi llaeth y fron yn y llygaid neu'r clustiau, neu ar agoriad yn y croen, gallai achosi cymhlethdodau, salwch a haint. Dylech ddefnyddio rhybudd a synnwyr cyffredin wrth ystyried unrhyw un o'r defnyddiau llaeth amgen yn y fron.

Defnyddiau Llaeth y Fron a Meddyginiaethau Cartref

Yn gyffredinol, credir bod meddyginiaethau cartref yn ffyrdd naturiol o wella mân salwch neu gyflyrau. Fel rheol, maent yn arferion diwylliannol, traddodiadau, arferion, neu feddyginiaethau gwerin sydd wedi'u pasio i lawr o genhedlaeth i genhedlaeth neu eu trosglwyddo o berson i berson. Fodd bynnag, cofiwch nad oes unrhyw brawf meddygol o reidrwydd bod unrhyw un o'r triniaethau hyn yn gweithio mewn gwirionedd, neu a allant achosi mwy o niwed na da.

Os oes gennych chi neu'ch aelod o'ch teulu salwch neu haint, cysylltwch â'ch meddyg cyn ceisio ei drin â llaeth y fron.

Dyma 11 meddyginiaethau cartref llaeth y fron:

 1. Heintiau Llygad a Heintiau'r Clust: Mewn rhai diwylliannau, defnyddiwyd llaeth y fron i drin heintiau llygad a llygad pinc (cylchdroi). Fe'i credwyd hefyd i helpu i wella haint clust.
 2. Toriadau, Mân Llosgi a Chlwyfau Bach: Defnyddiwyd llaeth y fron ar gyfer toriadau, llosgiadau a chlwyfau i helpu clwyfau i wella a'u hatal rhag cael eu heintio.
 3. Casglu System Imiwnedd: Os ydych chi'n cael llaeth y fron yn sâl ac yfed, credir ei fod yn hybu'r system imiwnedd ac yn lleihau hyd a difrifoldeb oer.
 4. Gwartheg: Mae rhai yn honni, os byddwch chi'n rhoi llaeth y fron ar warten, bydd y warten yn sychu ac yn disgyn.
 5. Tywynnu a Stinging: Mae llaeth y fron wedi'i ddefnyddio ar y croen i leddfu sting a thostio chwistrellod pryfed, pyllau gwenyn, poen cyw iâr, eiddew gwenwyn, derw gwenwyn, a gwenwyn sumac .
 6. Niwbiau Coch, Cribiog: Os ydych chi'n gwneud cais am laeth y fron i bipiau dolur, cracion , gall helpu i leddfu poen, atal haint, a chynorthwyo i wella.
 7. Gwresyddydd Croen: Fel y crybwyllir uchod, mae llaeth y fron yn aml yn cael ei rwbio ar y bronnau er mwyn lleithru nipples sych, wedi'u cracio. Ond, fe'i defnyddiwyd hefyd fel lleithydd i drin croen sych ac ecsema . Ac, mae rhai pobl yn dweud ei fod yn helpu i leddfu gwefusau capped , rhyddhau cap cradle, a thrin rash diaper.
 1. Cylchrediad Cywiro: Defnyddiwyd llaeth y fron dynol i atal a thrin heintiau ar safle enwaediad.
 2. Gwddf Diflastod: Pan gaiff ei ddefnyddio fel gargle, dywedir bod llaeth y fron yn lleddfu gwddf galar.
 3. Glanhawr Croen: Defnyddiwyd llaeth y fron i olchi y croen, tynnu llun, a chlirio acne.
 4. Glanhau Cyswllt Glanhawr: Defnyddiwyd llaeth dynol fel ateb lensys cyswllt.

Coginio Gyda Llaeth y Fron

Fel arfer mae llaeth y fron yn felys ac yn hufenog . Mae'n debyg y byddwch chi'n ei ddefnyddio i gymysgu grawnfwyd cyntaf eich babi pan fyddwch chi'n dechrau cyflwyno bwydydd solet . Efallai y byddwch chi hyd yn oed yn ei ychwanegu at fwydydd eraill i'ch plentyn. Ond mae rhai pobl yn ei ddefnyddio mewn ryseitiau y maen nhw'n eu gwneud drostynt eu hunain.

Gall ddisodli llaeth buwch mewn coginio a phobi. Yn union fel llaeth gafr, neu ddewisiadau llaeth buwch eraill, gellir ei ychwanegu at goffi a grawnfwyd neu ei wneud yn fenyn, caws, hufen iâ a chynhyrchion llaeth eraill.

Defnydd Meddygol

Er y gall fod yn amheus defnyddio llaeth y fron yn eich coginio neu fel rhan o ddatrysiad cartref, mae rhai defnyddiau amgen ar gyfer llaeth y fron yn gyfreithlon ac yn seiliedig ar ymchwil a ffaith feddygol. Mae ysbytai a meddygon yn defnyddio llaeth y fron wedi'i sgrinio'n ofalus a'i basteiddio o fanciau llaeth dynol i drin llawer o amodau.

Mae ysbytai yn defnyddio llaeth y fron am resymau meddygol megis:

Maeth: Mae llaeth y fron yn darparu maeth i fabanod cynamserol, plant sydd â methiant i ffynnu, pobl ag alergeddau difrifol, y rhai sydd ag anhwylderau'r galon neu fethiant yr arennau, a phobl â phroblemau bwydo.

Cleifion â System Imiwnedd Wedi'i Erlyn: Gall llaeth y fron helpu cleifion canser, derbynwyr trawsblannu organau, a phobl â chlefydau heintus i gryfhau eu system imiwnedd.

Llosgi Cleifion: Gall llaeth y fron dynol helpu i amddiffyn a gwella croen llosgi cleifion.

Cleifion Llawfeddygol: Ar ôl llawdriniaeth y coluddyn, mae llaeth y fron yn helpu i roi maeth i gleifion a hybu iachâd.

Meddyginiaeth Ataliol: Mae rhai poblogaethau o gleifion yn defnyddio llaeth y fron i helpu i atal clefyd Crohn, colitis ac alergeddau.

Beth arall y gallwch ei wneud gyda Llaeth Y Fron Ychwanegol

Er bod y syniad o ddefnyddio llaeth y fron ar gyfer meddyginiaethau cartref yn ddiddorol, gallai fod yn niweidiol defnyddio llaeth y fron ffres ar glwyfau agored neu yn y llygaid a'r clustiau. Os oes gennych gyflenwad llaeth helaeth a digon o laeth y fron ychwanegol, mae yna bethau eraill y gallwch chi eu gwneud â'ch llaeth. Gallwch chi ei rewi a'i storio i'w roi i'ch babi pan nad ydych chi'n bwydo ar y fron mwyach . Os oes gennych laeth ychwanegol o hyd, ystyriwch ei roi i fanc llaeth i helpu babanod cynamserol ac eraill yn yr ysbyty a allai elwa ar eich haelioni.

> Ffynonellau:

> Andreas NJ, Kampmann B, Le-Doare KM. Llaeth y fron dynol: adolygiad ar ei gyfansoddiad a'i bioactivity. Datblygiad dynol cynnar. 2015 Tachwedd 1; 91 (11): 629-35.

> Eidelman, AI, Schanler, RJ, Johnston, M., Landers, S., Noble, L., Szucs, K., a Viehmann, L. Datganiad Polisi. Bwydo ar y Fron a Defnyddio Llaeth Dynol. Adran ar Bwydo ar y Fron. 2012. Pediatregs , 129 (3), e827-e841.

> Lawrence, Ruth A., MD, Lawrence, Robert M., MD. Bwydo ar y Fron Canllaw ar gyfer yr Wythfed Argraffiad Proffesiwn Meddygol. Gwyddorau Iechyd Elsevier. 2015.

> Riordan, J., a Wambach, K. Pedwerydd Argraffiad Bwydo ar y Fron a Lactiad Dynol. Jones a Bartlett Dysgu. 2014.