Ffyrdd Hwyl i Dysgu Plant Ynghylch Patrymau

Annog Plant i Dod o Hyd a Chreu Patrymau

Mae plant yn hoffi dod o hyd i batrymau yn y byd o'u hamgylch. Ar eu cyfer, mae'n atgyfnerthu teimladau o ddiogelwch a rhagweladwy. Efallai y byddwch hyd yn oed yn gweld y bydd patrymau newid lliwiau neu gamau gweithredu yn ysbrydoli protest mewn plant bach.

Y tu hwnt i'r lles y mae patrymau'n ei ysbrydoli, mae astudiaethau wedi dangos bod annog dealltwriaeth plentyn o batrymau yn cyfrannu at ddatblygu gwahanol fathau o feddwl fathemategol.

Mae'r rhain yn cynnwys cyfrif, datrys problemau, tynnu casgliadau am gyfuniadau rhif a hyd yn oed algebra.

Mae patrymau hefyd yn hanfodol i addysg gerddorol. Gall hybu ymwybyddiaeth patrwm ddatblygu ymdeimlad o rythm ac ymwybyddiaeth gyfansoddiadol sy'n gosod y llwyfan ar gyfer gwerthfawrogi a chyfranogi cerddoriaeth.

Yn ogystal, mae rhai astudiaethau gwyddonol yn awgrymu y gellir meithrin y berthynas gynhenid ​​rhwng mathemateg a cherddoriaeth yn ifanc iawn. Mae hyd yn oed babanod yn ymddangos i ymateb i batrymau clywedol a somatig cymaint â phlant hŷn yn ymateb i batrymau gweledol.

Patrymau Addysgu i Blant

Gellir dod o hyd i batrymau ymhobman, ond efallai y bydd angen eich help ar eich plentyn gan eu nodi fel patrymau. Wrth addysgu'ch plentyn i wneud patrymau, cofiwch sut y byddwn yn canfod patrymau. Yn nodweddiadol, pan fyddwn yn meddwl am batrymau, rydym yn meddwl yn y termau mwyaf sylfaenol - gan ailadrodd set o eitemau mewn dilyniant penodol.

Er enghraifft, mae "afal, banana, afal, banana, afal" yn batrwm ABA sylfaenol.

Mewn cyferbyniad, mae "afal, afal, banana, afal, afal, banana" yn batrwm AAB sylfaenol. Mae'r eitemau'n cael eu hailadrodd mewn gorchymyn penodol.

Os edrychwch yn ofalus, mae elfennau eraill sy'n gwneud patrwm hefyd. Fe allech chi feddwl amdano fel "sffêr, melyn, coch, melyn, coch," neu fel "sffer, crescent, shere, crescent, shere" hefyd.

25 Amcan ar gyfer Patrymau

Mae yna ychydig o gemau y gallwch eu chwarae i helpu i atgyfnerthu'r syniad o batrymau, gan gynnwys Categorïau: Gêm Cylch. Eto, pan fyddwch chi'n dysgu'ch plentyn i wneud patrymau, mae bob amser yn dda cael amrywiaeth o eitemau y gall hi ddewis iddi, fel y gall wneud patrymau gweledol mewn ffyrdd syml a chymhleth.

Dyma 25 eitem y gellir eu defnyddio i wneud patrymau:

 1. Blychau
 2. Blociau
 3. Pobl
 4. Swniau (clap, pat, slap, clap, pat, slap)
 5. Sticeri
 6. Grawnfwyd
 7. Dail
 8. Sachau
 9. Esgidiau
 10. Siapiau papur adeiladu
 11. Printiau sbwng
 12. Darnau arian
 13. Rhifau ewyn neu lythyrau
 14. Llythyrau neu rifau magnetig
 15. Marblis
 16. Botymau
 17. Chwaraewch mewn gwahanol siapiau a lliwiau
 18. Gwisgoedd o frethyn
 19. Gemau addurnol
 20. Ceir teganau
 21. Creonau, marcwyr neu bensiliau lliw
 22. Ffliw popsicle lliw
 23. Dic o gardiau chwarae
 24. Sgwariau (neu unrhyw siâp) o bapur lapio
 25. Candy

Gellir datrys llawer o'r eitemau hyn trwy liw, a allai fod yn achos naturiol eich plentyn. Fodd bynnag, cofiwch y gallwch chi hefyd ei dysgu i ddatrys pethau trwy fathau eraill o batrymau. Er enghraifft, efallai bod gan botymau batrymau maint a gall gleiniau fod â gwahanol batrymau siâp.

Gêm Patrwm Syml

Gallwch hefyd gael hwyl yn cymysgu gwahanol fathau o wrthrychau a gofynnwch i'ch plentyn orffen patrwm y byddwch yn ei sefydlu. Er enghraifft, os ydych chi'n chwarae y tu allan, efallai y byddwch yn gosod "blodau, creigiau, conwydd pinwydd, blodau, creigiau" ar y patio.

Rhowch un o'r gwrthrychau iddi a rhowch wybod iddi beth sy'n dod nesaf yn eich patrwm.

Gellir gwneud y gêm hon gydag unrhyw set o wrthrychau, waeth ble rydych chi. Yn y gegin, efallai y byddwch yn defnyddio fforc, llwy, a phatrwm cyllell wrth osod y bwrdd ar gyfer cinio. Yn y bore, efallai y byddwch yn cymryd ychydig funudau i chwarae gyda esgidiau eich teulu. Mae'n cymryd ychydig funudau ond gall wneud rhyfeddodau i atgyfnerthu'ch gwersi patrwm.

Mae Patrymau Ydych ym mhobman

Mae patrymau yn hawdd i'w canfod yn ein bywydau bob dydd a gallwch ddefnyddio'r rhai yr ydych chi'n eu gweld fel offeryn addysgu. Helpwch iddi edrych am batrymau mewn maint, siâp, gwead a hyd, yn ogystal â swyddogaeth y gwrthrychau o'ch cwmpas.

Mae'n sylfaen wych ar gyfer yr hyn y bydd yn ei ddysgu yn y dyfodol.

> Ffynhonnell:

> Copley JV. Y Plentyn Ifanc a Mathemateg. 2il ed. Washington DC: Cymdeithas Genedlaethol Addysg Addysg > Plant >; > 2010.