Eich Datblygiad Gwybyddol 7 Blwydd-oed Plentyn

Beth ddylai'ch plentyn ei ddeall erbyn oedran 7?

Fel rheol, mae pobl saith oed yn arddangos syched anaddas am wybodaeth a bydd ganddynt chwilfrydedd a chyffro deniadol am bethau yn y byd. Maent yn archwilwyr naturiol, gwyddonwyr a dadansoddwyr, ac yn aml yn gofyn cwestiynau am bopeth o'r rheswm pam fod yr awyr yn las i ble mae babanod yn dod. Mae plant saith oed hefyd yn falch iawn o rannu eu gwybodaeth am bethau ac yn aml yn mwynhau dangos sgiliau plant iau y maen nhw eu hunain wedi'u meistroli.

Ar gyfer plentyn saith mlwydd oed, bydd ymdeimlad o hyder yn yr ysgol a ddaw o fod yn gyfarwydd â'r tu allan i fod yn fyfyriwr mewn ystafell ddosbarth. Yn aml, bydd plant saith oed yn teimlo'n falch o fod wedi ennill sgiliau mathemateg a darllen sylfaenol ac efallai y byddent am drafod yr hyn a ddysgwyd yn yr ysgol gyda rhieni, ffrindiau a gofalwyr.

Darllen ac Ysgrifennu

Bydd plant saith oed hefyd yn parhau â'u datblygiad iaith cyflym. Gan fod eu geirfa a'u medrau darllen yn datblygu ac yn tyfu ac mae'r nifer o eiriau golwg y maen nhw'n eu hehangu - i gymaint â miloedd o eiriau - byddant yn mynd i mewn i fyd o lyfrau pennod mwy cymhleth. Bydd pobl saith oed yn gallu darllen gyda mwy o rhuglder (cyflymder, cywirdeb a mynegiant) a byddant yn gallu cael trafodaethau mwy manwl am lyfrau. Byddant hefyd yn gallu ysgrifennu naratifau a thrawdau a straeon mwy cymhleth, cydlynol a diddorol.

Yn y cartref, gall rhieni annog eu cariad i lyfrau plant saith blwydd oed trwy ddarllen gyda'i gilydd ac yn ei gwneud yn bwynt i drafod cymeriadau, plotiau ac agweddau eraill ar y llyfr.

Er y gall y rhan fwyaf o blant saith oed ddarllen llyfrau darllenwyr cynnar a hyd yn oed llyfrau pennod, efallai y byddant yn dal i eisiau snuggle wrth ymyl mam neu dad gyda'r nos a chael eu darllen, yn union fel pan oeddent yn iau.

Rhifau a Mathemateg

Mae pobl saith oed wedi meistroli adio a thynnu syml, a byddant nawr yn medru cymhwyso'r sgiliau hyn i ddatrys problemau mathemateg mwy cymhleth, megis problemau geiriau.

Byddant yn dysgu gwerth lle ac yn gweithio gyda rhifau tri digid ac yn dechrau gweithio ar adio a thynnu'n feddyliol. Gallant hefyd weithio ar ffracsiynau a dysgu am siapiau mewn strwythurau yn eu hamgylchedd, megis mewn adeiladau a thai.

Gall rhieni ymgorffori sgiliau mathemateg newydd saith-mlwydd oed i fywyd bob dydd a'i wneud yn hwyl trwy chwarae o gwmpas gyda gemau mathemateg yn y gegin, ar deithiau ar y ffordd, a hyd yn oed yn y siop groser . Ac ers i blant garu chwarae ar y cyfrifiadur, gall rhai gemau mathemateg ar-lein fod yn ffordd wych o gael plant i wella eu sgiliau mathemateg tra'n cael hwyl.

Heriau Academaidd

Er bod llawer o blant yn talu ymlaen llaw gyda sgiliau darllen a mathemateg, mae eraill yn cael trafferth. Efallai y bydd gan y problemau hyn lawer o achosion, yn amrywio o anableddau dysgu i broblemau gyda ffocws i heriau gyda dilyn cyfarwyddiadau llafar neu ysgrifenedig. Mewn llawer o achosion, gellir herio heriau academaidd yn y bud gyda dim ond ychydig o gyfarwyddyd ychwanegol gan athro, darllen neu arbenigwr mathemateg, neu riant. Mewn achosion eraill, efallai y bydd angen cymorth neu lety arbennig ar blant yn y dosbarth. Beth bynnag sy'n digwydd rhwng eich plentyn a'ch llwyddiant academaidd, mae'n bwysig mynd i'r afael â materion yn awr yn hytrach na chymryd safbwynt "aros a gweld".

> Ffynonellau