13 Ffyrdd o Adeiladu Hyfywedd ac Atal Bwlio

Er ymddengys bod gwydnwch yn dod yn naturiol i rai plant, mae ymchwilwyr wedi canfod y gellir ei ddysgu hefyd. Mewn gwirionedd, mae darparu plant ag ystwythder emosiynol yn eu helpu i addasu, i ddelio a goresgyn sefyllfaoedd anodd. Mae plant gwydn hefyd yn dueddol o ddyfalbarhau trwy bob math o heriau hyd yn oed wrth gael eu bwlio.

Cofiwch, serch hynny, nid yw bod yn wydn yn golygu na fydd eich plant yn cael trafferth neu drallod.

Teimladau cyffredin, poen emosiynol a thristwch yw teimladau cyffredin pan fo plant wedi cael eu bwlio. Dyma sut maen nhw'n delio â'r teimladau hynny sy'n bwysig. Pan fo plant yn wydn, byddant yn ymdopi â bwlio yn llawer mwy effeithiol na'r rhai nad ydynt yn wydn. Dyma rai ffyrdd o adeiladu ystwythder yn eich plant.

Gwneud Cais Plant yn Derbyniol yn y Cartref

Pan fydd plant yn teimlo'n gyson dderbyn pwy ydyn nhw, maen nhw'n fwy galluog i ymdopi â straen a gwrthdaro. Ni waeth pa mor wahanol yw eich plant oddi wrthych, mae angen iddynt wybod eich bod chi'n credu ynddynt ac yn hoffi pwy ydyn nhw. Yn ogystal, pan fydd plant yn teimlo eu bod yn cael eu derbyn gartref, mae'r materion sy'n ymwneud â bwlio yn llai gwannach oherwydd eu bod yn teimlo eu bod eisoes yn teimlo.

Meithrin Hunan-Barch Iach

Dysgwch eich plant i weld gwerth yn yr hyn sydd ganddynt i gynnig y byd. Hefyd, eu helpu i weld eu hunain mewn golau cadarnhaol, yn enwedig yn ystod amseroedd anodd. Yn ddelfrydol, rydych am iddynt allu gweld nad yw'r heriau o fwlio yn adlewyrchu pwy ydynt, ond yn hytrach maent yn adlewyrchu'r dewisiadau a wneir gan fwlis .

Annog Meddwl Gadarnhaol

Helpwch eich plant i ddod o hyd i bleser a hiwmor mewn bywyd. Peidiwch â gadael i bobl ddiddymu bywyd bob dydd eu gallu i arafu a chwerthin. Rhoi cyfle i blant ymlacio a chael hwyl heb unrhyw amserlenni ac ymrwymiadau i boeni amdanynt. Hefyd, eu helpu i weld llawenydd hyd yn oed yn y pethau bach a hyrwyddo meddwl positif.

Rheoli Teimladau Dysgu

Mae angen i blant ddysgu sut i dawelu pan fyddant yn teimlo eu bod yn disgyn yn emosiynol neu pan fyddant yn teimlo'n ymosodol ac yn ddig. Helpu plant i ddysgu adnabod ac enwi eu teimladau a'u hymatebion. Rhowch syniadau iddynt ar sut i reoli'r teimladau hynny mewn ffyrdd cadarnhaol.

Hyrwyddo Sgiliau Datrys Problemau

Un ffordd o feithrin sgiliau datrys problemau yw dangos i blant sut i fod yn hyblyg yn eu hymatebion i rywbeth negyddol. Pan fydd eich plentyn yn wynebu problem, cofiwch atebion posib. Gyda'ch gilydd, siaradwch am fanteision ac anfanteision pob opsiwn. Ac, yna, caniatau i'ch plentyn ddewis y ffordd orau o weithredu. Mae angen iddo wybod eich bod yn ymddiried yn ei benderfyniadau er mwyn iddo allu dysgu datrys problemau heb ofni methiant.

Canolbwyntio ar y Dyfodol

Mae rhan o sicrhau bod ein plant yn aros yn obeithiol ac yn goresgyn sefyllfaoedd anodd yw eu cyfeirio tuag at y dyfodol. Helpwch eich plant i weld bod dyfodol y tu hwnt i'r sefyllfa bresennol hon. Un ffordd o wneud hyn yw gofyn iddynt feddwl am eu nodau a sut y gallant ddechrau cyflawni'r rheiny nawr. Er enghraifft, os yw eu nod yw mynychu gwersyll arbennig dros yr haf, gallant ddechrau ymchwilio i'r gwersyll neu wneud tasgau i arbed arian i dalu amdano.

Neu, os yw eu nod yw gwneud tîm chwaraeon yn y cwymp, mae ganddynt gynllun ar gyfer sut y gallant wneud hynny. Yr allwedd yw rhoi'r gorau i ganolbwyntio ar y negyddol. Mae meddwl positif yn galluogi'ch plentyn i weld y pethau da mewn bywyd a chadw hyd yn oed yn y sefyllfaoedd mwyaf heriol.

Cwestiwn Eu Llais Mewnol Hanfodol

Pan fydd gan blant lais mewnol critigol, mae'n bwysig eich bod chi'n herio'r math hwn o feddwl. Gall caniatáu plant i gredu eu hunain feirniadu arwain at unrhyw effeithiau niweidiol. Yn hytrach, yn eu dysgu sut i adnabod meddyliau negyddol a goresgyn y ffordd hon o feddwl. Y nod yw na fyddai hunan-siarad negyddol yn dod yn arfer na ffordd o fyw.

Strategaeth arall yw defnyddio cadarnhad cadarnhaol i fwrw'r meddyliau negyddol.

Annog Plant i Geisio Rhywbeth Newydd

Cofiwch, mae'n dda i blant dderbyn heriau a rhoi cynnig ar bethau newydd. Ond, gwnewch yn siŵr eich bod yno i'w cefnogi. Ceisiwch ddod o hyd i gydbwysedd rhwng eu gadael i'w gyfrifo ar ei ben ei hun ac yn eu gorgyffwrdd. Pan fyddwch chi'n or-amddiffyn, mae'ch plant yn dechrau teimlo'n ddibynnol ac yn ddi-waith.

Cyfeirio Problemau Ar unwaith

Ni ddylech byth beidio â sylwi ar broblem. Gan anwybyddu'r ffaith na fydd eich plentyn yn cael trafferth neu'n delio â bwlis yn annog eich plentyn i gyflymu a symud ymlaen. Yn hytrach, mae'n gadael iddynt deimlo'n unig ac ynysig. Os oes problem gan eich plentyn, rhowch gyfeiriad iddo ar unwaith gyda'r pennaeth neu'r athro / athrawes.

Diddymu Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Dylid annog plant bob tro i siarad am ddigwyddiadau poenus. Pan fyddwn yn annog plant i siarad am bethau drwg a ddigwyddodd iddynt, rydym yn eu helpu i wneud synnwyr o'r profiadau hynny. Gall osgoi'r broblem arwain at broblemau ymddygiad, pryder, straen, ofn, a hyd yn oed dicter. Er ei fod yn anghyfforddus ar y pryd, mae'n well cael popeth allan yn agored.

Adfer Profiadau Negyddol

Un ffordd y gwneir hyn yw trwy helpu'ch plentyn i gadw pethau mewn persbectif. Pan fo'ch plentyn yn cael ei fwlio neu sy'n profi her sylweddol, ailstrwythwch y sefyllfa fel y gallant ddysgu ohono. Nid yw hyn yn golygu y dylech anwybyddu eu poen. Mae'n dda iddynt siarad am yr hyn a ddigwyddodd. Ond, ceisiwch osgoi annedd ar y negyddol. Po fwyaf o blant sy'n cymryd rhan mewn meddwl dioddefwyr, maen nhw'n waeth. Yn hytrach, anogwch nhw i geisio darganfod beth y gallant ei ddysgu o'r sefyllfa a sut i oresgyn bwlio orau.

Chwiliwch am gyfleoedd Hunan-ddarganfod

Pan fo plant yn wynebu sefyllfa anodd, gall hyn fod yn amser da iawn i ddysgu rhywbeth am bwy maen nhw. Er enghraifft, efallai y bydd eich plentyn yn gweld bod ganddynt lawer o hunanreolaeth neu fod sefyllfaoedd yn haws eu llywio pan ofynnant am help. Helpwch eich plant i droi sefyllfa negyddol bwlio yn gyfle i ddysgu rhywbeth ynglŷn â phwy ydyn nhw.

Bod yn Fodel Rôl Da

Yn anaml iawn mae dweud wrth ein plant beth i'w wneud neu sut i ymddwyn mewn rhai sefyllfaoedd yn cael cymaint o effaith ag arwain trwy esiampl. Os ydych chi'n dangos y gallwch chi drin sefyllfaoedd anodd a bownsio'n ôl, bydd eich plant yn dysgu trwy eich enghraifft.

Gair o Verywell

Os ydych chi'n cael trafferth gydag unrhyw un o'r pethau ar y rhestr hon, efallai y byddwch am ganolbwyntio ar newid yr ymddygiadau hyn yn eich bywyd eich hun yn gyntaf. Yna canolbwyntiwch ar gynorthwyo'ch plentyn. Cofiwch, dysgir y rhan fwyaf o'r plant ymddygiadol trwy wylio eraill. Os gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi eich troed gorau ymlaen fel y bydd eich plentyn.