Gweithgareddau Paratoi Kindergarten

Oes gennych ychydig yn dechrau kindergarten yn fuan? Rhowch gynnig ar y gweithgareddau dysgu hyn.

Ydych chi'n cael eich hamgylchynu gan famau sy'n paratoi eu plant ar gyfer kindergarten gyda llawlyfrau, cardiau fflach, a thiwtoriaid? Ydych chi'n ofni y bydd eich plentyn yn dechrau eu gyrfa academaidd ymhell y tu ôl i'w cyfoedion?

Yn gyntaf oll, ymlacio. Hyd yn oed fel oedolyn, mae'n hawdd cael eich dal mewn pwysau gan gyfoedion rhieni - gwylio beth mae pawb arall yn ei wneud a chwestiynu'ch credoau a'ch systemau gwerth eich hun.

Felly, cymerwch anadl ddwfn a byddwch yn hyderus yn eich cyfrinachau a'ch sgiliau rhianta eich hun.

Pan ddaw i baratoi bwyd-feithrin, mae rhai pethau y gallwch chi eu gwneud , ond mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cynnwys niceties cymdeithasol - sicrhau bod gan eich plentyn fedrau hunanofal da, ymdeimlad o annibyniaeth , ac yn bwysicaf oll, awyddus i ddysgu. Er bod gwybodaeth am bethau sylfaenol megis yr wyddor, y rhifau 1 trwy 10, siapiau a lliwiau yn ddefnyddiol, mae gan yr athrawes feithrinfa ddigonedd o gwricwlwm y bydd angen iddi fynd heibio ac mae ganddi lawer o offer ar gael i addysgu ei myfyrwyr.

Yn dal i fod, mae rhai rhieni'n teimlo bod angen iddynt ymgymryd â pharatoi meithrinfa trwy adolygu rhai hanfodion gyda'u bachgen, ac mae hynny'n iawn. Gwnewch yn siŵr bod y gweithgareddau dysgu yn hwyl ac nad ydych yn rhoi unrhyw bwysau ar eich plentyn. Dyma bedair peth pwysig y gallwch chi weithio arnynt:

 1. Sgiliau cyfathrebu

  Er mwyn i'ch plentyn wneud yn dda mewn ystafell ddosbarth meithrin (neu unrhyw ystafell ddosbarth ar gyfer y mater hwnnw), mae angen ei sgiliau cyfathrebu ei anrhydeddu. I adeiladu sgiliau iaith, mae yna ychydig o bethau y gallwch chi eu gwneud. Yn gyntaf, siaradwch â'ch plentyn . Ydw, byddwch chi'n siarad â'ch plentyn bob dydd, ond ceisiwch ganolbwyntio ar ddefnyddio geiriau newydd - geiriau disgrifiadol a fydd yn helpu eich un bach i gynyddu ei geirfa. Er enghraifft, os ydych chi'n gwneud tacos ar gyfer cinio gyda'i gilydd, siaradwch am liwiau'r cynhwysion, yr hyn maen nhw'n arogli a blasu, a sut maen nhw'n debyg ac yn wahanol i'r hyn a gawsoch y cinio y noson o'r blaen.

 1. Cydnabyddiaeth Llythyr a Rhif

  Mae'n ddefnyddiol os yw'ch plentyn yn gallu adnabod mwyafrif y llythyrau a'r rhifau 1 trwy 10 yn ôl golwg. Ond nid oes angen i chi logi athro dan doeth i diwtor eich plentyn yn y sgiliau sylfaenol hyn, dim ond chwarae ychydig o weithgareddau dysgu hwyl - nid oes angen cardiau fflach!
  • Er eich bod yn chwarae blociau neu geir, neu unrhyw fath o degan sydd â rhif da, gofynnwch i'ch plentyn gyfrif allan i rif penodol.
  • Codwch becyn o lythyrau a rhifau magnet (cymharu prisiau) y gallwch eu cadw ar yr oergell. Gweld a all eich plentyn ddewis y llythyrau yn ei henw, neu ofyn iddo ddod o hyd i nifer y cadeiriau yn y gegin.
  • Tynnwch sylw at lythyrau a rhifau lle bynnag y byddwch chi'n mynd, p'un ai yw'r arwydd ar arwyddion storfa neu ffordd.
 1. Gweithio ar Sgiliau Modur Mân

  Yn kindergarten, bydd eich plentyn yn mynd i wneud llawer o ysgrifennu, lliwio a thorri. Helpwch iddi feithrin ei sgiliau modur gwych trwy wahanol weithgareddau , ac ie, teganau . Gall siswrn fod yn arbennig o anodd eu meistroli, felly hefyd, gadewch iddi ymarfer torri ar bapur sydd wedi'i sleisio'n hawdd, fel cwponau a geir yn eich papur dydd Sul.
 2. Sgiliau Gwrando

  Mae gallu gwrando a deall yr hyn y mae pobl yn ei ddweud hefyd yn bwysig iawn. I gynyddu sgiliau gwrando eich plentyn, darllenwch gyda'i gilydd , ond cymysgwch hi ychydig. Ar gyfer cyn-ddarllenwyr sy'n gyfarwydd â llyfr at y pwynt cofnodi, rhowch air eiriau yn y testun a gweld a yw'ch plentyn yn dal eich camgymeriad ("Dwi ddim yn hoffi wyau gwyrdd a ham, nid wyf yn eu hoffi Pete - Dwi yn!"). Wrth ddarllen stori newydd, gofynnwch i'ch plentyn holi rhai geiriau yn y testun ("A allwch chi feddwl am rai geiriau sy'n rhigymu â ham?") Neu weld a all adnabod y gwrthwyneb ("Beth ydych chi'n ei feddwl y gwrthwyneb gyfer ' 'ydy? ") Pan fyddwch chi'n gorffen gyda'r llyfr, gofynnwch gwestiynau meddwl beirniadol am yr hyn yr ydych yn ei ddarllen, fel yr hyn y mae'n ei feddwl yw digwydd i ddigwydd nesaf neu beth oedd cymeriad yn teimlo mewn rhan benodol o'r llyfr.

Ni waeth pa sgiliau rydych chi'n eu hadolygu gyda'ch un bach, yr allwedd yw gadael i'r gweithgareddau dysgu ddigwydd yn organig, ac i beidio â'i chael hi'n teimlo eich bod chi'n gweithio i'r un ohonoch chi!

I gael mwy o wybodaeth am sut i helpu eich plentyn i drosglwyddo i ysgol-feithrin o safbwynt cymdeithasol ac emosiwn, darllenwch Transitioning to Kindergarten . Ac os ydych chi'n meddwl beth sy'n digwydd yn union ar gofrestriad meithrin, darllenwch Beth i'w Ddisgwyl yn Cofrestru Kindergarten .