Sut i Godi Plentyn Da

Mae arferion ac arferion pob dydd sy'n gallu helpu plant yn dod yn bobl dda

Mae llawer o rieni yn canolbwyntio sylw ar raddau eu plant a gweithgareddau allgyrsiol, megis sicrhau bod plant yn astudio, gwneud eu gwaith cartref, a chael ymarfer pêl-droed neu wersi dawns yn barod ac ar amser. Ond yn rhy aml, rydym yn anghofio rhoi amser ac ymdrech i feithrin cydran arall o lwyddiant a datblygiad plant - un yr un mor bwysig, ac efallai hyd yn oed yn fwy hanfodol na graddau da, gwobrau a thlysau - bod yn berson da .

Yn y gymdeithas "fi, fi, fi" a "fy mod i wedi ei gael yn awr", gall fod yn hawdd anghofio pwysigrwydd gwrthsefyll y negeseuon trawiadol hyn o ddiolchgarwch, defnyddiaeth a hunaniaeth ar unwaith. Os ydym am godi plant sy'n gwmni dymunol a phobl wirioneddol braf, gallwn ni helpu i arwain ein plant tuag at arferion ac ymddygiadau sy'n hyrwyddo nodweddion cymeriad cadarnhaol fel caredigrwydd, haelioni ac empathi i'r rheini sy'n llai buddiol neu sydd angen cymorth arnynt.

Fel y dywedodd CS Lewis yn enwog, "Mae uniondeb yn gwneud y peth iawn, hyd yn oed pan nad oes neb yn gwylio." Sut y gallwn ni godi plentyn da, un a wnaiff y peth iawn, hyd yn oed pan na fydd neb yn eu gweld yn gwneud hynny, a phan efallai na fydd yna wobr? Er nad oes fformiwla warantedig (os dim ond!), Dyma rai ffyrdd y gall rhieni adeiladu cymeriad da a helpu eu plentyn i dyfu i fod yn berson da.

Sut y gallwch chi godi'ch plant fel eu bod yn dod yn dda pobl

 1. Meithrin empathi yn eich plentyn.
  Mae deallusrwydd emosiynol ac empathi , neu'r gallu i roi eich hun mewn esgidiau rhywun arall ac ystyried eu teimladau a'u meddyliau, yn un o'r nodweddion mwyaf sylfaenol mewn pobl dda. Mae astudiaethau wedi dangos bod cael cyniferydd emosiynol uchel - hynny yw, gallu deall teimladau eich hun a theimladau pobl eraill a chael hunanreolaeth a gallu rheoli emosiynau eich hun - yn elfen bwysig o lwyddiant mewn bywyd. I annog empathi yn eich plentyn, annog eich plentyn i siarad am ei theimladau a sicrhau ei bod hi'n gwybod eich bod yn gofalu amdanynt. Pan fo gwrthdaro yn digwydd gyda ffrind, gofynnwch iddi ddychmygu sut y gallai ei ffrind fod yn teimlo a dangos ei ffyrdd o reoli ei emosiynau a gweithio'n gadarnhaol tuag at benderfyniad.
 1. Anogwch ef i godi pobl eraill o'i amgylch a pheidiwch byth â thynnu rhywun i lawr.
  Er bod straeon am blant sy'n ymwneud â bwlio ac ymddygiad gwael eraill yn aml yn gwneud penawdau, y gwir yw bod llawer o blant yn gwneud gweithredoedd da yn dawel yng nghyfnod eu bywydau cyffredin, p'un a yw'n gwneud ffrind yn teimlo'n well pan fydd yn mynd i mewn neu mewn canolfan gymunedol . Wrth i chi annog ymddygiadau cadarnhaol fel gwneud rhywbeth i wneud diwrnod rhywun yn well (hyd yn oed rhywbeth mor fach â pharatoi ffrind ar yr ysgwydd pan fydd yn drist), byddwch yn siŵr o siarad am yr effeithiau negyddol mae ymddygiadau fel clywed neu fwlio ar y ddwy ochr (y ddau y rhai sydd, dyweder, yn cael eu bwlio a'r rhai sy'n gwneud y bwlio ), a pham a sut y mae'n niweidio pobl.
 1. Dysgwch hi i wirfoddoli.
  P'un a yw'ch plentyn yn helpu cymydog oedrannus trwy rwystro'r olwyn neu eich helpu i bacio nwyddau tun mewn blychau ar gyfer rhoddion i gysgodfeydd teulu, gall y weithred o wirfoddoli lunio cymeriad eich plentyn. Pan fydd plant yn helpu eraill, maen nhw'n dysgu i feddwl am anghenion y rheiny sy'n llai ffodus na nhw, a gallant deimlo'n falch ohonynt eu hunain am wneud gwahaniaeth ym mywydau eraill.
 2. Peidiwch â'i wobrwyo am bob ymddygiad da neu weithred caredigrwydd.
  Un peth pwysig i'w gofio wrth annog plant i helpu eraill yw peidio â'u gwobrwyo am bob un o weithredoedd da. Fel hynny, ni fydd eich plentyn yn cysylltu gwirfoddoli gyda chael pethau drosto'i hun a bydd yn dysgu y bydd teimlo'n dda am helpu eraill yn wobr ynddo'i hun. (Dyw hynny ddim i ddweud na ddylech achlysurol fynd â'ch plentyn allan am driniaeth arbennig neu roi rhodd iddo am helpu eraill A gweithio'n galed ac yn astudio'n galed; mae plant yn caru anogaeth ac yn ffynnu ar gymeradwyaeth rhieni. Mae gwobr achlysurol yn wych ffordd i ddangos iddo mor ddiolchgar chi am y pethau da mae'n ei wneud.)
 3. Dysgwch hi'n dda.
  A yw'ch plentyn yn arfer pethau sylfaenol fel arfer fel "Diolch" a "Os gwelwch yn dda"? Ydy hi'n siarad mewn modd cwrtais i bobl ac yn mynd i'r afael â henoed fel "Mr." a Ms. "? A yw'n gwybod sut i gyfarch pobl yn iawn , ac a yw'n gyfarwydd â hanfodion moesau bwrdd da ? Ydi hi'n gollwr grasiol wrth iddi chwarae gêm gyda ffrindiau? Cofiwch eich bod chi'n codi person a fydd yn mynd allan i'r byd ac yn rhyngweithio ag eraill am weddill ei bywyd. (A bydd y person bach hwn, wrth iddi dyfu, ar y bwrdd cinio gyda chi ac yn rhyngweithio â chi bob dydd nes iddi adael y nyth). Gallwch chwarae rhan bwysig wrth lunio pa mor dda y bydd eich plentyn.
 1. Trinwch ef gyda charedigrwydd a pharch.
  Y ffordd fwyaf effeithiol o gael plant i siarad â chi ac eraill mewn ffordd barchus ac i ryngweithio ag eraill mewn ffordd braf yw gwneud hynny'n union eich hun pan fyddwch chi'n rhyngweithio â'ch plentyn. Meddyliwch am sut rydych chi'n siarad â'ch plentyn. Ydych chi'n siarad yn llym pan nad ydych chi'n hapus am rywbeth? Ydych chi byth yn cwyno neu'n dweud pethau nad ydynt yn neis? Ystyriwch eich ffordd eich hun o siarad, gweithredu, a hyd yn oed feddwl, a cheisiwch ddewis y tôn a'r modd cyfeillgar a gwrtais gyda'ch plentyn, hyd yn oed pan ydych chi'n siarad ag ef am gamgymeriad neu gamymddwyn.
 2. Peidiwch â bod yn swil ynghylch disgyblu'ch plentyn.
  Mae'n bosibl y bydd rhieni sy'n dal yn ôl ar roi ffiniau plant neu yn gadarn (ond cariadus) yn cywiro ymddygiad gwael yn niweidio eu plentyn gyda bwriadau da. Mae plant nad ydynt yn ddisgyblu yn annymunol, yn hunanol, ac yn syndod, yn anhapus. Mae rhai o'r rhesymau pam y mae angen inni ddisgyblu yn cynnwys y ffaith bod plant sy'n cael rheolau clir, ffiniau a disgwyliadau yn gyfrifol, yn fwy hunangynhaliol, yn fwy tebygol o wneud dewisiadau da ac yn fwy tebygol o wneud ffrindiau a bod yn hapus . Cyn gynted ag y gwelwch broblemau ymddygiad megis gorwedd neu gefn cefn , eu trin â chariad, dealltwriaeth, a chadarn.
 1. Dysgwch hi sut i fod yn ddiolchgar.
  Mae addysgu'ch plentyn sut i fod yn ddiolchgar a sut i fynegi ei ddiolchgarwch yn elfen allweddol o godi plentyn da. P'un ai ar gyfer pryd o fwyd rydych chi wedi'i baratoi ar gyfer cinio neu anrheg pen-blwydd gan Grandma a Grandpa, dysgwch eich plentyn i ddweud diolch. Am bethau fel anrhegion ar gyfer pen-blwydd a gwyliau, gwnewch yn siŵr fod eich plentyn yn mynd i mewn i'r arfer o ysgrifennu cardiau diolch.
 2. Rhowch gyfrifoldebau iddo o gwmpas y tŷ.
  Pan fydd gan blant restr ddisgwyliedig o dasgau sy'n briodol i oedran i'w gwneud gartref, fel helpu i osod y bwrdd neu ysgubo'r llawr, maent yn ennill ymdeimlad o gyfrifoldeb a chyflawniad. Gall gwneud gwaith da a theimlo eu bod yn cyfrannu at dda'r cartref yn gwneud i blant deimlo'n falch o'u hunain, a'u helpu i fod yn hapusach.
 3. Ymddygiad da enghreifftiol.
  Ystyriwch sut rydych chi'n rhyngweithio ag eraill, hyd yn oed pan nad yw'ch plentyn yn gwylio. A ydych chi'n dweud "Diolch" i'r clerc talu yn y farchnad? Ydych chi'n llywio clywed am gymdogion neu gydweithwyr? Ydych chi'n defnyddio tôn cyfeillgar wrth ddelio â gweinyddion? Mae'n mynd heb ddweud sut rydych chi'n dylanwadu'n uniongyrchol ar sut y bydd eich plant. Os ydych chi am godi plentyn da, dylech ymddwyn yn y ffordd yr ydych am i'ch plentyn weithredu.