50 Mythau Gwrth-Frechiad a Misinformation

Mythau sy'n Cadw Rhieni rhag Brechu Eu Plant

"Fe wnes i'm hymchwil," mae rhieni'n aml yn dweud pan fyddant yn barod i oedi neu gael brechlynnau sgip.

Oherwydd bod y syniad bod brechlynnau'n beryglus yn hawdd ei wrthod, mae'r symudiad gwrth-frechlyn yn amgylchynu'r syniad hwnnw gyda llawer o fywydau a llawer o gamddealltwriaeth i ddrysu rhieni sy'n ceisio "gwneud eu hymchwil" ar frechlynnau a sut i gadw eu plant yn ddiogel ac yn iach .

Bydd y canllaw hwn i'r 50 mythau gwrth-brechlyn mwyaf cyffredin a gwybodaeth anghywir yn eich helpu i ddeall bod brechlynnau'n ddiogel, yn angenrheidiol, a bod y plant sy'n cael eu brechu a'u gwarchod yn llawn rhag pob afiechyd sy'n atal rhag brechlyn yn benderfyniad cywir i'w wneud.

1 -

Nid oes unrhyw un arall mewn perygl os na fyddaf yn brechu fy mhlant
VOISIN / PHANIE / Getty Images

Syniad cyffredin y gall pobl sy'n gwrth-frechlyn eu defnyddio i gyfiawnhau eu penderfyniad hwy eu hunain yw meddwl "os yw brechlynnau'n gweithio mor dda, yna nid yw eich plant mewn perygl pe bawn yn dewis peidio â brechu neu frechu fy mhlant yn ddetholus."

Wrth gwrs, mae plant ac oedolion sydd heb eu brechu yn fwriadol yn peri risg i eraill, yn enwedig y rhai sy'n rhy ifanc i gael eu brechu a'r rhai â phroblemau'r system imiwnedd, na ellir eu brechu.

Mae plant ac oedolion heb eu brechu hefyd yn gyfrifol am gychwyn y rhan fwyaf o'r achosion yr ydym yn parhau i'w gweld heddiw, gan gynnwys yr achosion o frech goch sy'n costio miliynau o ddoleri i'w cynnwys.

2 -

Brechlynnau Achos Awtistiaeth

Mae unigolion a sefydliadau awtistiaeth sy'n ceisio cadw'r ffocws ar ddolen rhwng brechlynnau ac awtistiaeth mewn gwirionedd yn gwneud niwed mawr i blant awtistig, oedolion awtistig, a'u teuluoedd. Sut y gallant gael cymorth pan fydd y bobl gwrth-frechu hyn yn parhau i ganolbwyntio ar frechlynnau fel achos awtistiaeth?

Nid yw brechlynnau yn achosi awtistiaeth.

Helpodd yr Achosion Omnibws Awtistiaeth i ddiswyddo'r rhan fwyaf o'r honiadau awtistiaeth yn y llys brechlyn. Gan rannu'r hawliadau mewn achosion prawf, canfuwyd nad oedd brechlyn thimerosal na MMR yn achosi awtistiaeth.

Nid oedd llys y brechlyn yn derbyn anheddiad achos Pollio Hanna, merch ifanc ag anhwylder llincondryddol ac awtistiaeth, a bod brechlynnau'n achosi awtistiaeth, fel y mae rhai pobl yn honni.

Ac yn eu hadolygiad, "Brechlynnau ac Awtistiaeth: Hanes Diffygion Symud," daeth y Dr. Jeffery S. Gerber a'r Dr Paul A. Offit i'r casgliad:

Mae astudiaethau epidemioleg ar ddeg wedi dangos nad yw'r brechlyn thimerosal na MMR yn achosi awtistiaeth. Perfformiwyd yr astudiaethau hyn mewn sawl gwlad gan lawer o wahanol ymchwilwyr sydd wedi cyflogi llu o ddulliau epidemiolegol ac ystadegol.

Mae maint mawr y poblogaethau a astudiwyd wedi rhoi lefel o bŵer ystadegol yn ddigonol i ganfod hyd yn oed gymdeithasau prin. Mae'r astudiaethau hyn, ar y cyd â'r anhygoeldeb biolegol y mae brechlynnau'n gorlethu system imiwnedd plentyn, wedi gwrthod y syniad bod brechlynnau'n achosi awtistiaeth yn effeithiol. Dylai astudiaethau pellach ar achos neu achos awtistiaeth ganolbwyntio ar arweinwyr mwy addawol.

Mae hefyd y ffaith:

Nid yw brechlynnau yn achosi awtistiaeth.

Nid yw Andrew Wakefield hefyd wedi'i brofi'n iawn. Ni fu unrhyw ddigwyddiadau amlwg i brofi bod Wakefield yn iawn.

Nid oedd unrhyw gonsesiwn gan y llywodraeth yn Llys Brechlyn yr Unol Daleithiau. Roedd achos Ryan Mojabi yn ymwneud ag enseffalitis, nid awtistiaeth. Felly, nid yw brechlynnau yn achosi awtistiaeth o hyd.

Nid oedd unrhyw bapur gwyddonol arloesol. Mewn gwirionedd, yr astudiaeth ddiweddaraf, "Nid yw brechlynnau'n gysylltiedig ag awtistiaeth: meta-ddadansoddiad yn seiliedig ar dystiolaeth o astudiaethau achos a rheolaeth garfan," dywedodd unwaith eto nad yw brechlynnau'n gysylltiedig ag awtistiaeth.

Nid yw Andrew Wakefield wedi'i brofi'n iawn, ac mae pawb yn dal i feddwl bod erthygl Wakefield sy'n cysylltu brechlyn MMR ac awtistiaeth yn dwyllodrus.

3 -

Shedding Ar ôl Brechlynnau Yn Gollwng Pobl

Mae'n wir mewn gwirionedd y gall rhai brechlynnau daflu firws y brechlyn ar ôl iddi gael ei roi i blentyn, ond prin yw'r rheswm dros osgoi brechlynnau. Er enghraifft, gall y brechlynnau rotavirws a'r polio llafar suddio straen y brechlyn o firws. Nid oes rhaid i chi gael haint rotavirus neu polio mewn gwirionedd i ddigwydd hynny, ond dim ond os byddai'r person yr oeddent mewn cysylltiad â nhw yn cael ei imiwnymddwyn.

Gall fflwmwr siedio hefyd (straen wedi'i ddiflannu o firws ffliw sydd ond yn weithredol yn y darnau trwynol), ond mae'n anarferol bod hyn yn achosi symptomau ffliw mewn rhywun. Mewn gwirionedd, hyd yn oed os ydych am fod â rhywun â system imiwnedd wan (oni bai eu bod mewn uned mêr esgyrn neu rywbeth), gallwch chi gael hyd yn oed Flwmydd.

Fel arfer nid yw daflu yn broblem gyda brechlynnau eraill, gan gynnwys brechlynnau byw eraill. Ac nid yw'r firws polio llafar hyd yn oed yn cael ei roi yn yr Unol Daleithiau bellach.

Pa mor bryderus y mae pobl gwrth-vax yn cael rhywfaint o shedding brechlyn? Gallwch ddarllen mewn gwirionedd am sut mae rhai rhieni nad ydynt yn brechu eu plant yn fwriadol yn mynd allan o'u ffordd i osgoi ffrindiau ac aelodau o'r teulu sy'n brechu oherwydd eu bod yn poeni am ddal rhywbeth!

Cofiwch fod Pwyllgor Ymgynghorol Meddygol y Sefydliad Diffygion Imiwn yn rhybuddio am "y risg cynyddol o glefyd yn y boblogaeth bediatrig, yn rhannol oherwydd cyfraddau cynyddol o wrthod brechlyn," a all olygu bod plant imiwnodorol yn wynebu mwy o berygl o fod yn agored. i glefyd sy'n atal y brechlyn. Yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd, nid ydynt yn poeni am daflu brechlyn rhag plant sy'n cael eu brechu. Mewn gwirionedd, er mwyn osgoi clefydau sy'n cael eu hatal rhag brechlyn, maent yn sôn am greu "cocwn amddiffynnol" o bobl anfantaidd sy'n gysylltiedig â chleifion â chlefydau imiwnedd sylfaenol. "

Yn y datganiad polisi, "Argymhellion ar gyfer brechlynnau viral a bacteriol byw mewn cleifion imiwneddiol a'u cysylltiadau agos," maen nhw'n dweud y gall brechlynnau polio llafar, cysylltiadau agos â chleifion sydd â imiwnedd dan gyffuriau "gael brechlynnau safonol eraill oherwydd bod hi'n annhebygol o dorri fioraidd ac mae'r rhain yn peri risg fawr o haint i bwnc gyda imiwnedd cyfaddawdu. "

Os nad yw herio brechlyn yn berygl i blant sydd â diffyg imiwnedd, yna pam ddylai fod yn rheswm drosoch chi osgoi brechlynnau neu blant sy'n cael eu brechu?

Y peth craziest yw bod rhai rhieni gwrth-vax yn mynd allan o'u ffordd i fynd â'u plant i bartïon poen cyw iâr, fel y bydd eu plant yn dal y clefyd hwn yn fwriadol, ond maent yn poeni amdanynt yn dal ffurf lai o'r afiechyd trwy daflu o plentyn a gafodd y brechlyn cyw iâr cyw iâr ...

4 -

Mae'r mwyafrif o bobl sy'n dioddef o achosion yn dioddef o achosion yn cael eu brechu

Nid yw'r rhan fwyaf o bobl sy'n cael eu salwch yn ystod achosion yn cael eu brechu pan fyddwch chi'n ystyried canran y brechiad a heb eu brechu yn yr achos.

Er y gallai'r nifer absoliwt o achosion mewn rhai achosion gynnwys llawer o bobl sydd wedi cael eu brechu'n rhannol neu'n gyfan gwbl, dyna'n syml oherwydd bod cymaint o bobl wedi derbyn eu holl frechlynnau o'u cymharu â'r rhai sydd wedi taflu un neu fwy o frechlynnau. Mae'n llawer mwy pwysig edrych ar y gyfradd ymosodiadau mewn pobl sy'n cael eu brechu a'u pobl heb eu brechu mewn achosion o achosion.

Ystyriwch ysgol o 1,000 o blant a 44 ohonynt yn cael clwy'r pennau yn ystod achosion o bryfed, mae 29 yn cael eu brechu, ac nid yw 15 ohonynt. Os yw 95 y cant o'r bobl yn yr ysgol yn cael eu brechu, er ei bod yn ymddangos bod llawer mwy o frechiadau na phlant heb eu brechu yn cael clwy'r pennau, gan fod llawer llai o blant heb eu brechu yn yr ysgol (50 o blant heb eu brechu yn erbyn 950 o blant wedi'u brechu), y gyfradd ymosod yn llawer uwch ymhlith y rhai nad oeddent yn cael brechlyn. Mewn gwirionedd, yn yr enghraifft hon, roedd gan y rhai a gafodd eu brechu siawns 10 gwaith yn uwch o ddatblygu clwy'r pennau na'r rhai a gafodd eu brechu, er bod plant sy'n cael eu brechu'n fwy sâl (cofiwch mai dim ond 35 o blant heb eu brechu oedd yn cael clwy'r pennau, tra bod 921 yn cael eu brechu yn cael eu diogelu ac nid oeddent yn cael y clwy'r pennau) ac roedd eu brechlyn tua 90 y cant yn effeithiol wrth eu cadw rhag dal clwy'r pennau.

Mae'n amlwg bod yn rhaid i chi ymchwilio'r niferoedd ar yr achosion hyn ychydig cyn credu bod y rhan fwyaf o'r bobl yn cael eu brechu.

5 -

Nid yw brechlynnau'n wirioneddol yn gweithio
Mae brechlynnau'n gweithio'n dda i achub bywydau fel y gwelwch pan fo nifer yr achosion o polio, y frech goch, clwy'r pennau, a rwbela yn syrthio yn gyflym pan gyflwynwyd eu brechlynnau. Llun trwy garedigrwydd Refutations to Anti-Vaccine Memes

Mae brechlynnau'n effeithiol ac yn gweithio'n dda iawn i atal clefydau sy'n cael eu hatal rhag brechlyn.

Yn aml, mae pobl sy'n gwrthdroi yn ceisio argyhoeddi pobl fod y rhan fwyaf o glefydau sy'n cael eu hatal rhag brechlyn ar eu ffordd i gael eu dileu cyn i brechlyn benodol gael ei gyflwyno, fel arfer oherwydd "dŵr glân a diet iach." Maent yn honni nad oedd brechlynnau'n ein cadw ni ac nad yw brechlynnau'n gweithio hyd yn oed. Mae gan lawer o wefannau gwrth-vaxio graffiau hyd yn oed i "gefnogi" eu damcaniaeth-graffiau a hawliadau sydd wedi'u dadfuddio'n drylwyr.

Y broblem fawr gyda'r syniad ffug hwn yw bod y rhan fwyaf o'r clefydau hyn yn dechrau cael eu dileu ar wahanol adegau - bachgen, diftheria, polio, y frech goch, ac ati. Os hylendid a gwell maeth oedd y rhesymau, oni fyddent oll wedi cael eu dileu yn y yr un pryd?

A pham nad oedd clefydau eraill, fel rotavirus a chyw iâr, yn gostwng hyd cymaint yn ddiweddarach, pan gyflwynwyd eu brechlynnau?

Hefyd ystyriwch fod merch y Frenhines Fictoria, y Dywysoges Alice a'i merch, y Dywysoges Marie, wedi marw o ddifftheria ym 1878. Onid oes ganddynt ddŵr glân a mynediad i ddeiet iach yng Nghastell Windsor ar y pryd?

Ar ben eithafol y credoau gwrth-frechlyn hyn yw'r rhai sy'n credu na chafodd llawer o afiechydon y gellir eu hatal rhag brechlyn byth eu dileu o gwbl! Maent yn syml yn credu bod meddygon ac arbenigwyr iechyd y cyhoedd yn syml wedi newid enw'r clefydau mewn cynllwyniad mawr i'w wneud yn ymddangos fel y daeth y clefydau i ffwrdd.

Maen nhw'n credu bod y clefydau hyn, fel polio, yn dal i fod yma - dim ond enwau gwahanol.

Er enghraifft, yn hytrach na bod ar y ffordd i gael ei ddileu, mae polio yn dal i fod o gwmpas-mae hyn yn cael ei alw'n syndrom Guillain-Barré yn awr. A bysedd bach? Ni ddileuwyd hynny mewn gwirionedd yn y 1970au. Bellach mae'n monkeypox.

Nid yw'n dod i ben yno, fodd bynnag. Mae'r peswch cyfan bellach yn crwp ac mae difftheria yn epiglotitis.

Beth sydd o'i le ar y ddamcaniaeth gynllwyn hon?

 1. Gan fod y bysedd bach, polio, diftheria ac ati oll mor gyffredin yn y cyfnod cyn y brechlyn, os newidiwyd eu henwau yn syml, yna pam nad ydym yn gweld llawer o bobl â syndrom Guillain-Barré, monkeypox, ac epiglotitis heddiw?
 2. Mae gan yr amodau gwahanol hyn symptomau eithaf gwahanol. Er enghraifft, pan ddatblygodd plant yng Nghaliffornia syndrom polio yn ddiweddar, doedd meddygon yn anwybyddu'r ffaith bod ganddynt syndrom Guillain-Barré.
 3. Pe bai difftheria yn cael ei newid i epiglotitis, yna beth sydd wedi'i newid hyd yn hyn, gan fod epiglotittis wedi'i ddileu yn bennaf, diolch i'r brechlyn Hib?

Beth bynnag bynnag rydych chi am gredu am frechlynnau, dylech wybod o leiaf fod brechlynnau'n gweithio.

6 -

Nid yw Brechlyn-Clefydau Ataladwy yn Really Serious

Dyma un o syniadau mwy peryglus y mudiad gwrth-frechlyn.

Yr unig reswm maen nhw'n mynd i ffwrdd ag ef yw bod brechlynnau wedi gwneud gwaith mor dda! Gan fod y brechlynnau wedi dileu a lleihau'r rhan fwyaf o afiechydon sy'n cael eu hatal rhag brechlyn , ychydig iawn o bobl sydd mewn gwirionedd yn cofio pa mor ddinistriol yw'r clefydau hyn sy'n bygwth bywyd.

Mae'n bwysig cofio hynny yn y cyfnod cyn y brechlyn:

Hyd yn oed heddiw, mae tua 200,000 o blant yn marw bob blwyddyn o pertussis, ac mae o leiaf 122,000 o blant yn marw o'r frech goch o amgylch y byd.

Mae clefydau sy'n atal brechlyn yn amlwg yn ddifrifol. Ni ddylem hefyd anwybyddu'r ffaith y byddent yr un mor farwol heddiw pe baem yn rhoi'r gorau i frechu ein plant ac yn caniatáu iddynt ddod yn ôl yn yr Unol Daleithiau.

7 -

Big Pharma

Wrth wynebu tystiolaeth bod eu pwyntiau siarad gwrth-frechiad yn gorwedd yn bendant ac yn propaganda, mae'r sefyllfa wrth gefn yn aml eich bod yn "ysgubo ar gyfer Big Pharma" os ydych chi'n cefnogi yn dilyn yr amserlen imiwneiddio o'r CDC ac Academi Pediatrig America .

Maent yn aml yn mynd cyn belled â dweud bod Big Pharma yn talu pobl i dreulio sylwadau cefnogol drwy'r dydd ar Facebook ac ar fyrddau negeseuon.

Mae'r Pharma Shill Gambit yn ddull ymosodiad poblogaidd o lawer sy'n well gan feddyginiaethau amgen i ddulliau mwy traddodiadol o ofal iechyd, gan gynnwys amddiffyn eu plant rhag afiechydon sy'n cael eu hatal rhag brechlyn. Methu amddiffyn eich sefyllfa bod brechlynnau'n wenwynig (y gambit tocsin) neu nad ydynt yn gweithio? Yna, dim ond lansio ymosodiad ad hominem ar yr arbenigwyr yr ydych yn "trafod."

Ddim yn syndod, defnyddir dadl lanhau Big Pharma neu Pharma i geisio anfodlonrwydd astudiaethau ymchwil nad yw pobl gwrth-vax yn eu hoffi.

8 -

Mae brechlynnau'n cynnwys mwy o Mercwri nawr erioed
Er bod tymerosal yn cael ei dynnu o frechlynnau yn 1999, mae rhai pobl gwrth-vax yn dal i honni bod llawer o frechlynnau'n cynnwys mercwri. Llun trwy garedigrwydd Refutations to Anti-Vaccine Memes

Symudodd llawer o bobl gwrth-frechlyn i bryderu am gynhwysion brechlyn eraill ac ychwanegion unwaith y byddai tymerosal yn cael ei dynnu o'r brechlynnau yn ôl yn 1999. Mae rhai yn dal i fod yn glynu wrth y syniad bod llawer o frechlynnau'n dal i fod yn fechanol ac i'r syniad cwbl a ddioddefir yn flynyddol mewn brechlynnau yn achosi awtistiaeth.

Yn ychwanegol at y ffaith bod tamerasal yn cael ei ddileu o bron pob brechlyn yn dechrau ym 1999, nid oedd llawer o frechlynnau byth yn cynnwys tair blynedd, gan gynnwys:

Felly, hyd yn oed ar uchder y crwydro, dyweder yn 1998, fel arfer, mai dim ond tri brechlyn oedd y plant â thimerosal: hepatitis B, DTaP, a Hib. Nid oedd unrhyw un o'r brechlynnau eraill a oedd yn rhan o atodlen imiwneiddio plentyndod plant a argymhellwyd ym 1998 yn cynnwys tair blynedd.

Ac hyd yn oed wedyn, roedd fersiynau di-seimlo o DTaP a Hib ar gael, felly nid oedd pob un o'r plant yn cael brechlynnau gyda thimerosal neu bob un o'r tri brechlyn gyda thimerosal. Efallai bod rhai wedi cael dim ond un neu ddau.

Mae hefyd yn bwysig cofio, er ei bod yn cael ei argymell y dylid tynnu'r thimerosal rhag brechlynnau, fel rhagofal a bod arbenigwyr yn dweud nad yw "asesiad risg o ddefnydd tri misol mewn brechlynnau plentyndod yn canfod nad oes unrhyw dystiolaeth o niwed o'r defnydd o thymerosal fel cadwraethol, heblaw cochyn ac chwydd yn y safle chwistrellu. "

Felly, beth sydd ar ôl o'r ddadl thimerosal? Nid oes brechlynnau sy'n weddill gyda thimerosal (mae'r rhai olaf wedi dod i ben ym mis Ionawr 2003), nid yw'r CDC yn cuddio data am mercwri, brechlynnau ac awtistiaeth, ac mae digon o ddiffygion ffliw di-seimlo ar gael i rieni sydd am eu cael. Mewn gwirionedd, bydd dros 100 miliwn o ddosau o frechlyn ffliw naill ai'n rhad ac am ddim neu amddiffynnol yn rhad ac am ddim (gyda dim ond olrhain y tro cyntaf) ar gyfer eleni.

9 -

Mae Atodlen Imiwneiddio Dewisol neu Amgen yn Ddiogelach

Pan fydd rhieni yn meddwl am amserlen dethol neu imiwneiddio amgen, maent fel arfer yn meddwl am y Dr Bob Sears.

Nid ef yw'r unig arbenigwr brechlyn hunan-gyhoeddedig gydag amserlen brechlyn arall, fodd bynnag. Nid oedd hyd yn oed y cyntaf. Daeth ei amserlen brechlyn i fod yn fwyaf poblogaidd.

Mae amserlen brechlyn amgen Dr Bob yn gosod brechlynnau allan fel na fydd babanod yn cael mwy na dau ar y tro, ond mae'n rhaid iddynt gael lluniau misol yn lle hynny, yn oedi brechiad hepatitis A a hepatitis B nes bod y plant yn hŷn, ac mae ei amserlen wreiddiol yn argymell yr unigolyn y frech goch, clwy'r pennau, ac esgidiau rwbela yn lle'r brechlyn MMR cyfunol.

Os yw ei amserlen brechlyn arall yn rhy ymosodol i chi, mae Dr Bob hefyd yn cynnig amserlen brechlyn ddewisol.

Dylai rhieni ddeall a yw atodlen ddewisol neu ddewis arall yn gallu lleihau sgîl-effeithiau'r brechlyn neu hyd yn oed atal heintiau sy'n atal y brechlyn (mae'r oedi wrth gael brechlynnau yn gadael i'ch plentyn heb ei amddiffyn ac mewn perygl o gael clefydau sy'n cael ei atal rhag brechlyn), heb ei brofi a'i fod heb ei brofi.

10 -

Mae llawer o bobl ddim yn brechu eu plant

Mae mwyafrif llethol y rhieni yn brechu eu plant yn ôl yr amserlen imiwneiddio a argymhellir o'r CDC ac Academi Pediatrig America.

Canfu adroddiad 2015 o'r CDC fod mwy na 90 y cant o blant rhwng 19 a 35 mis oed yn gyfoes ar y brechiadau canlynol: polio; hepatitis B; y frech goch, clwy'r pennau, a rwbela; a varicella.

Canfu adroddiad arall gan y CDC, yr un hwn yn edrych ar ddarpariaeth brechlyn ymhlith plant mewn plant meithrin, fod bron i 95 y cant o blant yn mynd i mewn i blant meithrin yn cael eu imiwneiddio'n llawn yn erbyn y frech goch (dau ddos ​​o MMR) a thros 94 y cant ar gyfer diftheria, tetanws, a pertussis acellol brechlyn ymysg 49 o wladwriaethau a DC. Mae'r adroddiad hefyd yn canfod bod lefelau eithrio brechu yn parhau i fod yn isel.

Os ymddengys nad yw llawer o bobl rydych chi'n gwybod yn brechu eu plant, mae'n debyg bod llawer o rieni gwrth-vax yn clwstwr gyda'i gilydd ar grwpiau Facebook a byrddau rhianta i atgyfnerthu eu credoau. Gallant hefyd gofrestru eu plant yn yr un ysgolion.

Ac i bob enw gwrth-vax rydych chi'n ei ddarllen, boed Jenny McCarthy, Alicia Silverstone, Kristin Cavallari, neu Rob Schneider, bob amser yn cofio bod llawer mwy o enwogion sydd nid yn unig yn eiriolwyr brechlyn, ond sydd hefyd yn gwneud cymaint i blant ledled y byd, megis:

Mae Ewan McGregor, wrth ddisgrifio'r gwaith y mae'n ei wneud, hefyd yn cynnig arsylwi braf, a dwi'n meddwl ei fod yn cofnodi'r rheswm pam mae'r mudiad gwrth-frechu bob amser yn parhau mor fach:

Rydych chi'n clywed am bobl nad ydynt yn hoffi brechu eu plant yn y byd Gorllewinol, sydd, yn ôl pob tebyg, yn ddewis personol, ond pan fyddwch chi allan, canlyniad eich plant nad ydych chi'n cael eu brechu yw y byddant yn debygol o farw, neu os ydych chi'n cael ei ddiddymu. Felly ie, gwelais awydd gwirioneddol i ddiogelu eu plant, a hefyd ddealltwriaeth go iawn ohono - nid oeddwn i'n ymddangos i ddod ar draws unrhyw un a aeth "Beth ydyw?" Neu "Beth mae'n ei wneud?" Roeddent i gyd yn ymddangos yn gwybod amdano.

Cofiwch, nid yw'r mwyafrif llethol o rieni yn cael eithriadau brechlyn ac yn hytrach maent yn brechu eu plant a'u gwarchod rhag afiechydon sy'n cael eu hatal rhag brechlyn.

11 -

Gwaharddir Brechlynnau Gyda Meinwe Fetal Erthylu

Ni wneir brechlynnau â meinwe ffetws erthylu.

Gwneir ychydig o frechlynnau â llinellau celloedd a ddeilliodd yn wreiddiol o gelloedd ffibroblast o ffetws erthylu. Digwyddodd hyn ar ddau achlysur gwahanol yn y 1960au, gan greu llinellau celloedd MRC-5 a WI-38, lle mae firysau yn cael eu tyfu i wneud rhai brechlynnau, gan gynnwys y brechlyn rwbela.

Mae'n bwysig iawn nodi bod y llinellau celloedd hyn wedi cael eu hailadrodd dro ar ôl tro, bellach yn cael eu tyfu'n annibynnol, yn cael eu tynnu'n bell o'r diwylliannau celloedd cyntaf a gymerwyd yn y 1960au, ac na ddefnyddir celloedd ffetws newydd erioed. Hefyd, ni wnaed yr erthyliadau dewisol hyn ar gyfer ymchwil brechlyn.

Mae hyd yn oed yn bwysicach fyth nodi, yn ystod epidemig rwbela 1964, roedd:

Y bwriad oedd atal y cymhlethdodau trasig hyn a ddatblygwyd y brechlyn rwbela cyntaf.

Mae Dan Connors yn y Digest Gatholig yn crynhoi'r materion yn hynod o dda pan ddywed: "Ni chafodd y babanod hyn eu hatal rhag gwneud brechlynnau; mewn gwirionedd, ni chafodd unrhyw blentyn erthylu erioed ar gyfer cynhyrchu brechlyn, ac nid oes unrhyw feinwe ffetws wedi ei erthylu neu hyd yn oed feinwe wedi disgyn o mae meinwe gell plentyn sydd wedi dioddef o erthyliad, yn y brechlyn ei hun. "

Felly, dylai fod yn glir na wneir brechlynnau â meinwe ffetws erthylu. Ar y gorau, gallech ddweud mai ychydig iawn o frechlyn sydd â "gymdeithas bell â erthyliad," ond dylai hefyd fod yn amlwg nad yw defnyddio brechlyn yn yr achosion hyn yn cyfrannu'n uniongyrchol at arfer erthyliad gan nad yw'r rhesymau dros gael erthyliad yn gysylltiedig â pharatoi brechlynnau. "

Wrth feddwl am y mater, dylai rhieni dan sylw hefyd ystyried barn y Ganolfan Feddicaleg Gatholig Genedlaethol, sydd wedi datgan:

Mae un yn rhydd o ran moesol i ddefnyddio'r brechlyn waeth beth yw ei gymdeithas hanesyddol ag erthyliad. Y rheswm yw bod y risg i iechyd y cyhoedd, os yw un yn dewis peidio â brechu, yn gorbwyso'r pryder cyfreithlon am darddiad y brechlyn. Mae hyn yn arbennig o bwysig i rieni, sydd â rhwymedigaeth foesol i amddiffyn bywyd ac iechyd eu plant a'r rhai o'u cwmpas.

Gobeithio y bydd meddwl am y "rhwymedigaeth foesol" hon i amddiffyn pobl rhag afiechydon sy'n cael eu hatal rhag brechlyn yn ysgogi mwy o rieni i gael eu plant yn cael eu brechu.

12 -

Rhy lawer yn rhy fuan-gorlwytho'r System Imiwnedd
Monado, CC BY-SA 4.0

"Gormod yn rhy fuan" oedd y griw ralio i Jenny McCarthy yn ei rali gwrth-frechlyn "Green Our Vaccines" yn 2008.

Wrth gwrs, mae'r syniad y gallai imiwneiddio plentyndod arferol oruchwylio system imiwnedd plentyn gael ei ddadlwytho'n drylwyr.

Mewn gwirionedd, er eu bod yn cael mwy o frechlynnau nawr ac yn cael eu diogelu rhag mwy o glefydau sy'n cael eu hatal rhag brechlyn, mae plant yn cael llawer llai o antigenau gyda phob brechlyn nag erioed o'r blaen.

Pam mae hynny'n bwysig? Dyma'r antigau hyn sy'n ysgogi'r system imiwnedd. Os ydych chi'n poeni am or-ysgogi'r system imiwnedd, yna dyna beth fyddech chi'n edrych arno, nid cyfanswm nifer y brechlynnau.

Er enghraifft, roedd plant yn arfer cael y brechlyn bysgod, a oedd â thua 200 o broteinau neu antigenau fesul brechlyn a'r brechlyn DTP, gyda 3000 o antigenau. Mae hynny'n llawer uwch na chyfanswm yr antigenau ym mhob un o'r brechlynnau y mae plant a phobl ifanc yn eu cael heddiw, o hepatitis B i HPV-tua 137 i 152 o antigens.

Anerchodd Dr. Offit y cwestiwn hwn am fwy na 10 mlynedd yn ôl yn yr erthygl, "Mynd i'r afael â Phryderon Rhieni: A yw Brechlynnau Lluosog yn Gorymdeithio neu'n Gwanhau System Imiwnedd y Babanod?" Trafododd sut:

Yn yr erthygl hon, mae Dr. Offit hefyd yn esbonio sut mae gan system imiwnedd babanod y gallu i ymateb i nifer helaeth o antigenau ", cyn belled â dweud" byddai gan bob baban y gallu theori i ymateb i tua 10,000 o frechlynnau yn unrhyw un adeg. "

A ddywedodd y dylai babanod gael 10,000 brechlynnau ar un adeg? Nope. Dim ond ffordd arall o esbonio nad yw ein plant yn mynd i orchfygu eu system imiwnedd pan fyddant yn cael eu brechlynnau.

Fe wnaeth Dr. Offit ei esbonio mewn ffordd arall, gan ddweud "os rhoddwyd 11 brechlyn i fabanod ar yr un pryd, yna byddai tua 0.1 y cant o'r system imiwnedd yn cael ei ddefnyddio". "

Neu i'w roi hyd yn oed yn fwy amlwg, nid yw ein plant yn cael gormod o frechlynnau yn rhy fuan ac nid ydym yn gorbwysleisio eu system imiwnedd pan fyddwn yn eu imiwneiddio yn ôl yr amserlen imiwneiddio plentyndod diweddaraf o'r CDC ac AAP.

Ac os oes unrhyw beth, mae plant yn dod i gysylltiad â llawer llai o antigenau o frechlynnau nag erioed o'r blaen - o 3,000 mewn dim ond un ergyd DTP y buont yn ei gael, i 315 ym mhob un o'r brechlynnau y maent yn eu cael erbyn 2 oed heddiw.

13 -

Mae imiwnedd naturiol yn well na imiwnedd rhag brechiad
Mynwent Bachpoch a sefydlwyd yn Garden Valley Township, WI ym 1873. Wisconsin Fritz

Mae imiwnedd naturiol ar ôl cael clefyd heintus yn beth gwych, gan ei fod fel rheol yn eich cadw rhag cael yr un haint ddwywaith.

Fodd bynnag, mae imiwnedd naturiol yn dod am bris uchel. Ac nid wyf yn sôn am gost uchel yr atchwanegiadau hynny mae llawer o'r safleoedd gwrth-brechu'n cael eu gwerthu i roi hwb i'ch imiwnedd naturiol.

Heb sôn am y ffaith y gallai eich plentyn fod yn sâl am ddyddiau, neu wythnosau, neu fisoedd, fel y gwelsom unwaith yn y cyfnod cyn y brechlyn, ac yn dal i weld heddiw, gall afiechydon sy'n cael eu hatal rhag brechlyn fod yn fygythiad i fywyd a gallant gael cymhlethdodau ofnadwy , gan gynnwys hynny:

Ac mae imiwnedd naturiol yn bell o berffaith. Er enghraifft, mae'n bosib cael poen cyw iâr fwy nag unwaith ar ôl haint naturiol ac imiwnedd naturiol ar ôl pertussis nid yw'n gydol oes, yn para am tua pedair i 20 mlynedd yn unig.

Mae yna rai cymhlethdodau hwyr a all ddigwydd pan fydd gennych haint naturiol, gan gynnwys:

Mae'r Dr. Paul A Offit yn ateb y cwestiwn imiwnedd naturiol yn hyfryd, pan ddywed "bod y pris uchel o imiwnedd naturiol, hynny yw, yn achlysurol o glefyd difrifol a marwol, yn risg nad yw'n werth ei gymryd."

14 -

Nid yw Brechlynnau'n cael eu Profi'n Greadigol cyn eu Cymeradwyo gan y FDA

Rhaid i frechlynnau sydd wedi'u trwyddedu gan y FDA fodloni "meini prawf llym ar gyfer diogelwch, effeithiolrwydd a phwer."

Fel cyffur newydd, mae brechlynnau'n mynd trwy astudiaethau preclinical ac o leiaf dri cham o dreialon clinig cyn gall cwmni gyflwyno cais hyd yn oed i Ganolfan Arfarnu ac Ymchwil Biologegau (CBER) y FDA, gan gynnwys Swyddfa Ymchwil ac Adolygu Brechlynnau CBER, Swyddfa Cydymffurfiaeth a Biologics Ansawdd, a Swyddfa Biostatistics ac Epidemioleg.

Erbyn diwedd treialon Cam 3, gwnaed astudiaethau i ddangos bod y brechlyn yn ddiogel ac nad yw'n wenwynig, imiwnogenig (mae'n cynhyrchu ymateb imiwnedd), ac mae'n effeithiol (mae'n gweithio).

Yn ogystal ag adolygu'r holl wybodaeth hon, pan gyflwynir cais am frechlyn newydd, mae'r FDA hefyd:

Mae pwyllgor arbenigol nad yw'n FDA yn cynnwys gwyddonwyr, meddygon, cynrychiolwyr defnyddwyr, ac aelod o'r diwydiant (nad ydynt yn pleidleisio), y Brechlynnau a Phwyllgor Ymgynghorol Cynhyrchion Biolegol Cysylltiedig (VRBPAC), yna yn adolygu ac yn gwerthuso'r cais. Mae'r pwyllgor yn cynnwys arbenigwyr mewn imiwnoleg, bioleg moleciwlaidd, rDNA, firwiniaeth, bacteriology, epidemioleg neu biostatistics, alergedd, meddygaeth ataliol, clefydau heintus, pediatreg, microbioleg a biocemeg. Maent yn pleidleisio ac yn rhoi cyngor i CBER.

Os caiff ei gymeradwyo, mae'r brechlyn yn parhau i gael ei fonitro ar gyfer pryderon diogelwch trwy astudiaethau Cyfnod 4, profion rhyddhau llawer, arolygiadau, adolygu adroddiadau i VAERS, ac astudiaethau gan ddefnyddio data o'r Datgloi Diogelwch Brechlyn.

Am ba hyd y mae'r broses datblygu brechlyn yn ei gymryd? Mae'n amrywio ar gyfer pob brechlyn, ond mae'n sicr yn broses drylwyr, gyda'r brechlyn gyfartalog yn mynd trwy dros 10 mlynedd o ddatblygiad. Mewn gwirionedd, mae'r FDA weithiau'n cael ei beirniadu am beidio â chymeradwyo brechlynnau'n ddigon cyflym, fel brechlyn MenB (Bexerso), sydd eisoes wedi'i gymeradwyo gan yr Undeb Ewropeaidd.

Cymeradwywyd y Prevnar gwreiddiol, er enghraifft, gan yr FDA ar ôl adolygiad wyth a hanner. Wrth gwrs, dilynodd hyn dreial Cyfnod III tair blynedd a ddechreuodd bedair blynedd cyn cymeradwyo'r brechlyn a threialon clinigol dynol blaenorol a threialon clinigol dynol Cam I a Phase II.

15 -

Nid yw Imiwnedd Buchesi yn Real
Yn y cysyniad o imiwnedd buches, os yw'r rhan fwyaf o'r boblogaeth yn cael ei imiwneiddio, mae lledaeniad afiechydon heintus yn cael ei gynnwys. Llun trwy garedigrwydd Sefydliad Cenedlaethol Alergedd a Chlefydau Heintus

Imiwnedd y fuches yw'r syniad a dderbynnir yn dda, os yw'r rhan fwyaf o bobl o'ch cwmpas yn cael eich heintio rhag cael eu heintio, ac na allant fynd yn sâl, yna nid oes neb o'ch cwmpas yn eich heintio, ac ni fyddwch yn sâl, hyd yn oed os nad ydych chi imiwnedd i'r haint.

Er bod llawer nad ydynt yn fwriadol yn brechu eu plant neu eu hunain yn honni nad ydynt yn rhan o'r fuches neu nad ydynt yn credu mewn imiwnedd buches, maen nhw'n dal i fod. Yn syml, maent yn aelod heb ei amddiffyn o'r buches sy'n dibynnu ar weddill ohonom i'w warchod.

Yn y llyfr Dr. Bob am frechlynnau, mae'n ymddangos ei fod yn eirioli hyd yn oed i rieni nad ydynt yn fwriadol yn brechu eu plant yn ceisio eu hamddiffyn trwy guddio yn y fuches.

Felly pam yr ydym yn dal i gael achosion o glefydau sy'n cael eu hatal rhag brechlyn os yw imiwnedd y fuches yn wirioneddol? Yn achos y frech goch, mae'n hawdd iawn gweld pam. Er bod gwasgariad endemig y frech goch yn yr Unol Daleithiau ym 1990, mae'r frech goch yn dal i fod yn gyffredin mewn sawl rhan arall o'r byd. Mewn gwirionedd, lladdodd y frech goch 122,000 o bobl ledled y byd yn 2012. Fel arfer, mae achosion yn yr Unol Daleithiau yn dechrau pan fydd pobl heb eu brechu yn teithio i'r ardaloedd hyn, yn mynd yn sâl ac yn dychwelyd adref. Maent yn gadael y fuches, gan amlygu eu hunain i'r afiechyd, ac yna'n llygru'r fuches.

Yn hytrach na phrofi nad yw imiwnedd y fuches yn wirioneddol, nid yw'r ffaith syml nad yw'r achosion hyn yn fwy yn dyst da i'r ffaith bod imiwnedd buches yn gweithio.

16 -

Rwy'n defnyddio PubMed i wneud fy Ymchwiliad Brechlyn

Mae PubMed yn cynnwys dros 22 miliwn o ddyfyniadau a chrynodebau o MEDLINE, cronfa ddata lyfrgell gyntaf cyntaf y Llyfrgell Genedlaethol Meddygaeth (NLM) sy'n cynnwys dros 20 miliwn o gyfeiriadau at erthyglau cyfnodolion mewn gwyddorau bywyd gyda chanolbwynt ar fioededd. "

Er ei bod yn ymddangos yn ffordd dda o wneud ymchwil ar frechlynnau a llawer o bethau eraill, y prif broblem yw nad yw PubMed yn cynnig mynediad i destun llawn yr erthyglau cylchgrawn hyn. Mae hynny'n gadael y mwyafrif helaeth o bobl yn neidio i gasgliadau am erthyglau ar ôl darllen crynodeb byr neu deitl erthygl. Nid ymchwil yw hon.

Mewn gwirionedd, pan ddarllenwch lawer o'r erthyglau y mae pobl gwrth-frechlyn yn eu dyfynnu i gefnogi eu rhesymu, fe welwch nad ydynt yn amlwg, gan gynnwys:

A allwch chi chwilio am PubMed am eiriau allweddol, ac fel y mae un rhiant yn ei roi, "darllenwch nes bod eich llygaid yn wahanus?" Yn sicr.

Ond mae pobl sy'n gwneud ymchwil go iawn gan ddefnyddio PubMed yn ei ddefnyddio fel adnodd i ddod o hyd i erthyglau cylchgrawn perthnasol. Yna, maent yn darllen yr erthygl gyfan ac yn defnyddio'u medrau meddwl beirniadol cyn gwneud penderfyniad i weld a yw'r erthygl yn cefnogi neu'n gwrthod eu syniad gwreiddiol. Dyna ymchwil.

Yn anffodus, mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n gwrth-frechu yn defnyddio PubMed yn unig i allweddu geiriau allweddol a dod o hyd i deitlau neu grynodebau sy'n swnio'n dda. Os ydyn nhw erioed wedi darllen yr erthyglau llawn, nad ydynt fel arfer ar gael ar PubMed, byddent yn canfod eu bod yn astudiaethau gwan, fel arfer yn ddiffygiol yn angheuol, yn aml yn cael eu labelu fel gwyddoniaeth sothach, weithiau nid oes unrhyw beth i'w wneud â brechlynnau a yn cael eu camddefnyddio, ac wedi cael eu difetha'n eang.

Mae dweud eich bod wedi gwneud eich ymchwil gan ddefnyddio PubMed bellach wedi dod yn gyfystyr â rhywun nad yw wedi gwneud unrhyw ymchwil go iawn mewn gwirionedd, yn credu beth bynnag yw gwybodaeth am frechlyn y maent yn ei ddarllen, ac wedi dibynnu ar wefannau antivax ar gyfer eu "ymchwil."

17 -

10 Brechlynnau yn y 1980au Ballooned Into 36 yn 2008 a Into 49 Nawr
Mae ffugiau gwrth-frechlyn yn aml yn chwyddo'r brechlyn i ofn rhieni ac yn ei gwneud hi'n ymddangos bod plant yn cael mwy o imiwneiddiadau nag ydyn nhw. Llun gan Vincent Iannelli, MD, FAAP

Dyma'r math o propaganda y mae pobl gwrth-frechlyn yn ei ddefnyddio i geisio cysylltu brechlynnau i awtistiaeth.

Yn 1983, roedd yr amserlen imiwneiddio yn amddiffyn plant yn erbyn saith afiechyd a oedd yn atal brechlyn trwy gael 10 dos o dair brechlyn cyn cychwyn ar ddau fath o ddosbarth DTP, pedair dos o OPV, a dos MMR. Ac fe gafodd yr arddegau ergyd tetanus.

Erbyn 2008, cafodd plant eu diogelu rhag 14 o glefydau sy'n cael eu hatal rhag brechlyn trwy gael hyd at 36 dogn o 10 brechlynnau cyn dechrau kindergarten-dri dos o HepB, tri dos o Rotavirus, pum dos o DTaP, tair neu bedwar dos Hib, pedair dos o Prevnar 7, pedair dos o IPV, dau ddos ​​o MMR, dau ddogn o gyw iâr, dau ddos ​​o hepatitis A, a chwech i saith dos o'r brechlyn ffliw.

Nid yw llawer wedi newid yn 2014, ac eithrio bod plant yn cael y brechlyn Prevnar 13 (yn lle Prevnar 7) ac y gallant gael dau neu dri dos o frechlyn Rotavirus, gan ddibynnu ar ba brand y mae eu darparwr gofal iechyd yn ei ddefnyddio.

Dim ond trwy ddefnyddio mathemateg gwrth-brechlyn arbennig y gallwch fynd o 36 brechlynnau yn 2008 i 49 brechlynnau yn 2014. Gallent wneud hyn trwy gyfrif y brechlynnau DTaP a MMR fel tri brechlyn ar wahân i bob un, ond yna mae'n rhaid i chi ei wneud yn 1983 a 2008, peidiwch â chi? Nid oes esboniad da dros newid yr arddull gyfrif rhwng blynyddoedd ac eithrio i ffwlio pobl i feddwl bod yr amserlen imiwneiddio yn tyfu'n fwy nag sydd ganddi.

A pham dechrau gyda 1983? Roedd plant yn cael brechlynnau ers degawdau cyn hynny. Ym 1963, er enghraifft, cawsant frechlynnau i'w hamddiffyn rhag bwlch, diftheria, polio, pertussis, a tetanws.

Y cyfrif diweddaraf? Er nad oes brechlynnau na dosau brechlyn newydd wedi'u hychwanegu at yr amserlen imiwneiddio ers 2006, ymddengys bod y cyfrif brechlyn yn cynyddu bron yn anhysbys bob misoedd.

Mewn OpEd diweddar yn USAToday, rydym wedi 'dysgu' bod "swyddogion iechyd yr Unol Daleithiau yn awr yn argymell 69 dos o 16 brechlyn i bob plentyn."

A dim ond ychydig ddiwrnodau yn ddiweddarach, yr wyf yn darllen bod y cyfrif brechlyn eisoes wedi balwnio i "81 brechlynnau erbyn 6 oed."

Felly, sut mae un sefydliad gwrth-vax yn meddwl bod plant yn cael 49 brechlyn, tra bod eraill yn credu ei fod yn 69 neu 81? Y cwestiwn gwell yw pam mae eu cyfrif yn llawer uwch na'r cyfrif brechlyn swyddogol:

Dylai fod yn glir eu bod yn chwyddo'r brechlynnau i wneud i rieni ofni brechlynnau.

18 -

Mewnosodiadau Pecyn

Mae brechlynnau'n beryglus - darllenwch y pecyn mewnosodwch yn unig!

Mae pobl sy'n gwrth-frechlyn yn hoffi dyfynnu pethau o fewnosod pecynnau brechlynnau. Mae'r mewnosod pecyn wedi'i gynnwys gyda phob brechlyn (a meddyginiaethau eraill) ac mae ar gael yn eang ar-lein.

Fel rhan o'u "crynodeb o'r wybodaeth wyddonol hanfodol sydd ei angen ar gyfer defnydd diogel ac effeithiol o'r cyffur," mae'r mewnosod pecyn yn cynnwys rhestr o adweithiau niweidiol. Yn anffodus, gall hyn amrywio o adweithiau anffafriol a ddarganfyddir mewn treialon clinigol i adweithiau gwrthwynebus llai cyffredin, amlder isel, lle mae llai o reswm dros amau ​​achosoldeb ac yna adweithiau niweidiol o adroddiadau digymell ôl-farchnata.

Y grŵp olaf o adroddiadau digymell o adweithiau anffafriol fel arfer yw'r un y mae pobl gwrth-frechlyn yn troi ato pan maent am ddweud bod brechlyn wedi'i brofi'n beryglus neu'n cael ei brofi i achosi awtistiaeth. Fodd bynnag, yn ôl rheolau'r FDA, adroddir yn wirfoddol am y mathau hyn o adweithiau niweidiol ac fe'u cynhwysir yn y pecyn mewnosod heb unrhyw ffordd i "sefydlu perthynas achosol â datguddiad cyffuriau."

Mewn geiriau eraill, nid ychwanegiadau pecynnau brechlyn yw'r gwn ysmygu o "frechlynnau yn beryglus" tystiolaeth bod pobl sy'n gwrth-frechlyn yn credu.

19 -

Mae mwy o brechlynnau'n gysylltiedig â chyfraddau marwolaethau babanod uwch
Mae cyfraddau marwolaethau babanod, y mae pobl gwrth-frechlyn yn ceisio cysylltu â brechlynnau, wedi gostwng o leiaf 12% yn yr Unol Daleithiau ers 2005. Llun trwy garedigrwydd Swyddfa'r Llywodraethwr Maryland.

Mae pobl sy'n gwrth-frechlyn yn aml yn ceisio cysylltu cyfraddau marwolaethau babanod (nifer y marwolaethau fesul 1,000 o enedigaethau byw) ynghyd â nifer y brechlynnau y mae gwlad yn eu rhoi i blant.

Os nad oedd brechlynnau'n beryglus, maen nhw'n honni, yna pam y byddai'r gyfradd marwolaethau babanod yn yr Unol Daleithiau yn uwch na'r gyfradd marwolaethau babanod mewn rhai gwledydd nad ydynt yn amddiffyn eu plant rhag cymaint o glefydau sy'n cael eu hatal rhag brechlyn?

Nid yw'n syndod bod cyfraddau marwolaethau babanod a brechlynnau yn bethau na allwch gysylltu â'i gilydd. Am un peth, mae llawer o arbenigwyr wedi nodi nad yw cymharu cyfraddau marwolaethau babanod rhwng gwahanol wledydd yn ddibynadwy am nad yw pob un ohonynt yn cyfrif genedigaethau byw yr un fath.

Ac mae'r rhan fwyaf o arbenigwyr wedi canfod bod un ffactor, genedigaethau cynamserol, y tu ôl i'r cyfraddau marwolaethau babanod uwch yn yr Unol Daleithiau. Maen nhw'n credu bod achosion marwolaeth sy'n gysylltiedig â hyn yn bwysicach i'n cyfraddau marwolaethau babanod uwch nag achosion posibl eraill, megis diffygion geni, SIDS, cymhlethdodau iechyd y fam, neu ddamweiniau anfwriadol.

A pham, efallai y byddwch chi'n gofyn, a yw cyfraddau marwolaethau babanod wedi gostwng o leiaf 12 y cant yn yr Unol Daleithiau ers 2005 os yw plant yn parhau i gael mwy o frechlynnau?

20 -

Nid yw'r rhan fwyaf o oedolion hyd yn oed ar ddechreuwyr

Dyma ddadl gwrth-brechlyn hoff i mi: "Sut y gall imiwnedd y fuches fod yn wir os nad yw'r rhan fwyaf o oedolion yn gyfoes ar eu hadeiladwyr ac felly nid ydynt yn imiwnedd i unrhyw beth?"

Gan edrych ar yr Atodlen Imiwneiddio Oedolion, yn hanesyddol, ni fu llawer o ddatblygiadau y bu'n rhaid i oedolion eu heffeithio'n rheolaidd ar wahân i saethiad tetanws. Ac er bod tetanws yn glefyd heintus, nid yw'n heintus, felly nid oes gan imiwnedd buches unrhyw beth i'w wneud ag ef.

Mae'r rhan fwyaf o oedolion yn cael eu heintio i'r rhan fwyaf o glefydau sy'n cael eu hatal rhag brechlyn oherwydd eu bod naill ai'n cael eu brechu neu a gafodd y clefyd pan oeddent yn blant. Nid oes angen iddynt godi'r MMR, brechlyn pox cyw iâr, neu frechlyn polio, ac ati.

Dylai oedolion gael brechlyn Tdap i'w diogelu rhag pertussis, ond mae hynny'n argymhelliad cymharol newydd, felly nid yw'n syndod nad yw llawer o oedolion wedi ei chael eto.

Mae hefyd yn bwysig cofio nad yw imiwnedd y fuches yn gysyniad un-maint-addas. Gallwch gael dadansoddiad o imiwnedd buches ar gyfer pertussis, er enghraifft, tra bod imiwnedd buchod yn dal i ddiogelu pawb rhag polio. Dyna oherwydd bod y cyfraddau brechu angenrheidiol i gynnal imiwnedd buches yn wahanol ar gyfer pob clefyd.

21 -

Dylai Pobl Salwch Arhoswch Cartref

I lawer o heintiau plentyndod, gan gynnwys llawer o glefydau sy'n cael eu hatal rhag brechlyn, rydych chi'n fwyaf heintus cyn i chi hyd yn oed ddechrau dangos symptomau. Yn dilyn strategaeth, dim ond aros gartref pan fyddwch chi'n cael salwch ni fydd yn atal unrhyw achosion rhag digwydd.

Mae pobl sydd â'r frech goch, er enghraifft, yn heintus am hyd at bedwar diwrnod cyn iddyn nhw ddatblygu brech hyd yn oed, sef pan fyddant fel arfer yn gwybod yn gyntaf eu bod yn cael y frech goch.

Yn yr un modd, mae pobl sydd â pertussis, neu eu peswch, fel arfer yn heintus yn ystod y pythefnos cyntaf o fod yn sâl. Yn ystod y cyfnod hwn, maent yn aml yn dal i gael peswch ysgafn, achlysurol yn unig gyda thrwyn rhith, tisian, a thwymyn gradd isel. Nid am ychydig wythnosau eraill y byddant yn datblygu ymosodiadau pesychu y gallent feddwl fod ganddynt pertussis, gan amlygu pawb o'u cwmpas.

Beth am glefydau eraill sy'n cael eu hatal rhag brechlyn ?

Mae'n llawer yr un stori, a dyna pam na fydd strategaeth o aros gartref yn unig pan fyddwch chi'n sâl â'r frech goch neu pertussis yn cadw pobl eraill rhag mynd yn sâl:

Dylai fod yn glir eich bod fel arfer yn heintus ac yn gallu sicrhau bod pobl eraill yn sâl yn dda cyn i chi wybod bod gennych chi neu'ch plentyn glefyd sy'n atal y brechlyn, gan gynnwys y rhai sy'n rhy ifanc i'w brechu a'r rheini â phroblemau system imiwnedd. Gan ddewis peidio â chael brechlynnau yn fwriadol, gyda'r syniad mai chi, yn syml, mai dim ond cwarantîn y bydd eich teulu yn y cartref os byddant yn mynd yn sâl i osgoi datgelu pobl eraill, nid yw mewn gwirionedd yn cadw'r achosion o ddigwydd.

Ymyl ffit hyn yw ei bod hi'n anodd osgoi clefydau sy'n cael eu hatal rhag brechlyn trwy geisio osgoi pobl sy'n ymddangos yn sâl.

22 -

Y Cyfryngau Ydy Jyst Scaring People Am Y Frech goch a Phwyswch y Cyfan

Mae'r frech goch yn afiechyd anhygoel sy'n atal y brechlyn.

Cyn 1963, yn ystod y cyfnod cyn y brechlyn, roedd tua 500,000 o achosion o'r frech goch yn yr Unol Daleithiau a 500 o farwolaethau bob blwyddyn, gyda llawer mwy o achosion a marwolaethau yn ystod cylchoedd epidemig bob dwy i dair blynedd.

Cyn gynted â 1989 i 1991, roedd 55,622 o achosion a 123 o farwolaethau yn yr Unol Daleithiau, a arweiniodd at yr argymhelliad i bob plentyn gael atgyfodiad MMR.

Hyd yn oed heddiw, mae'r frech goch yn lladd tua 122,000 o bobl bob blwyddyn ledled y byd. Ac hyd yn oed mewn gwledydd diwydiannol, mae'r frech goch yn dal i fod yn farwol:

Beth sy'n digwydd ar ôl yr achosion hyn o'r frech goch? Mae mwy o bobl yn dechrau cael eu brechu ac mae'r achosion yn mynd i lawr. Gall pobl weld yn uniongyrchol pa mor wael y gall y clefyd y frech goch a chlefydau eraill y gellir eu hatal rhag brechlyn.

23 -

Ni allwch chi Sue Os yw'ch plentyn yn cael ei anafu gan frechiad

Nid yw'n wir na allwch chi erlyn os yw'ch plentyn wedi'i anafu gan frechlyn.

Cyn y gall rhywun geisio siwio gweithgynhyrchydd brechlyn yn uniongyrchol, rhaid iddyn nhw ffeilio cais yn gyntaf trwy'r Rhaglen Digolledu Anafiadau Brechiad Cenedlaethol (Llys Gwag). Gall hawlydd ffeilio achos cyfreithiol sifil yn erbyn gwneuthurwr brechlyn os gwrthodir ei hawliad neu os byddant yn gwrthod yr iawndal a gynigir ar ôl i'r cais gael ei gymeradwyo. Yn wir, dyma beth ddigwyddodd yn ddiweddar yn achos Bruesewitz v. Wyeth, a aeth drwy'r ffordd i Goruchaf Lys yr Unol Daleithiau.

Crëwyd y Rhaglen Genedlaethol Iawndal Anafiadau Brechlyn gan Ddeddf Anafiadau Brechlyn Plentyndod Cenedlaethol 1986 fel rhaglen iawndal dim-fai ar gyfer y rheiny sydd am wneud cais eu bod yn cael eu niweidio neu eu hanafu gan frechlyn, gan gynnwys yr holl frechlynnau yn y plentyndod amserlen imiwneiddio.

Fel rhan o'r Rhaglen Brechlyn hon, mae Swyddfa Meistr Arbennig yn Llys Gwneud Cais Ffederal yr Unol Daleithiau yn goruchwylio ac yn gwneud penderfyniadau ar yr achosion hyn o anafiadau brechlyn, sy'n cynnwys anaffylacsis, purffra thrombocytopenig (MMR), neu polio parasitig (brechlyn polio llafar), ac ati.

Ers 1989, talwyd 3,540 o geisiadau, fel arfer gan anheddiad, tra gwrthodwyd o leiaf 9,734 o geisiadau.

Cofiwch, yn ôl yr HRSA, "Ni ddylid llunio casgliadau ynghylch diogelwch y brechlynnau yn seiliedig ar y ffaith bod achosion wedi'u setlo. Mae aneddiadau yn un ffordd o ddatrys deiseb neu hawliad yn gyflym." Mae'n llawer mwy prin bod un o'r achosion hyn yn mynd i benderfyniad llys yn yr holl ffordd.

24 -

Mae brechlynnau'n mynd yn erbyn rhai neu'r rhan fwyaf o grefyddau

Ychydig iawn o grefyddau sydd â gwrthwynebiad llwyr i frechlynnau mewn gwirionedd, gan gynnwys rhai eglwysi Cristnogol bach sy'n credu wrth wella ffydd dros ofal meddygol a Gwyddonwyr Cristnogol, sy'n credu wrth iacháu trwy weddi a meddwl nad oes angen brechlynnau.

Mae llawer mwy o grwpiau o fewn crefyddau eraill sy'n gwrthwynebu cael eu plant a'u hunain yn cael eu brechu, sy'n helpu i esbonio rhai achosion o glefydau sy'n cael eu hatal rhag brechlyn. Mae'r rhain yn cynnwys rhai Amish, rhai eglwysi diwygiedig Iseldiroedd, a rhai sylfaenolwyr Moslemaidd. Nid oes gwrthwynebiad absoliwt i frechlynnau yn y grwpiau hyn. Hyd yn oed ymhlith yr eglwysi diwygiedig Iseldiroedd, mae is-set sy'n disgrifio brechlynnau "fel rhodd gan Dduw i'w ddefnyddio â diolchgarwch" ac mae cyfraddau brechu yn y cymunedau hyn wedi bod ar y cynnydd.

Er enghraifft, roedd achos mawr o'r frech goch yn Ohio yn ddiweddar yn gysylltiedig â grŵp Amish a oedd wedi teithio i'r Philipinau. Nid oeddent o reidrwydd yn erbyn cael eu brechu, ond nid oeddent yn gwybod bod angen brechlyn MMR arnynt pan oeddant yn teithio allan o'r wlad. Mae llawer ohonynt yn cael eu lluniau yn gyflym i helpu i gynnwys yr achos.

Yn amlach na gwir gwrthwynebiad crefyddol , er eu bod wedi'u clystyru mewn eglwys neu grw p crefyddol, mae'n ofni dim ond diogelwch brechlyn sy'n gyrru rhai pobl i osgoi brechlynnau.

25 -

Nid yw Meddygon yn Adrodd am y rhan fwyaf o Effeithiau Ochr Brechlyn

Gellir hysbysu unrhyw un, gan gynnwys darparwyr gofal iechyd a rhieni eu hunain, sgîl-effeithiau'r brechlyn i'r System Adrodd am Ddigwyddiadau Gwahardd Gwahardd (VAERS). Mae VAERS, sy'n "casglu a dadansoddi gwybodaeth o adroddiadau o ddigwyddiadau niweidiol (sgîl-effeithiau posibl) yn dilyn brechu" nid yn unig i feddygon.

Trwy ddadansoddi adroddiadau VAERS y canfuwyd problem gyda'r brechlyn RotaShield gyntaf (risg uwch o ddiffyg cenhedlu), a helpodd arwain at gael gwared ar y brechlynnau hynny o'r farchnad.

Prin yw'r unig raglen wyliadwriaeth ôl-farchnata sydd yn helpu i sicrhau bod brechlynnau'n ddiogel, fodd bynnag. Yn ogystal â'r adroddiadau gwirfoddol i VAERS, mae'r Datgloi Diogelwch Brechlyn wedi bod yn chwilio am gysylltiadau rhwng adweithiau anffafriol ac imiwneiddiadau ers 1990 trwy edrych ar gofnodion iechyd a nodwyd o naw mudiad gofal mawr a reolir. Mae'r gronfa ddata Datalink Safety Vaccine yn cynnwys dosau cyfun o frechlynnau y gallai plentyn fod ar un ymweliad, nifer fawr, ac unrhyw ddigwyddiadau niweidiol posibl.

Mae'r Prosiect Asesu Diogelwch Imiwneiddio Clinigol neu CISA yn offeryn arall eto i adolygu digwyddiadau niweidiol posibl y gellid eu cysylltu â brechlynnau.

26 -

Mae llawer o arbenigwyr yn erbyn brechlynnau

Ychydig iawn o arbenigwyr meddygol sydd mewn gwirionedd yn erbyn brechlynnau.

Pan fyddwch chi'n dod o hyd i un, mae'n nodweddiadol rywun sydd yn bell iawn y tu allan i'w arbenigedd meddygol (os ydynt yn astudio meddygaeth ...), fel:

Dim ond ychydig o'r arbenigwyr hyn a elwir yn y gymuned gwrth-frechu yw'r rhain. Dyma'r damcaniaethau cynllwyn y byddwch chi'n eu prynu i mewn pan fyddwch chi'n credu nad yw brechlynnau'n ddiogel i'ch plant.

27 -

Plant sydd wedi'u Brechu yw'r Achos o Achosion Gorau

Nid yw plant brechu yn achosi'r mwyafrif o achosion.

Mewn gwirionedd, pan gafodd person sydd wedi'i frechu'n llawn yn Ninas Efrog Newydd y frech goch yn 2011 a chael pedwar person arall yn sâl, fe wnaeth hi newyddion mawr oherwydd anaml iawn y mae'n digwydd.

Mae'r mwyafrif helaeth o achosion o glefydau sy'n cael eu hatal rhag brechlyn yn cael eu hachosi gan y rhai sydd heb eu brechu neu nad ydynt yn cael eu brechu'n llwyr.

Y ddadl ddiweddaraf o anti-vax folks yw y gall pobl sy'n cael eu brechu â'r brechlyn pertussis ddod yn gludwyr ar gyfer y bacteria pertussis a'u bod yn achosi achosion pertussis. Er bod rhywfaint o wirionedd i hyn, nid dyna'r brechlyn sy'n eu gwneud yn gludwr. Gallai astudiaeth FDA mewn babanau a gafodd eu brechu â brechlyn pertussis (aP), tra'n cael ei ddiogelu rhag pertussis, gael ei ymgartrefu pan fydd yn agored i'r bacteria pertussis. Gallent wedyn gael babanod heb eu brechu'n sâl â pertussis.

Mae'n bwysig nodi nad oedd y brechlyn pertussis yn eu troi'n gludwyr nac yn eu gwneud yn siedio'r bacteria pertussis. Yn lle hynny, cafodd y babanod a frechwyd yn yr astudiaeth heintio â pertussis pan oeddant yn agored i'r bacteria, er nad oeddent yn datblygu symptomau, daeth yn gludwyr a allai gael pobl eraill yn sâl (os nad oeddent yn imiwnedd).

28 -

Brechlynnau Achosion Syndrom Baban Sychu

Rhaid i hyn fod yn yr hawliad mwyaf camarweiniol a wneir gan werin gwrth-frechlyn - mae brechlynnau hynny'n achosi syndrom baban wedi'i ysgwyd.

Mae rhai gwefannau a phobl sy'n gwrth-frechlyn yn ymddangos yn achosi'r mater hwn yn arbennig, gan honni nad yn unig y mae brechiadau'n niweidio ein plant, ond bod y niwed hwnnw'n cael ei orchuddio gan beio rhieni diniwed rhag camdriniaeth. "

Yn hytrach na helpu "rhieni diniwed," mae'r safleoedd hyn mewn gwirionedd yn darparu map ffordd ar gyfer amddiffyniad ar ôl iddynt niweidio ac yn aml yn lladd eu babanod.

Maent hyd yn oed wedi ffurfio clefydau newydd, fel scurvy meinwe a achosir gan frechlyn. Ac mae hyd yn oed wedi ceisio dychwelyd y syniad bod brechlynnau'n achosi SIDS, er bod cyfraddau SIDS yn mynd i lawr.

Nid yw hwn yn dacteg newydd.

Unwaith eto, fe geisiodd cyfreithwyr amddiffyn eu cleientiaid a gyhuddwyd o syndrom baban wedi'i ysgwyd trwy ddweud ei fod yn hytrach yn cael ei achosi gan y brechlyn DTP. Yn ôl y Ganolfan Genedlaethol ar Syndrom Shaken Baby, "dylai erlynwyr achosion baban wedi'i ysgwyd fod yn ymwybodol o'r amddiffyniad anghywir hwn ac yn barod i wahardd y dystiolaeth feddygol anghyfrifol hon."

29 -

Y Brechlyn Cyw iâr Cyw Iâr yw Creu Ymchwydd mewn Achosion Carthion

Nid yw'r brechlyn cyw iâr cyw iâr yn achosi ymchwydd mewn achosion swing neu epidemig eryr.

Er y bu cynnydd mewn achosion o eryr, dangoswyd bod:

Mewn gwirionedd, yn ogystal â diogelu plant yn erbyn poen cyw iâr, ymddengys bod y brechlyn poen cyw iâr mewn gwirionedd yn lleihau eu risg o ddatblygu eryr yn ddiweddarach.

30 -

Mae'r UDA yn rhoi mwy o frechlynnau na gwledydd eraill a ddatblygir
Mae'r amserlen brechlyn ddiweddaraf yn yr Almaen yn debyg iawn i'r un a argymhellir gan y CDC ac AAP yn yr Unol Daleithiau. Llun gan Bwyllgor Sefydlog yr Almaen ar Brechu

A ydyn ni'n rhoi mwy o frechlynnau yn yr Unol Daleithiau nag mewn gwledydd eraill?

Yn yr Unol Daleithiau, mae plant yn cael:

Beth mae rhai gwledydd diwydiannol eraill yn ei wneud i'w plant?

Mae rhai, fel Gwlad yr Iâ, yn rhoi llai, yn dal i beidio â chynnig brechlynnau ar gyfer rotavirus, hepatitis A, hepatitis B, neu heintiau pox cyw iâr. Mae'n bwysig nodi bod Gwlad yr Iâ yn wlad ynys unigryw gyda ychydig dros 300,000 o bobl, er ei gwneud yn llai na'r rhan fwyaf o ddinasoedd mawr America. Ac maent yn brechu eu plant a'u harddegau gyda Phentavac (DTaP-Hib-Polio), Synflorix (PCV), MenC, MMR, dTaP, HPV, a saethiad cyfuniad TaP-Polio. Felly, nid yw Gwlad yr Iâ yn gwrth-frechlyn na mwy o frechlyn-hesitant na'r Unol Daleithiau; maent newydd benderfynu nad yw eu dinasyddion mewn perygl i rai o'r clefydau sy'n cael eu hatal rhag brechlyn sy'n fwy cyffredin yn yr Unol Daleithiau a gwledydd mwy eraill.

Bellach mae gan lawer o bobl eraill, fel Awstralia, Canada, y DU, yr Almaen, yr Iseldiroedd, a'r Ffindir, ac ati, amserlenni imiwneiddio tebyg fel yr Unol Daleithiau.

Mae llawer mwy o wledydd yn dal i fyny, gan amddiffyn plant rhag clefydau sy'n cael eu hatal rhag brechlyn, er enghraifft, gan ychwanegu'r brechlynnau rotavirus a HPV. Os yw brechlyn ar goll o amserlen, fel arfer brechlyn hepatitis A neu gyw iâr, fel arfer, er bod y gwledydd hynny yn parhau i fonitro cyfraddau'r clefydau hynny i weld a ddylid ychwanegu'r brechlyn.

Mewn gwirionedd, mewn rhai gwledydd, mae babanod yn cael hyd yn oed mwy o ddosbau brechlyn erbyn eu bod yn 4 mis oed, wrth iddynt gael eu brechlynnau bob pedair wythnos, pan fyddant yn 2 fis, 3 mis a 4 mis oed, yn erbyn. yr egwyl deufis a ddefnyddir yn yr Unol Daleithiau.

Ac mewn rhai gwledydd eraill, fel yr Almaen, gallai plant bach gael hyd yn oed mwy o ddosau brechlyn nag yr ydym yn eu rhoi yn yr Unol Daleithiau. Er enghraifft, erbyn 15 mis, mae plant yn yr Almaen yn cael:

Yn Taiwan, er nad yw plant yn cael brechlynnau ar gyfer Hib, rotavirus neu HPV, maen nhw'n cael pob un o'n brechlynnau eraill, yn ogystal â'r brechlyn BCG a brechlyn i'w diogelu rhag enseffalitis Siapan.

Yn Ne Korea, yn ychwanegol at yr holl frechiadau arferol a roddir yn yr Unol Daleithiau, gan gynnwys y brechlyn ffliw, erbyn 24 mis, mae plant hefyd yn cael y BCG a'r brechlyn enseffalitis Siapan.

Mae gan Japan ychydig o amserlen imiwneiddio cymhleth, gan ei fod wedi'i rannu'n frechiadau arferol (Hib, Prevnar13, DTaP-IPV, DT, BCG, MR, JapE, a'r brechlyn HPV) a brechiadau gwirfoddol (ffliw, poen cyw iâr, clwy'r pennau , hepatitis B, hepatitis A, a'r brechlyn rotavirws). Beth yw'r gwahaniaeth rhwng brechiadau arferol a gwirfoddol? Mae'r lluniau arferol yn cael eu rhoi yn rhad ac am ddim. Nid yw'n syndod bod y cyfraddau brechu ar gyfer y brechiadau gwirfoddol yn llawer llai na'r brechiadau am ddim, yn rheolaidd. Er enghraifft, dim ond tua 30 y cant o blant sy'n cael eu brechu yn erbyn poen cyw iâr yn Japan.

At ei gilydd, rydym yn rhoi mwy o frechlynnau yn yr Unol Daleithiau fel arfer nag mewn rhai gwledydd eraill. Dim ond dadl gwrth-vax yw hwn sydd â rhywfaint o wirionedd iddo. Wrth gwrs, maen nhw'n ymestyn y gwirionedd hwnnw pan fyddant yn cymharu'r amserlen imiwneiddio diweddaraf o'r Unol Daleithiau i atodlenni a ddefnyddiwyd rhwng pump a 10 mlynedd yn ôl mewn gwledydd eraill. Fel y gwelwch yn y dolenni uchod, mae'r rhan fwyaf o wledydd wedi ychwanegu'r rhan fwyaf o'r un brechlynnau yr ydym yn eu defnyddio fel arfer heddiw ac mae llawer yn rhoi brechlynnau ychwanegol na roddwn ni.

Yn fyd-eang, mae mwy o blant nag erioed o'r blaen yn derbyn brechlynnau sydd ar yr atodlen Imiwneiddio Sylfaenol a argymhellir ar gyfer pob plentyn gan Raglen Ehangu WHO ar Imiwneiddio, gan gynnwys BCG, HepB, Polio, DTP, Hib, Prevnar, Rotavirus, y Frech goch, Rwbela a HPV .

31 -

Mae'r Mudiad Gwrth-Vax yn Tyfu
Jenny McCarthy a Jim Carrey yn eu marchogaeth Gwyrdd Ein Brechlynnau a geisiodd gysylltu brechlynnau i awtistiaeth. Llun gan Getty Images

Nid yw'r mudiad gwrth-vax yn tyfu.

Mae llawer o bobl yn credu bod y symudiad gwrth-frechlyn yn dechrau yn 2007 pan ymddangosodd Jenny McCarthy, gan ddefnyddio gradd o "The University of Google," a'i mab fel ei "wyddoniaeth" ar "Oprah" a symud o feddwl ei fod yn indigo plentyn i wybod ei fod wedi'i anafu gan frechlynnau.

Mae eraill yn meddwl bod y mudiad gwrth-vax wedi cychwyn pan gyhoeddodd Dr. Bob ei "Book Vaccine," y mae llawer o bobl yn cyfeirio ato fel y "Llyfr Gwahardd Brechiad".

Wrth gwrs, nid dyma oedd dechrau'r mudiad gwrth-frechlyn. Nid hyd yn oed ddechrau'r mudiad gwrth-frechlyn modern, y mae Dr Offit, yn ei lyfr, "Mae Dewisiadau Marwol: Sut mae'r Mudiad Gwrth-frechiad yn Bygwth Ni i gyd" yn disgrifio fel dechrau gydag awyru'r adroddiad anhygoel " DPT: Vaccine Roulette "gan Lea Thompson ym 1982.

Heb syndod, tyfodd y symudiad gwrth-brechlyn gwreiddiol o gwmpas y brechlyn bychan cyntaf. Sut y gallai pobl fod yn erbyn y brechlyn gwenyn bach, pan oedd poen bach yn glefyd mor ddinistriol? A fyddech chi'n credu, er bod rhai o'r manylion wedi newid, mae llawer o'r dadleuon o bobl gwrth-vax yn ôl yn yr 1700au yn yr un modd â'r rhai y mae pobl yn eu defnyddio nawr, gan gynnwys hynny:

Yn ffodus, cafodd y rhan fwyaf o bobl eu brechu ac gan nad yw brechlyn bach mor heintus â llawer o glefydau eraill y gellir eu hatal rhag brechlyn, fel y frech goch, pertussis, neu'r ffliw, cafodd ei ddileu yn y pen draw, er gwaethaf ymyrraeth y grwpiau gwrth-brechlyn.

Nid yw'r mudiad gwrth-vax byth yn tyfu. Mae'n mynd i fyny ac i lawr drwy'r amser, ond gan ei fod yn cyrraedd brig wrth i glefyd sy'n cael ei atal rhag brechlyn fynd yn isel, mae achosion yn dechrau pop i fyny, a bydd mwy o bobl yn cael eu brechu.

Mae pobl sy'n cefnogi plant sy'n cael eu diogelu rhag afiechydon sy'n cael eu hatal rhag brechlyn am i'r cylch beidio â stopio, fel na fydd yn rhaid i ni aros i fwy o blant gael eu salwch mewn achosion o frech goch, clwy'r pennau, ac pertussis, ac ati, cyn i rieni gael digon o ofn i ddechrau brechu eto.

32 -

Nid yw Brechlynnau'n cael eu Profi Gyda'n Gilydd

Caiff brechlynnau eu profi gyda'i gilydd.

Ystyriwch y Pediarix brechlyn, sy'n cyfuno DTaP, hepatitis B, ac IPV (polio) i un ergyd. Mewn defnydd ers 2002, profwyd Hib a Prevnar ar yr un pryd ar ddau, pedwar a chwe mis. Yn yr ymweliadau hyn, cafodd y babanod y siapiad cyfuniad neu ergydion DTaP, hepatitis B, ac IPV ar wahân, yn ogystal â'u lluniau Hib a Prevnar.

Mae'r rhan fwyaf o gyfuniadau eraill o frechlynnau hefyd wedi'u profi gyda'i gilydd, gan gynnwys:

A chofiwch, yn ychwanegol at y treialon clinigol a wneir cyn i'r brechlyn gael ei gymeradwyo gan yr FDA, sy'n aml yn cynnwys profi ar y cyd â brechlynnau eraill, mae rhaglenni gwyliadwriaeth ôl-farchnata yn parhau i chwilio am broblemau posibl drwy'r amser.

33 -

Rwy'n Brech Pro-Safe, Ddim yn Gwrth-frechiad

Am ryw reswm, nid yw'n hoffi gwrth-vax folks gael eu galw allan fel gwrth-frechlyn. Eu dewis term am yr hyn maen nhw yw "brechlyn rhag-ddiogel".

Jenny McCarthy yw'r person gwrth-vax diweddaraf i ddod allan wrth honni nad yw hi'n wir yn gwrth-frechu.

Maen nhw hyd yn oed yn hoffi defnyddio'r cyfatebiaeth os ydych chi'n galw am awyren neu gar i gael eu hatgoffa am ddiffyg, yna ni fyddai neb yn eich ffonio gwrth-awyren neu wrth-gar, yn iawn?

Wrth gwrs, mae hynny'n gyfatebiad ffug, oherwydd yr ydym oll am gael awyrennau a cheir mwy diogel, a phan fyddem yn sicr am i awyren neu gar anniogel fod yn sefydlog, ni fyddem wedyn yn canfod 100 o bethau gwahanol yn anghywir â phob awyren neu gar sydd erioed yn bodoli ac yn gwneud ein plant yn cerdded ym mhob man maen nhw'n mynd.

Os nad ydych am gael eich galw'n gwrth-frechlyn, yna peidiwch â defnyddio propaganda, pwyntiau siarad gwrth-frechu, a rhethreg dros y brig i ymestyn eich agenda gwrth-vax.

34 -

Mae'n Ddiogelach i Aros Hyd nes bod Eich Plant yn Hyn Cyn Eu Brechu
Erbyn i'ch plant ychydig ddwy flwydd oed, bydd eu brechlynnau wedi eu hamddiffyn rhag 14 o glefydau sy'n cael eu hatal rhag brechlyn marwol. Llun trwy garedigrwydd Refutations to Anti-Vaccine Memes

Yn sicr, nid yw'n ddiogelach aros nes bod eich plant yn hŷn cyn cael eu brechu.

Ystyriwch eich bod mewn perygl mwyaf o rai clefydau sy'n cael eu hatal rhag brechlyn pan fyddwch chi'n fabanod a phlentyn bach. Mae hyn yn arbennig o wir am rotavirus, Haemophilus influenzae math b (Hib), a chlefyd niwmococol (Prevnar).

Yr oedran brig ar gyfer yr heintiau hyn yw:

Ac yn wahanol i rai eraill, fel polio a difftheria, mae'r clefydau sy'n atal y brechlyn hyn yn dal i fod o gwmpas.

Beth am glefydau eraill y gellir eu hatal rhag brechlyn, fel pertussis, ffliw, a'r frech goch, ac ati? Yn ychwanegol at fod mewn perygl o'r clefydau hyn pan maen nhw'n ifanc, mae plant yn parhau i fod mewn perygl pan fyddant yn hŷn. Yn dal i fod, byddant mewn perygl mwyaf o gael cymhlethdodau difrifol o'r clefydau hyn sy'n cael eu hatal rhag brechlyn os ydynt yn eu cyrraedd yn ifanc. Pam oedi eu brechlyn a'u rhoi mewn mwy o risg?

Wrth gwrs, ymddengys mai'r syniad cyffredinol yw y bydd gohirio'r brechlyn nes bydd plentyn yn hŷn yn eu gwneud yn llai tebygol o gael sgîl-effeithiau o'r brechlyn - myth gwrth-frechu nad yw'n wir. Yn anffodus, dim ond am eu gadael yn ddiamddiffyn am gyfnod hwy o amser, gan eu rhoi mewn perygl o ddal clefyd a allai fod yn fygythiad i frechu rhag atal bywyd.

Nid oes unrhyw fudd-dal risg / gwobr am oedi brechlynnau. Dim ond risg ychwanegol.

35 -

Mae Llys Brechlyn wedi Rhannu Biliynau i Blant Gwag-Anafedig

Er ei bod yn wir, ers iddo ddechrau ym 1989, mae'r Rhaglen Iawndal Anafiadau Brechiad Cenedlaethol (neu'r Rhaglen Brechlyn) wedi dyfarnu $ 2,671,223,269.97 (o fis Mawrth 2014), mae'n bwysig cofio:

Ac yn bwysicaf oll, cofiwch fod bron i 2 biliwn o ddosau o frechlynnau yn cael eu rhoi rhwng 2006 a 2012, o'i gymharu â dim ond 1,328 o daliadau a wneir gan y Rhaglen Brechlyn.

36 -

Mae brechlynnau'n creu gwrthsefyll mewn firysau a bacteria

A yw brechlynnau'n creu gwrthiant mewn firysau a bacteria?

Mewn gwirionedd, rydym yn gweld hyn yn llawer pan fyddwn yn sôn am bacteria gwrthsefyll a gwrthddefnyddio gwrthfiotigau. A yw'r un peth yn wir am frechlynnau?

Ydyn ni'n gweld mwy o achosion o'r frech goch oherwydd bod firws y frech goch wedi treiddio ac yn cael ei imiwnedd i'r brechlyn MMR? Yn ffodus, mae'r brechlyn MMR yn dal i weithio'n wych ac nid yw'r firws frech goch wedi gwrthdaro neu ddatblygu gwrthiant.

Bu peth ymchwil i awgrymu bod bacteria Bordetella pertussis wedi newid, sydd wedi arwain rhai pobl i gredu y gallai'r addasiad hwn sy'n cael ei yrru gan frechlyn gyfrannu at achosion o pertussis. Gallai'r straenau pertactin-negyddol newydd hyn o B. pertussis fod wedi esblygu trwy bwysau detholiad brechlyn.

Yn ffodus, dim ond un rhan o B. pertussis yw pertactin a ddefnyddir i wneud brechlynnau pertussis cyfredol. Mae'r CDC yn nodi bod "tystiolaeth gyfredol yn awgrymu bod brechlynnau pertussis yn parhau i atal clefydau a achosir gan haintiau pertussis pertactin-positive a pertactin-negative, gan fod cydrannau eraill y brechlynnau'n amddiffyn." Mewn geiriau eraill, nid yw'n ymddangos fel y newid hwn yn y B. Mae bacteria pertussis yn gwneud y brechlyn pertussis yn llai effeithiol neu ei fod yn gyfrifol am achosion presennol y peswch .

Nid oes unrhyw dystiolaeth ar gyfer y math hwn o esblygiad neu addasiad sy'n cael ei yrru gan frechlyn mewn firysau neu facteria eraill. Mae ffiwswm adnabyddus y bydd firws ffliw bob blwyddyn yn ffenomen adnabyddus ac roedd yn digwydd yn dda cyn datblygu'r brechlyn ffliw cyntaf.

Ac mae'n bwysig cofio y gall defnyddio brechlynnau penodol helpu i atal heintiau â bacteria sy'n gwrthsefyll gwrthfiotig, gostyngiad yn y defnydd o wrthfiotigau, a gallai hyd yn oed arwain at ostyngiad mewn rhai bacteria sy'n gwrthsefyll gwrthfiotig.

37 -

Mae plant heb eu brechu yn blant iachach na phlant sy'n cael eu brechu

Mae'r penawdau yn argyhoeddiadol cadarn:

Nid yw'n syndod, ychydig iawn am yr astudiaethau neu'r arolygon hyn heblaw am eu teitl a fydd yn eich argyhoeddi bod plant sydd heb eu brechu'n iachach na phlant sy'n cael eu brechu.

Yn gyntaf, maent i gyd yn sôn am yr un astudiaeth, nad astudiaeth oedd yn wirioneddol, ond yn lle hynny roedd arolwg ar-lein lle gofynnodd meddyg cartrefopathig yn yr Almaen, Andreas Bachmair, i rieni plant sydd heb eu brechu i lenwi ffurflen ddienw. Yna cymharodd gyfraddau salwch o'r ffurflenni hyn i'r rhai a gyhoeddir ar gyfer pob plentyn (Arolwg Cyfweliad Iechyd ac Arholiad yr Almaen ar gyfer Plant a Phobl Ifanc neu Kinderund Jugendgesundheitssurvey, KiGGS).

Mewn cyferbyniad, edrychodd astudiaeth go iawn yn yr Almaen, "Statws Brechu ac Iechyd mewn Plant a Phobl Ifanc," ar gofnodion meddygol gan KiGGS i weld "p'un a yw plant a phobl ifanc heb eu brechu yn wahanol i'r rhai a frechir o ran iechyd."

Roedd y clefydau y maent yn edrych arnynt yn cynnwys alergeddau, ecsema, broncitis rhwystr, niwmonia ac otitis cyfryngau, clefyd y galon, anemia, epilepsi, ac anhwylder gorfywiogrwydd diffyg sylw (ADHD).

Nid yw'n syndod bod yr ail astudiaeth hon yn canfod bod plant heb eu brechu yn fwy tebygol o gael clefydau y gellir eu hatal rhag brechlyn. Fodd bynnag, daeth i'r casgliad hefyd nad oedd "cyffredinolrwydd clefydau alergaidd ac heintiau nad ydynt yn benodol mewn plant a phobl ifanc yn dibynnu ar statws brechu."

Felly, gan fod yr un achosion o alergeddau, niwmonia a chyflyrau eraill, ac ati, yn ogystal â phlant heb eu brechu, roeddent hefyd yn fwy tebygol o gael clefydau a oedd yn cael eu hatal rhag brechlyn, megis y frech goch a'r clwy'r pennau, a oedd yn prin yn swnio fel plant sydd heb eu brechu. yn iachach.

38 -

Nid oedd pobl yn cael eu defnyddio i bryderu am frechlyn-afiechydon y gellir eu hatal

Ddim yn wir. Roedd y rhan fwyaf o bobl yn poeni tipyn o afiechydon y gellir eu hatal rhag brechlyn yn ystod y cyfnod cyn y brechlyn.

Yn ystod achosion polio yn y 1940au hyd at ganol y 1950au, er enghraifft, ychydig cyn dyfeisio'r brechlyn polio cyntaf, nid oedd yn anghyffredin:

Roedd rhieni'n byw'n llythrennol mewn ofn y gallai eu plant gael polio, y "terfysgaeth haf".

Yn 1952, dywedodd erthygl yn Kiplinger's Personal Finance , "Y rhai Clefydau Plentyndod," "Un o'r nodweddion mwyaf ceisio bod yn rhiant yw pryder ac ansicrwydd ynghylch twymyn, ysgubor, cyw iâr a'r holl glefydau trosglwyddadwy eraill sy'n dod â plentyndod. "

Pe bai clefyd sy'n atal rhag brechlyn yn effeithio arnoch chi neu rywun arall yn eich teulu chi (roedd gan fy ewythr fy hun polio) neu os oes gennych aelod o'r teulu sy'n cofio "pryder ac ansicrwydd" y cyfnod cyn-frechu, mae'n hawdd iawn gwrthod y syniad nad oedd pobl bob amser yn pryderu am glefydau sy'n atal y brechlyn.

Mae'n arbennig o hawdd deall pa mor bryderus y bu rhieni am yr afiechydon hyn pan welwch pa mor hawdd y gwnaethon nhw fwrw ymlaen i gael eu brechu ar gyfer eu plant unwaith y cyflwynwyd brechlyn.

39 -

Un Mwy Astudiaeth

Ni waeth faint o astudiaethau sy'n cael eu gwneud i brofi bod brechlynnau'n ddiogel, yn effeithiol, ac nad ydynt yn achosi awtistiaeth, mae pobl gwrth-frechu bob amser ar ôl astudiaeth yn unig.

Byddai eu "Un Astudiaeth" yn ddelfrydol yn cynnwys grŵp rheoli o blant heb eu brechu a fyddai'n cael placebo yn unig yn hytrach na brechlyn go iawn. Fel hynny, gallent gymharu plant brechu i blant heb eu brechu.

Ni fyddai hefyd yn cynnwys unrhyw ymchwilydd sydd erioed wedi cael grant gan wneuthurwr brechlyn, asiantaeth ffederal neu lywodraeth dramor er mwyn helpu i osgoi creu astudiaeth a fyddai'n "gwrthdaro â gwrthdaro".

Fel y byddai'r rhan fwyaf o bobl yn dyfalu, byddai astudiaeth o'r fath rhwng plant a frechir yn erbyn plant heb eu brechu yn anfodlon. Yn hytrach na dim ond arsylwi plant y mae eu rhieni eisoes yn dewis peidio â'u brechu yn fwriadol, yn yr astudiaeth sydd wedi'i frechu yn erbyn astudiaeth heb ei brechu, ni fyddech yn gwybod ac ni allech ddewis a gafodd eich plentyn frechiad go iawn neu ergyd o ddŵr halen a oedd yn ei adael yn agored i niwed i clefydau sy'n cael eu hatal rhag brechlyn.

40 -

Mae'r Atodlen Un-Maint yn Ymateb i Bawb i Bawb

Pam mae rhaid i bob plentyn gael eu brechlynnau ar yr un amserlen, imiwneiddiad imiwneiddio un-maint-addas?

Meddyliwch fod eich plentyn mor unigryw y byddai atodlen imiwneiddio dewisol neu amgen yn well neu'n fwy diogel?

Efallai y bydd eich plentyn yn unigryw mewn sawl ffordd, ond mae ei system imiwnedd bron yn sicr yn mynd i ymateb i frechlynnau a chlefydau sy'n cael eu hatal rhag brechlyn yn union fel mwynau.

Ac mae rheolau a hyblygrwydd yn rhan o'r amserlen imiwneiddio safonol i helpu i gyfrif am y rhai sydd â phroblemau system imiwnedd neu wrthdrawiadau gwirioneddol eraill i gael eu brechu.

Yn ôl yr Academi Americanaidd neu Pediatrig, "Ystyrir yr amserlen yn yr amserlen ddelfrydol ar gyfer plant iach, ond efallai y bydd yna eithriadau. Er enghraifft, efallai na fydd eich plentyn yn derbyn brechlynnau penodol os oes ganddi alergeddau i gynhwysyn yn y brechlyn, neu os yw hi Mae ganddo system imiwnedd wan oherwydd salwch, cyflwr cronig, neu driniaeth feddygol arall. Weithiau mae angen gohirio'r ergyd am gyfnod byr ac weithiau nid yw'n cael ei roi o gwbl. "

Mae'n bwysig cadw mewn cof bod yr amserlen imiwneiddio yn cael ei greu fel bod brechlynnau'n cael eu rhoi yn yr "oedran pan fydd system imiwnedd y corff yn gweithio'r gorau" a'r "angen i amddiffyn plant babanod a phlant cyn gynted ag y bo modd." Nid yw'r rhain yn ffactorau unigryw i wahanol blant.

Drwy greu atodlen imiwneiddio "unigryw" i'ch plentyn neu yn syml yn dilyn atodlen imiwneiddio amgen Dr Bob, dim ond hapchwarae yw na fydd eich plentyn yn agored i un o'r afiechydon sy'n cael eu hatal rhag brechlyn nad ydych chi wedi diogelu'ch plentyn yn erbyn eto.

41 -

Nid yw Meddygon yn Dysgu Unrhyw beth Am Brechlynnau

Ar ôl pedair blynedd yn y coleg, mae'r meddyg allopathig (MD) neu feddyg osteopathig (OD) ar gyfartaledd yn treulio pedair blynedd arall yn yr ysgol feddygol ac mae ganddi breswylfa a phreswyliaeth sy'n para o leiaf dair blynedd.

Yn ystod yr amser hwnnw, mae yna ddigon o gyfleoedd i ddysgu am frechlynnau a chlefydau sy'n cael eu hatal rhag brechlyn. O fioleg gell ac imiwnoleg i bediatregau a meddygaeth teulu, mae myfyrwyr meddygol a meddygon yn dysgu llawer am glefydau a imiwneiddiadau sy'n cael eu hatal rhag brechlyn.

Pam mae safleoedd gwrth-vax a rhieni gwrth-frechlyn mewn byrddau negeseuon yn honni nad yw meddygon yn gwybod unrhyw beth am frechlynnau?

Pam mae llawer o rieni'n teimlo eu bod yn gwybod mwy na'u pediatregydd pan nad yw'n gwybod pa frechlynnau sy'n cael eu gwneud gydag olew pysgnau (Adjuvant 65) neu'r diweddaraf ar sgalene?

Nid oherwydd nad yw eich meddyg yn wybodus iawn am frechlynnau.

Yn lle hynny, mae'n debyg nad yw eich meddyg yn gwybod am y damcaniaethau cynllwyn gwrth-frechiad diweddaraf y gallech fod wedi clywed amdanynt sydd wedi ofni eich bod yn ofni brechu eich plant.

Faint o amser mae'r gwiropractydd neu homeopath yn ei wario ar gyfartaledd yn dysgu am frechlynnau?

42 -

Nid yw Rhieni Angen Cyfreithiol i Brechu Eu Plant

Rwy'n credu bod rhai pobl gwrth-frechlyn ychydig yn ddryslyd am y gwahaniaethau rhwng brechiadau gorfodi, brechiadau gorfodol, eithriadau brechlyn, a rhwymedigaethau cyfreithiol, ac ati.

Dim ond i fynd i'r ysgol neu ofal dydd y mae'n rhaid i rwymedigaethau cyfreithiol y wladwriaeth am gael eich plant a frechir.

Mae'n bwysig cofio, hyd yn oed wrth sôn am frechlynnau gorfodol neu orfodol, maen nhw'n frechlynnau sy'n ofynnol i fynychu ysgol neu ofal dydd.

Nid oes unrhyw gyfreithiau na chynlluniau ar gyfer deddfau a fydd yn gorfodi rhieni i frechu eu plant. Hyd yn oed yn datgan nad oes eithriadau brechlyn hawdd eu cael, ni fydd neb yn mynd i ddal eich plentyn i lawr a gorfodi ef neu hi i gael brechu.

Wedi dweud hynny, nid oes hawl Cyfansoddiadol i rieni beidio â brechu eu plant yn fwriadol a'u rhoi mewn perygl i glefydau sy'n cael eu hatal rhag brechlyn.

Ac yn cadw mewn cof, hyd yn oed gydag eithriad brechlyn, mae gan ysgolion yr hawl i gadw'ch plant heb eu brechu y tu allan i'r ysgol pan fydd afiechyd sy'n cael ei atal rhag brechlyn.

43 -

Onid yw Brechlynnau wedi'u Gwneud i Oedolion?

Onid yw'r holl blant yn cael yr un dosage o frechlynnau fel oedolion?

Ddim bob amser.

Mae yna fformwleiddiadau gwahanol yn seiliedig ar oedran plentyn ar gyfer rhai brechlynnau, gan gynnwys:

Fel rheol, nid yw brechlynnau'n cael eu dosrannu yn seiliedig ar bwysau neu oedran plentyn, ac eithrio yn yr ychydig achosion hyn, nid yw'n bwysig bod y babanod yn derbyn yr un dogn fel merch ifanc neu'n oedolyn.

Nid yw'r symiau bach o antigenau yn y brechlyn yn teithio drwy gydol eich corff i weithio fel gwrthfiotig neu gyffur arall. Maent yn symbylu'r celloedd imiwnedd ger bron pan roddwyd y brechlyn.

44 -

Mae'r Brechlyn HPV yn Annog Plant i Ddioddef Rhyw yn unig

A yw cael brechlyn sy'n eich gwarchod rhag y papillomavirws dynol (HPV) yn golygu y bydd eich harddegau yn fwy gweithgar?

A fyddant yn fwy tebygol o gael rhyw am y tro cyntaf neu gael rhyw heb amddiffyn?

Er eu bod yn swnio fel cwestiynau gwirion, mae rhai rhieni yn dal i eu defnyddio fel esgusodion i beidio â brechu eu harddegau.

Yn ffodus, mae'r cwestiynau hynny eisoes wedi'u hateb a dylai'r rhieni hynny bellach deimlo'n gyfforddus cael brechiad i'w plant gyda naill ai Gardasil neu Cervarix, y brechlynnau HPV. Daeth yr astudiaeth, " Canfyddiadau Risg ac Ymddygiad Rhywiol Dilynol Ar ôl Brechu HPV mewn Pobl Ifanc ," i'r casgliad nad oedd canfyddiadau risg ar ôl brechu HPV yn gysylltiedig ag ymddygiadau rhywiol mwy peryglus dros y chwe mis dilynol. "

45 -

Nid yw meddygon yn brechu eu plant eu hunain

"Os yw cymaint o feddygon yn gwrthod rhoi i'w plant, beth yw hynny'n dweud wrthych chi?"

Wrth gwrs, nid yw rhai meddygon yn brechu eu plant. Mae'r dyfynbris uchod yn dod o oropractydd gwrth-frechlyn, ac rwy'n dyfalu nad yw'n brechu ei blant.

Ni fyddwn hyd yn oed yn cael fy synnu os oes rhai pediatregwyr nad ydynt yn brechu eu plant na'u merchod. Os bydd Dr Bob Sears, Dr. Jay Gordon, a Dr. Larry Palevsky yn gwthio amserlenni dewisol brechlyn ac amgen ar gyfer eu cleifion, yna pam y dylem ddisgwyl iddynt wneud unrhyw beth yn wahanol i'w teuluoedd eu hunain.

Mae'r rhan fwyaf o bediatregwyr a'r rhan fwyaf o feddygon meddygol eraill yn wir yn brechu eu plant. Mae astudiaethau wedi dangos bod bron pob pediatregydd yn brechu eu plant eu hunain yn dilyn yr amserlen imiwneiddio arferol ac yn rhoi eu holl frechlynnau i'w plant.

A'r holl feddygon rwy'n gwybod eu bod yn brechu eu plant.

46 -

Pam ydym ni'n dal i chwistrellu tocsinau i mewn i'n plant?

Wel, nid ydym ni. Ac nid oeddem o'r blaen.

Felly, nawr bod y thymerosal allan o frechlynnau, pam mae pobl gwrth-vax yn dal yn poeni am tocsinau mewn brechlynnau?

Wrth gwrs, maen nhw'n syml yn symud i tocsinau eraill a elwir yn hynod-y gambit tocsin.

Maent bellach yn poeni am:

Felly, er y gallech weld rhestr hir o gynhwysion "gwenwynig" ar wefan gwrth-vax, mae'n bwysig cofio y bydd y brechlyn gyfartalog yn debygol o gynnwys:

Felly, a ddylech chi boeni am y cynhwysion hyn?

Mewn erthygl arbennig yn Pediatrics, "Mynd i'r afael â Phryderon Rhieni: A yw Brechlynnau'n cynnwys Cadwolion, Adfysgwyr, Ychwanegion neu Weddillion Gweddilliol niweidiol?" daeth yr awduron i'r casgliad, heblaw am gyfle prin iawn o adweithiau alergaidd o gelatin a phroteinau wyau, nad oedd y cynhwysion eraill "wedi eu canfod yn niweidiol mewn pobl neu anifeiliaid arbrofol."

47 -

Nid yw Babanod Ddim Angen Brechlyn STD

Wrth gwrs, mae gwrth-vax folks yn sôn am y brechlyn hepatitis B pan fyddant yn rhoi'r ddadl hon.

Yn yr Unol Daleithiau, mae hepatitis B yn cael ei drosglwyddo'n gyffredin gan gyswllt rhywiol â rhywun sydd wedi'i heintio â firws hepatitis B. Gallwch hefyd gael hepatitis B trwy amlygiad i nodwydd wedi'i halogi, fel arfer cyffuriau, ac anaml iawn y bydd tatŵio, tyllu, neu aciwbigo, ac ati.

Mae geni newydd-anedig mewn perygl hefyd os oes gan eu mam heintiad hepatitis B difrifol neu gronig. Cyn i'r brechiad hepatitis B gyntaf gael ei drwyddedu, datblygodd tua 18,000 o blant heintiau hepatitis B erbyn yr oeddent yn 10 mlwydd oed.

Methu peidio â rhoi brechlyn i fabanod risg uchel yn unig?

Ceisiwyd hynny mewn gwirionedd pan ddaeth y brechlyn allan allan. Am y 10 mlynedd gyntaf, argymhellwyd mai pobl mewn grwpiau risg uchel a gafodd eu brechu gyda'r brechlyn hepatitis B. Yn anffodus, mae llawer o bobl, gan gynnwys babanod, yn dal i gael hepatitis B.

Nid hyd nes i ni newid i strategaeth frechiad cyffredinol ym 1991 bod cyfraddau heintiau hepatitis B mewn gwirionedd yn dechrau gollwng. Mewn gwirionedd, gostyngodd cyfraddau heintio hepatitis B mewn 89 y cant wrth i gyfraddau brechu hepatitis B gynyddu o 16 y cant i 90 y cant yn ystod y 10 mlynedd nesaf.

Y broblem gyda'r strategaeth a dargedir yw nad yw pawb yn gwybod eu bod mewn perygl neu fod ganddynt heintiad hepatitis B cronig. A hyd yn oed wrth geisio profi pob mam cyn iddynt gyflwyno eu babi, bydd rhai babanod yn cael eu colli a byddant yn datblygu hepatitis B. Dyna a ddigwyddodd yn ystod blynyddoedd brechu hepatitis B wedi'i dargedu.

Y broblem arall yw bod y rhan fwyaf o bobl yn credu y gellir trosglwyddo hepatitis B trwy ymddygiad risg uchel yn unig, megis cael rhyw â rhywun sydd â hepatitis B. Yn anffodus, gallwch chi hefyd gael hepatitis B trwy gyswllt mwy achlysurol, gan gynnwys rhannu brws dannedd, golch , neu razor sydd wedi'i halogi â swm bach o waed. A chofiwch nad yw pob ffyn nodwydd yn fwriadol.

Beth sy'n digwydd os cewch chi hepatitis B? Mae'n dibynnu ar yr oedran rydych chi'n ei gael, oherwydd:

Yn anffodus, gall haint hepatitis B cronig arwain at fethiant yr afu a chanser yr afu.

48 -

Mae Cydberthynas yn Cyfartal o Achosion

Pam mae cymaint o bobl yn meddwl bod brechlynnau'n achosi awtistiaeth?

Gan ei bod hi'n hawdd meddwl mai dim ond am fod dau beth wedi digwydd tua'r un pryd, yna mae'n rhaid i un fod wedi achosi'r llall.

Y term arferol yw "cydberthynas yn awgrymu achos," ond ar gyfer gwrth-vax folks, nid oes "yn awgrymu" yn eu meddwl. Maent o'r farn bod y berthynas neu'r berthynas rhwng brechlynnau ac awtistiaeth yn profi bod brechlynnau'n achosi awtistiaeth.

Ac nid yn unig oherwydd bod eu plentyn yn ymddangos i adfer ar ôl iddyn nhw gael eu lluniau, ond hefyd y cydberthynas â hynny wrth i fwy o frechlynnau gael eu hychwanegu at yr amserlen imiwneiddio dros y blynyddoedd, diagnoswyd mwy o blant ag awtistiaeth.

Unwaith eto, i rai pobl, mae cydberthynas yn awgrymu achos.

Wrth gwrs, mae'r math hwnnw o feddwl yn ffwyllineb rhesymegol. Yr ymadrodd wyddonol go iawn yw "nid yw cydberthynas yn awgrymu achos."

Dim ond oherwydd ymddengys bod dau beth yn gysylltiedig, nid yw'n golygu bod un yn achosi'r llall yn awtomatig. Mae'n rhaid i chi wneud rhywfaint o ymchwil i brofi neu wrthod eich syniad, a dyna'n union pam ein bod yn gwybod nad yw brechlynnau'n achosi awtistiaeth.

Os na aethom ati gyda'r cydberthynas yn awgrymu ffordd achosi o brofi pethau, byddem hefyd yn meddwl:

Nid oedd bwyta hufen iâ yn achosi polio, fel y credai pobl. Dim ond cyd-ddigwyddiad y digwyddodd achosion polio yn yr haf pan fydd pobl yn bwyta mwy o hufen iâ.

Nid yw cydberthynas yn awgrymu achos .

49 -

Nid Brechiadau yn Ddim yn Imiwneiddio

Mae llawer o bobl sy'n erbyn brechlynnau'n dweud eu bod mewn gwirionedd i gyd am imiwneiddiadau. Y broblem ar eu cyfer yw nad yw brechu yn cael ei imiwneiddio.

Wedi'i ddryslyd? Gan fod y rhan fwyaf o bobl yn credu bod y ddau eiriau yn golygu yr un peth, nid wyf yn synnu os ydych chi.

Edrychwn ar ddiffiniadau meddygol Merriam-Webster o'r ddau derm a gwelwch pam nad yw brechu yn cael ei frechu mewn gwirionedd yn gwneud synnwyr:

Felly, brechu yn achosi imiwnedd a achosir gan frechlyn. Gan fod mathau eraill o imiwnedd, gan gynnwys imiwnedd naturiol (cewch yr afiechyd gwirioneddol a datblygu gwrthgyrff gwrthodyrn fel nad ydych chi'n ei gael eto) ac imiwnedd goddefol (fel y babanod gwrthgyrff dros dro yn mynd drwy'r placenta), credaf yn dechnegol yn gallu dweud nad yw imiwneiddio bob amser yn cael ei frechu.

Ond ni allwch ddweud nad brechiadau yw imiwneiddiadau. Mae'n hoff ddadl ymysg rhai "arbenigwyr" gwrth-frechlyn, gan gynnwys llawer o geiropractyddion, ond mae'n wirion plaen.

Pan ddywed gwrth-vax folks hyn, dyma'r hyn y maent yn ei ddweud mewn gwirionedd yw nad yw brechlynnau'n gweithio, peidiwch â chreu imiwnedd, nid ydynt yn dileu cywion bach ac nad ydynt wedi helpu i leihau neu ddileu llawer o glefydau sy'n cael eu hatal rhag brechlyn.

Er mwyn credu nad brechiadau yw imiwneiddiadau, mae'n rhaid i chi brynu llawer o ddamcaniaethau cynllwyn gwrth-frechlyn. Mewn gwirionedd roedd Tim O'Shea (Dr. T), ceiropractydd, yn ysgrifennu llyfr o'r enw Brechu yn Ddim Imiwnedd . Mae hefyd yn rhybuddio pawb am y carteli cyffuriau a brechlyn aml-biliwn sy'n brysur i chi ac maent yn creu diwydiant Baby Shaken newydd ac epidemigau Alergedd Cnau Awn ac Awtistiaeth.

Brechu yn imiwneiddio.

50 -

Wnes i Fy Ymchwil

Fel arfer, mae pobl gwrth-frechu sy'n dweud eu bod wedi gwneud eu hymchwil wedi gwneud hyn i gyd ar wefannau gwrth-frechu.

Os ydych chi wir eisiau gwneud eich ymchwil a gwneud y penderfyniad gorau i'ch teulu, yn ogystal â gwario'r amser hwnnw ar safleoedd gwrth-vax, dylech hefyd siarad â'ch pediatregydd a:

 1. Darllenwch y llyfr Dewisiadau Marw: Sut mae'r Mudiad Gwrth-frechiad yn Bygwth i Bawb gan Paul Offit , MD
 2. Darllenwch y llyfrau Mae eich babi yn cael ei daflu orau ac yn gwneud brechlynnau yn achosi hynny? !
 3. Darllenwch y llyfr The Viric Panic : Stori Gwir o Feddygaeth, Gwyddoniaeth ac Ofn gan Seth Mnookin
 4. Gofynnwch i'r 10 Cwestiwn Ddiddori Gwyddoniaeth Ffug Go Iawn
 5. Darllenwch yr erthygl Arian Mewn Ar Ofn: Perygl Dr Sears
 6. Adolygu pam nad yw brechlynnau mewn gwirionedd yn gysylltiedig ag awtistiaeth
 7. Dysgwch am rai o'r chwedlau - a ffeithiau - am frechu
 8. Adolygwch y 20 cwestiwn uchaf am Brechu
 9. Deall Pam mae fy mhlentyn wedi'i frechu'n llawn
 10. Dysgwch Pump o bethau na wyddoch chi am imiwneiddio plant
 11. Gweler sut Annwyl rieni, yr ydych yn cael eich celio
 12. Wonder pam mae rhieni'n ffugio crefydd i osgoi brechlynnau
 13. Dysgwch pam nad yw'r Argument Gwrth-frechiad Gormod o Fywyd yn Cynnal Dŵr.
 14. Deall sut i werthuso adnoddau brechlyn dibynadwy
 15. Cwestiwn Pan Daeth Rhianta "Atodi Rhianta" i Ddirymu Brechiad Cymedrig?
 16. Deall Tactegau a Throed y Mudiad Antivaccine
 17. Dysgwch beth sy'n digwydd pan na fyddwn yn brechu?
 18. Darllenwch Gadael y Symud Gwrth-Frechiad
 19. Peidiwch â Dilyn y Buches
 20. Darllenwch Naw Cwestiwn. Naw Atebion

Ac yn treulio peth amser ar wefannau sy'n cynnig cyngor cadarn am frechlynnau:

Os oes gennych gwestiynau neu bryderon o hyd, mae eich pediatregydd yn adnodd gwych i'ch helpu i ddidoli trwy'r chwedlau a chamdybiaethau sy'n dal i gwmpasu brechlynnau a diogelwch y frechlyn.