Rhesymau da i alw'ch meddyg yn ystod beichiogrwydd

Pryd a sut i alw'ch meddyg os ydych chi'n profi'r symptomau hyn

Mae'n ganol y nos ac mae rhywbeth yn teimlo'n rhyfedd. Mae gennych ddwys neu boen newydd ... mae'r babi yn symud llawer - neu ddim digon ... rydych chi'n meddwl y gallai eich dŵr fod yn torri - neu beidio. A ddylech chi alw'r meddyg? Ewch i'r ysbyty? Ffoniwch 911?

Mae'n arferol cael syniadau rhyfedd yn ystod beichiogrwydd, ac mae'n arfer pryderu. Y rhan fwyaf o'r amser, rydych chi ond yn profi'r newidiadau arferol sy'n digwydd pan fydd bywyd newydd yn tyfu y tu mewn i chi.

Mae tendonau yn ymestyn, rydych chi'n mynd yn anarferol yn flinedig, efallai y bydd gennych chi swing hwyliau ... a gallwch ei sialcio i fyny i famolaeth sy'n dod i ben.

Symptomau y mae angen i feddyg eu gwirio

Weithiau, fodd bynnag, mae pethau'n mynd o chwith. Pan fydd hynny'n digwydd, mae'n smart i gymryd camau ar unwaith. Dylai'r symptomau hyn eich hanfon yn uniongyrchol at eich meddyg, ac, mewn rhai achosion, i'r ysbyty.

 1. Gwaedu
  Os ydych chi'n dioddef unrhyw waedu neu weld, ffoniwch eich meddyg neu'ch bydwraig ar unwaith.
 2. Poen
  Mae angen rhoi sylw ar unwaith i ddwysedd poen, unochrog neu boen dwys nad yw'n symud gyda symud. Gall mân leddfu a phoen aros tan y bore neu'ch ymweliad swyddfa nesaf.
 3. Contractions
  Cyn ichi fod yn 37 wythnos yn feichiog, mae angen i chi alw'ch bydwraig neu'ch meddyg ar unwaith os oes gennych gontractau yn amlach na 10 munud ar wahân.
 4. Gush o Hylif
  Os oes gennych gig o hylif ar unrhyw adeg, mae'n galwad ar unwaith i'ch bydwraig neu'ch meddyg.
 1. Babi yn Symud
  Mae babanod yn deffro ac yn cysgu, felly ni ddylech ddisgwyl symudiad cyson. Fodd bynnag, dylid nodi gostyngiad sylweddol yn symudiadau eich babi ar unwaith.
 2. Cur pen sydyn / difrifol
  Os oes gennych cur pen sydyn neu ddifrifol sydd allan o gyd-destun i chi, ffoniwch eich meddyg neu'ch bydwraig o fewn 24 awr.
 1. Cwyddo
  Mae rhywfaint o chwydd yn normal yn ystod beichiogrwydd. Mae angen rhoi gwybod i'ch ymarferydd unrhyw beth sy'n sydyn neu nad yw'n mynd i ffwrdd ar ôl noson gorffwys.
 2. Cwestiynau
  Gall pethau sy'n codi rhwng ymweliadau ond nad ydynt yn frys aros tan y bore neu'ch ymweliad swyddfa rheolaidd nesaf.

Beth i'w ddweud pan fyddwch chi'n galw

Pan fyddwch yn galw'ch meddyg neu'ch bydwraig, bydd angen i chi fod yn barod i ddarparu data perthnasol. A oes y wybodaeth ganlynol ar gael:

Yn galw yn ystod oriau swyddfa

Pan fyddwch chi'n galw yn ystod oriau swyddfa, fel arfer, byddwch fel arfer yn siarad â'r derbynnydd. Efallai y byddwch yn gofyn i chi siarad â'r nyrs sy'n gweithio gyda'ch meddyg neu'ch bydwraig i sicrhau bod eich ymarferydd yn cael y neges. Mae hefyd yn ddefnyddiol oherwydd bydd y nyrs hon yn fwy tebygol o wybod chi a'ch statws na'r dderbyniwr.

Galw Ar ôl Oriau'r Swyddfa

Gall galw'ch ymarferydd ar ôl oriau fod yn anghysbell. Yn gyffredinol, byddwch yn siarad â'r gwasanaeth ateb yn gyntaf. Eu gwaith yw sgrinio'r galwadau ac yna llwybr eich galwad at yr ymarferydd ar alwad.

Efallai nad yw hyn yn eich meddyg neu'ch bydwraig. Fel arfer, byddant yn dychwelyd eich galwad o fewn pum munud. Os na fyddant yn dychwelyd eich galwad mewn pum munud, ffoniwch yn ôl.

Os ydych chi'n dioddef argyfwng sy'n fygythiad i fywyd, ewch i'r ystafell argyfwng a rhowch wybod i'ch ymarferydd.