Sut i Rhoi Chwistrelliad Subcutaneaidd eich Hun

Yn aml mae angen pigiadau subcutaneaidd ar gyfer cyffuriau ffrwythlondeb hormonaidd. Mae subcutaneous yn golygu ychydig islaw'r croen, i'r meinwe brasterog sy'n gorwedd rhwng eich croen a'r cyhyrau o dan y ddaear.

Efallai y bydd angen i chi roi pigiadau cyffuriau ffrwythlondeb eich hun os ydych chi ...

Mae rhoi pigiad gwrth-draw yn eich hun yn haws nag yr ydych chi'n meddwl ei fod.

Mae'r amserau cyplau cyntaf y gallech fod yn nerfus. Ond cyn i chi ei wybod, byddwch chi'n teimlo fel pro.

Sylwer: Efallai bod gennych rai meddyginiaethau sy'n cael eu rhoi yn is-lyman (er enghraifft, Gonal-F, Follistim, Lupron, ac Ovidrel) ac eraill sy'n rhyngbriwlar (fel progesterone mewn olew). Dim ond ar gyfer pigiad subcutaneaidd yw'r cyfarwyddiadau isod.

Yr hyn sydd ei angen arnoch cyn i chi ddechrau

Dyma sut i roi eich chwistrelliad i chi

 1. Os yw'ch meddyginiaeth yn cael ei storio yn yr oergell, byddwch am ei gymryd tua hanner awr cyn i chi chwistrellu. Rydych chi am i'r feddyginiaeth fod ar dymheredd ystafell pan roddwch y pigiad i chi'ch hun.

 2. Casglwch bopeth sydd ei angen arnoch cyn i chi ddechrau ar wyneb lân, fflat. Os ydych chi eisiau, gallwch ddefnyddio swab alcohol i sychu'r wyneb y byddwch yn gweithio arno.

 3. Bydd angen eich ffialau a / neu chwistrell feddyginiaeth arnoch (bydd rhai meddyginiaethau'n dod â chwistrell wedi'i frechu, eraill y mae angen i chi ei gymysgu), y nodwydd ar gyfer cymysgu'r feddyginiaeth a'r nodwydd ar gyfer gweinyddu'r ergyd, swabiau alcohol, a rhywfaint o wres.

 1. Golchwch eich dwylo'n drylwyr i atal heintiau.

 2. Os yw eich meddyginiaeth yn gofyn am gymysgu, dilynwch y cyfarwyddiadau cymysgu a roddwyd i chi gan eich meddyg neu'ch nyrs. Yna, tynnwch y dos a ragnodir gan eich meddyg i'r chwistrell. Fel rheol, bydd y nodwydd a ddefnyddiwch ar gyfer cymysgu'r feddyginiaeth a'i dynnu i mewn i'r chwistrell yn wahanol i'r nodwydd a ddefnyddir ar gyfer chwistrellu eich hun. (Gellir defnyddio nodwydd mwy i gymysgu'r meddyginiaethau, felly mae'r cymysgedd yn mynd yn gyflym.)

 1. Unwaith y bydd eich meddyginiaeth yn gymysg, rhowch y nodwydd ar gyfer pigiad ar y chwistrell. Tynnwch y gorchudd pen o'r nodwydd. Os yw'ch chwistrell wedi'i llenwi â nodwydd a osodwyd ymlaen llaw, bydd angen i chi ddileu clawr y nodwydd.

 2. Cadwch y chwistrell yn unionsyth, y nodwydd i fyny. Tapiwch ar ochr y chwistrell yn ofalus i gael unrhyw swigod aer sy'n symud i'r brig. Mae'n arferol pe bai ychydig o swigod yn parhau, ond dylai'r rhan fwyaf ohonynt symud ymlaen i'r brig.

 3. Nesaf, pwyswch yn ofalus ar y chwistrell, gan wthio'r swigod aer, nes bod gostyngiad bach o'r feddyginiaeth yn ymddangos ar ben y nodwydd. Unwaith y byddwch chi wedi gwneud hyn, efallai y byddwch am roi'r cap nodwydd yn ôl ymlaen nes eich bod yn barod i chwistrellu. Beth bynnag a wnewch, peidiwch â gadael i'r tip nodwydd gyffwrdd ag unrhyw arwyneb.

 4. Nawr, dewiswch eich safle chwistrellu. Bydd eich nyrs neu'ch meddyg yn dweud wrthych ble maen nhw am i chi chwistrellu, ond mae'r lle mwyaf cyffredin o gwmpas ac ychydig o dan y botwm bolyn. Gwnewch yn siŵr eich bod o leiaf un modfedd i ffwrdd o'r botwm bolyn ei hun. (Mae'r rhan fwyaf o daflenni gwybodaeth am feddyginiaeth yn cynnwys darlun o'r lle gorau i'w chwistrellu. Edrychwch os nad ydych chi'n siŵr.)

  Dylech chwistrellu mewn man ychydig yn wahanol bob tro i osgoi llid y croen. Ni ddylech chi hefyd wneud y pigiad lle mae sgarch neu bwmp.

 1. Sychwch yr ardal gyda swab alcohol a gadael yr aer yn sych. Os na fyddwch yn gadael iddi sychu, bydd yr alcohol yn rhoi ychydig o atyniadau pan fyddwch chi'n gwneud y pigiad. Fodd bynnag, peidiwch â chwythu na rhoi eich llaw i wneud yr alcohol yn sychu'n gyflymach. Bydd hynny'n ailgyflwyno germau yn yr ardal yn unig.

  Os ydych chi'n ofni'r poen, gallwch chi fwynhau'r ardal gyda ciwb iâ. Gwnewch yn siŵr eich bod yn trochi ag alcohol ar ôl hynny . (Mae'r rhan fwyaf yn dweud nad yw'r math hwn o chwistrelliad yn boenus, yn fwy fel poke cyflym. Mae'n debyg na fydd angen i chi ei droi.)

 2. Efallai yr hoffech chi wirio dyblu eich bod wedi mesur y dos cywir. Yna, tynnwch y cap o'r nodwydd, os oeddech wedi ei roi yn ôl ar ôl tynnu allan y swigod. Yn eich safle chwistrellu dewisol, trowch i fyny am werth modfedd y croen. Mae hyn yn helpu i symud y meinwe brasterog i ffwrdd o'r cyhyrau (nad ydym am ei daro.) Gweler y llun uchod er enghraifft.

 1. Cymerwch y nodwydd yn eich llaw arall, gan ddal y chwistrell fel dart. Efallai y byddwch am gymryd ychydig o anadl dwfn. Yna, ar exhale, gwthiwch y nodwydd yn ofalus ond yn gadarn trwy'r croen ar lefel uwchradd 90, neu, os ydych yn denau iawn, ongl 45 gradd. Unwaith y bydd hyd y nodwydd i mewn, gallwch adael y croen wedi'i blino.

 2. Nesaf, gwnewch yn ofalus y chwistrell nes bod yr holl feddyginiaeth yn cael ei weinyddu. Peidiwch â theimlo fel bod angen i chi frysio, cymerwch eich amser.

 3. Unwaith y byddwch chi wedi chwistrellu'r holl feddyginiaeth, gwaredwch y nodwydd yn ofalus, a gorchuddiwch y safle chwistrellu gyda pad fesur. Efallai yr hoffech ddal y pad fesur yn erbyn eich croen a dim ond wrth ymyl y nodwydd cyn i chi dynnu'r nodwydd, er mwyn atal y croen rhag cael ei dynnu i fyny wrth i chi gael gwared â'r nodwydd (a all fod yn anghyfforddus.)

 4. Fel arfer, ni fydd y safle chwistrellu yn gwaedu, ond os ydych chi wedi dwyn llong gwaed yn ddamweiniol, mae gwaedu ychydig yn normal. Dylai stopio yn fuan. Os nad ydych, gallwch ddefnyddio Cymorth Band i'w gwmpasu.

 5. Gwaredu'r nodwydd neu'r chwistrell mewn cynhwysydd pwrpas. Efallai bod eich fferyllfa wedi rhoi cynhwysydd nodwydd arbennig i chi. Os na, gall unrhyw gynhwysydd pwyso weithio. Mae carton llaeth plastig gwag, coffi gwag, neu unrhyw fath arall o gynhwysydd tebyg yn gweithio'n iawn.

 6. Rhowch yr holl fyllau meddyginiaeth sy'n weddill sydd gennych yn ôl yn yr oergell (os dyna lle maent yn cael eu storio) tan y tro nesaf. Rydych chi wedi'i wneud!

Cynghorion ar Chwistrelliadau

Mwy am feddyginiaethau chwistrellu:

Ffynonellau:

Rhoi Chwistrelliad Subcutaneous. Canolfan Glinigol Warren Grant Magnuson. Sefydliad Iechyd Cenedlaethol. Wedi cyrraedd Medi 24, 2008. http://www.cc.nih.gov/ccc/patient_education/pepubs/subq.pdf

Technegau chwistrellu a meddyginiaethau. Cymdeithas ar gyfer Technolegau Atgenhedlu Cynorthwyol. Wedi cyrraedd Medi 24, 2008. http://www.sart.org/Guide_InjectionTechniquesAndMedications.html