Rhyddhau Pryder Ysgol ar gyfer Plant Angen Arbennig

I rai plant, gall yr ysgol fod yn lle amser ac ofnadwy. Gall plant ag anghenion arbennig, yn arbennig, fod â phroblemau i ddeall yr hyn a ddisgwylir ganddynt; yn wynebu allgáu cymdeithasol poenus, ac efallai y bydd y gwaith yn ddryslyd ac yn straenus . Fel rhiant, eich greddf yw codi tâl ar geffyl gwyn a marw'r dyrniau hynny. Ond yn aml, bydd clust gwrando, gair sympathetig, ac ysgogwr ysgogol yn help mwy.

Dyma Sut

 1. Cydnabod y broblem. Ydych chi'n clywed, "Peidiwch â phoeni!" helpu pan fyddwch chi'n bryderus am rywbeth? Mae'n debyg nad yw'n cysur i'ch plentyn lawer, chwaith. Y peth pwysicaf y gallwch chi ei wneud ar gyfer plentyn sy'n profi pryder ysgol yw cydnabod bod ei ofnau yn wirioneddol iddi. Os nad oes dim arall, byddwch yn sicrhau na fydd hi'n ofni siarad â chi amdanynt.
 2. Gofynnwch, "Pa dri pheth ydych chi'n poeni fwyaf?" Gall gwneud eich cais yn benodol helpu eich plentyn i ddechrau datrys trwy gyfres o ofnau a theimladau ysgubol. Os nad yw'n gallu enwi'r pethau mwyaf pryderus, a ydyw'n dweud wrthych am dri pheth neu'r tri peth diweddaraf.
 3. Gofynnwch, "Pa dri pheth ydych chi'n gyffrous iawn?" Gall y rhan fwyaf o blant feddwl am rywbeth da, hyd yn oed os yw'n mynd adref ar ddiwedd y dydd. Ond mae'n bosib bod gan eich plentyn bethau y mae hi'n wirioneddol eu mwynhau am yr ysgol sy'n cael ei foddi gan yr holl bethau brawychus. Dewch â'r pethau da hynny allan i'r golau.
 1. Gwnewch rywfaint o chwarae rôl. Unwaith y bydd gennych rai enghreifftiau concrid o ddigwyddiadau ysgogol, cynorthwywch eich plentyn i ddangos ffordd arall o ddelio â nhw. Trafod senarios posib a chwarae rhan eich plentyn mewn rhai ymarferion chwarae rôl, gan ei alluogi i chwarae rhan yr athro neu athrawes ddosbarth bwlio . Modelu ymatebion priodol a realistig a thechnegau ymdopi i'ch plentyn.
 1. Cadwch y llinellau cyfathrebu ar agor. Gadewch i'ch plentyn wybod y gall hi bob amser siarad â chi, waeth beth. Nid yw bob amser yn angenrheidiol hyd yn oed i gael atebion i'w phroblemau. Weithiau, dim ond siarad am bethau'n uchel ag oedolyn dibynadwy sy'n eu gwneud yn ymddangos yn llai bygythiol. Ac os yw'r sefyllfa'n dod yn llethol ar gyfer eich plentyn, rydych chi am fod y cyntaf i wybod amdano.
 2. Deall gwerth dagrau. Gall crio fod yn ddileu straen mawr. Mae'n diflannu teimladau drwg ac yn twymo tensiwn. Mae'n anodd gweld eich plentyn yn crio, ac efallai mai eich greddf gyntaf yw ei helpu i stopio cyn gynted â phosib. Ond ar ôl i'r dagrau ddod i gyd, efallai y bydd eich plentyn mewn awyrgylch arbennig o agored a derbyniol ar gyfer siarad a rhannu. Rhoi presenoldeb diddanus a chydymdeimladol, ond gadewch i'r cwrs crio redeg ei gwrs.
 3. Gwrthwynebwch yr anogaeth i bennu popeth. Mae rhai achosion lle mae angen i rieni weithredu. Os yw'ch plentyn mewn dosbarth sy'n rhy heriol neu'n cael trafferth oherwydd nad yw CAU yn cael ei ddilyn, mae yna gamau y gallwch eu cymryd. Os yw athro neu athrawes dosbarth yn achosi aflonyddu ar eich plentyn yn wirioneddol, byddwch am ddilyn hynny. Ond byddwch chi hefyd eisiau ei haddysgu bod rhaid delio â rhai pethau mewn bywyd, er eu bod yn diflannu. Rhoi'r gorau i beth sydd wedi ei dorri'n wael yn unig.
 1. Gwybod pryd i gael help. Mae'r mwyafrif o blant yn profi pryder ysgol i ryw raddau, ac mae rhai'n teimlo'n fwy dwfn ac aflonyddgar. Pryd mae'n dod yn broblem ddigon mawr i ofyn am gymorth proffesiynol? Mae rhai arwyddion i chwilio amdanynt yn newidiadau mawr mewn cyfeillgarwch, arddull dillad, dewisiadau cerddoriaeth, arferion cysgu a bwyta, agwedd ac ymddygiad. Os ydych chi wedi sefydlu cydberthynas dda â'ch plentyn ac nad yw ef am sôn yn sydyn, mae hynny'n arwydd o drafferth hefyd.

Cynghorau

 1. Gosodwch amser a lle rheolaidd i siarad â'ch plentyn, boed yn y car, ar droed, yn ystod amser bwyd, neu ychydig cyn y gwely. Bydd rhai plant yn teimlo'n fwyaf cyfforddus mewn man breifat clyd gyda'ch sylw heb ei wahanu, ond gallai eraill groesawu rhyw fath o dynnu sylw i dorri'r dwysedd o rannu eu teimladau.
 1. Byddwch yn ymwybodol bod pob plentyn yn teimlo pryder am yr ysgol, hyd yn oed y rhai sy'n ymddangos yn llwyddiannus ac yn ddifyr. Gan wybod na fydd hyn yn lleihau pryder eich plentyn, ond gall leihau eich un chi.
 2. Mae "Rhyddhau Eich Plentyn rhag Pryder" yn llyfr da i ddysgu mwy am bryder a sut i'w lleddfu.
 3. Dim amser i siarad? Rhowch gynnig ar un o'r deg cyfle hyn i sgwrsio. Yna, darganfyddwch fwy o ffyrdd i wneud hyn yn y flwyddyn ysgol orau erioed.
 4. Os yw'r ysgol yn amgylchedd gwirioneddol wenwynig i'ch plentyn, efallai y bydd yn rhaid i chi edrych ar opsiynau eraill.