Eich Naw i Deng Mlynedd - Yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Oedran a Chamau

Mae maethiad eich plentyn yn bwysig i'w iechyd cyffredinol. Maethiad priodol, a ddylai gynnwys bwyta tri phryd y dydd a dau fyrbrydau maethlon, gan gyfyngu ar siwgr uchel a bwydydd braster uchel, bwyta ffrwythau, llysiau, cigydd bras a chynhyrchion llaeth braster, gan gynnwys 3 o laeth, llaeth, caws neu iogwrt i gwrdd â'u calsiwm gall anghenion hefyd atal llawer o broblemau meddygol, gan gynnwys mynd dros bwysau, datblygu esgyrn gwan, a datblygu diabetes.

Bydd hefyd yn sicrhau bod eich plentyn yn tyfu yn gorfforol i'w llawn botensial.

Mae'r cyngor maeth gorau i gadw'ch plentyn yn iach yn cynnwys ei annog i:

Gallwch hefyd helpu i hyrwyddo maeth da trwy osod esiampl dda. Dylai arferion bwyta'n iach ac ymarfer corff rheolaidd fod yn rhan reolaidd o fywyd eich teulu. Mae'n llawer haws os yw pawb yn y tŷ yn dilyn y canllawiau hyn, na phe bai'ch plentyn yn gorfod ei wneud ar ei ben ei hun. Dylech hefyd brynu prydau isel, calorïau a phwdinau calorïau isel, braster isel neu sgim a diodydd deiet. Peidiwch â phrynu pwdinau neu fyrbrydau calorïau uchel, megis sglodion byrbryd, diodydd meddal rheolaidd neu hufen iâ reolaidd.

Dyluniwyd y Pyramid Food Guide i blant gan Adran Amaethyddiaeth yr Unol Daleithiau i hyrwyddo maeth iach mewn plant. Bwriedir iddo fod yn ganllaw cyffredinol i ddewisiadau bwyd bob dydd. Mae prif bwyslais y pyramid bwyd ar y pum prif grŵp bwyd, ac mae angen pob un ohonynt ar gyfer iechyd da. Mae hefyd yn pwysleisio y dylai bwydydd sy'n cynnwys llawer o frasterau, olewau a melysion gael eu defnyddio'n anaml iawn.

Er mwyn atal problemau bwydo, dysgu'ch plentyn i fwydo ei hun cyn gynted â phosib, rhoi dewisiadau iach iddo a chaniatáu arbrofi. Dylai prydau bwyd fod yn bleserus ac yn ddymunol ac nid yn ffynhonnell o frwydr. Mae camgymeriadau cyffredin yn caniatáu i'ch plentyn yfed gormod o laeth neu sudd er mwyn iddo fod yn anhygoel ar gyfer solidau, gan orfodi i'ch plentyn fwyta pan nad yw'n llwglyd, neu ei orfodi i fwyta bwydydd nad ydyn nhw eisiau.

Ffordd bwysig y mae plant yn dysgu ei fod yn annibynnol yw trwy sefydlu annibyniaeth am fwydo. Er efallai na fydd eich plentyn yn bwyta diet yn llawn fel yr hoffech chi, cyn belled â bod eich plentyn yn tyfu fel arfer ac mae ganddo lefel egni arferol, mae'n debyg y bydd llawer yn poeni amdano. Hefyd, nid yw'r rhan fwyaf o blant yn bwyta diet cytbwys bob dydd, ond dros gyfnod o wythnos, bydd eu diet fel arfer yn gytbwys. Gallwch ystyried rhoi fitamin dyddiol i'ch plentyn os ydych chi'n meddwl nad yw'n bwyta'n dda, er nad yw'r rhan fwyaf o blant yn eu hangen.

Dulliau eraill o atal problemau bwydo yw peidio â defnyddio bwyd fel llwgrwobrwyo neu wobr am ymddygiadau a ddymunir, osgoi cosbi'ch plentyn rhag beidio â bwyta'n dda, cyfyngu sgwrs amser amser i bynciau cadarnhaol a dymunol, osgoi trafod neu roi sylwadau ar arferion bwyta gwael eich plentyn tra y bwrdd, cyfyngu bwyta ac yfed i'r bwrdd, a chyfyngu byrbrydau i ddau fyrbrydau maethlon bob dydd.

Mae arferion bwydo i osgoi yn rhoi symiau mawr o fwdinau melys, diodydd meddal, diodydd ffrwythau, grawnfwydydd siwgr, sglodion neu candy, gan nad oes ganddynt fawr o werth maeth.

Twf a Datblygiad Oed Ysgol

Mae'r blynyddoedd canol i ddiwedd oed ysgol yn gyfnod o newid mawr yn eich plentyn. Yn ogystal â dechrau glasoed, bydd ei feddwl hefyd yn tyfu i ddeall meddwl rhesymegol a haniaethol a bydd yn datblygu'r safonau moesol y bydd yn byw ei fywyd. Gallwch hefyd ddisgwyl iddo ddechrau symud oddi wrth y teulu wrth iddo ddatblygu ei hunaniaeth ei hun a hefyd yn dylanwadu mwy gan ei ffrindiau.

Yn ffodus, mae'r dylanwad hwn fel arfer yn gyfyngedig i bethau allanol, megis arddulliau gwallt a dillad.

Mae hwn yn gyfnod o annibyniaeth gynyddol ac mae plant yn yr oed hwn am gael eu hystyried yn fwy cyfrifol. Er mwyn helpu i feithrin yr ymdeimlad hwn o gyfrifoldeb, erbyn hyn mae'n amser da i ddechrau rhoi lwfans i'ch plentyn. Nid yw'r swm yn bwysig iawn, ond fel arfer mae 50 cents i $ 1.00 y flwyddyn yn oed ac fe ddylid ei ddefnyddio ar gyfer pethau arbennig y mae eich plentyn eisiau. Bydd rheoli lwfans yn helpu i addysgu'ch plentyn am werth arian a phwysigrwydd arbed.

Er ei bod hi hefyd yn bwysig bod eich plentyn yn dechrau cael tasgau rheolaidd o oedran (gosod neu glirio'r bwrdd, cymryd y sbwriel, glanhau eu hystafell, ac ati) o gwmpas y tŷ, mae'n debyg na ddylai'r rhain fod yn gysylltiedig â'i lwfans. Mae atgyfnerthu cadarnhaol yn bwysig ar gyfer gwaith a gwblhawyd, a gellir cosbi methu â chwblhau tasgau trwy golli braint (teledu, videogames, ac ati). Mae caniatáu i'ch plentyn gael dewis pa mor ddeniadol i'w wneud weithiau'n helpu gyda chydymffurfiaeth.

Annog hunan-barch a hunan-ddelwedd gadarnhaol yn eich plentyn trwy ddefnyddio atgyfnerthu cadarnhaol a chanmoliaeth aml am bethau y mae wedi eu cyflawni. Annog eich plentyn i fod yn chwilfrydig, archwilio a chymryd heriau newydd.

Am ragor o wybodaeth am dwf a datblygiad eich naw i ddeg oed:

Oedolion Iach Oedran Ysgol

Dylech siarad yn rheolaidd â'ch plentyn am yr arferion priodol a all ei helpu i arwain bywyd iach. Mae'r rhain yn cynnwys cael maethiad priodol (bwyta tri phryd y dydd a dau fyrbrydau maethlon, gan gyfyngu ar siwgr uchel a bwydydd braster uchel, bwyta ffrwythau, llysiau, cigoedd bras a chynhyrchion llaeth braster, gan gynnwys 4 o laeth, caws neu iogwrt i gwrdd â'i galsiwm anghenion), ymarfer corff rheolaidd, cysgu digonol (naw awr bob nos), a chymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol yn yr ysgol ac yn y gymuned. Dechreuwch baratoi eich plentyn am eu cynlluniau ar ôl graddio.

Mae hefyd yn bwysig iawn dechrau cyfathrebu â'ch plentyn i helpu i'w atal rhag codi arferion gwael, gan gynnwys defnyddio tybaco, alcohol a chyffuriau (gan gynnwys defnyddio anadlyddion, yn enwedig aerosolau a glud). Mae plant y mae eu rhieni'n siarad â nhw yn rheolaidd yn llawer llai o risg ar gyfer arbrofi gyda sigaréts, alcohol a chyffuriau. Dysgwch nhw sut i osgoi sefyllfaoedd lle mae cyffuriau, alcohol neu sigaréts yn bresennol ac i ddewis ffrindiau sydd hefyd yn dewis peidio â defnyddio'r sylweddau hyn. Pwysleisiwch iddynt fod y sylweddau hyn yn gallu ei brifo, yn gallu ei wneud yn sâl, gall achosi lleihad ar yr ysgyfaint a phroblemau chwarae chwaraeon, a bod hi'n iawn dweud na. Hefyd, peidiwch â gadael iddo fynychu partïon nad yw oedolion yn eu goruchwylio a rhoi gwybod iddo y gall gyfathrebu'n agored â chi am y pynciau anodd hyn. Gwyliwch am yr arwyddion rhybudd o ddefnyddio cyffuriau, gan gynnwys newid sydyn yn eich ymddygiad neu bersonoliaeth, gostyngiad mewn perfformiad yn yr ysgol, neu newidiadau ym mha ffrindiau y mae'n gysylltiedig â hwy.

Diogelwch

Damweiniau yw'r prif achos marwolaeth i blant. Gallai'r rhan fwyaf o'r marwolaethau hyn gael eu hatal yn rhwydd ac felly mae'n bwysig iawn cadw mewn cof diogelwch eich plentyn bob amser. Dyma rai awgrymiadau i gadw'ch naw i ddeg mlwydd oed yn ddiogel:

Am ragor o wybodaeth am ddiogelwch eich naw i ddeg oed:

Problemau Oedran Ysgol Gyffredin

Am fwy o wybodaeth:

Mynd â'ch plentyn i'ch Pediatregydd

Yn y gwiriad naw i ddeg mlynedd, gallwch ddisgwyl:

Y gwiriad nesaf gyda'ch pediatregydd fydd pan fydd eich plentyn yn un ar ddeg i ddeuddeg mlwydd oed.

Am fwy o wybodaeth:

Mwy o Bynciau ar gyfer Eich Naw i Deng Mlynedd:


Mynegai Oedran a Chamau


Y Plentyn Yn ... mae erthyglau wedi'u haddasu o gylchlythyr Eich Plentyn a chyfres o erthyglau gan keepkidshealthy.com ac fe'u defnyddir gyda chaniatâd Keep Kids Healthy, LLC.