Tangyflawni mewn Plant Dawnus

Gall y Rhesymau dros Dangyflawni Amrywiaeth Ddibynnu ar y Plentyn

Mae tangyflawni yn digwydd pan fo perfformiad plentyn yn is na'r hyn a ddisgwylir yn seiliedig ar allu'r plentyn. Er enghraifft, mae'n bosib y bydd disgwyl i blentyn sy'n sgorio yn yr ystod 90eg canran ar brofion safonol ragori yn yr ysgol, i ennill A ac efallai rhai B. Ond dywedir bod plentyn â photensial uchel sy'n ennill llai na B yn tangyflawni.

Pan fydd Plant Ddawd yn Tangyflawni yn yr Ysgol

Mae rhai arbenigwyr yn awgrymu nad yw plant dawnus sy'n gweithio islaw eu potensial yn yr ysgol o reidrwydd yn tangyflawni. Gallant fod yn fwy amlwg mewn ardaloedd y tu allan i'r ysgol. Er enghraifft, efallai y bydd y plant hyn yn cyfansoddi cerddoriaeth, gan greu a gweithio mewn rhaglenni cymorth cymunedol, neu diwtorio plant difreintiedig.

Fodd bynnag, er y gall rhai plant dawnus fod yn llawn cymhelliant i weithio ac yn rhagori y tu allan i amgylchedd yr ysgol, mae tangyflawni yn yr ysgol yn dal i fod yn broblem oherwydd gall graddau ysgol, yn enwedig y rheiny yn yr ysgol uwchradd, naill ai agor neu gau drysau i bosibiliadau yn y dyfodol.

Mae rhieni plant dawnus yn aml yn cael eu synnu a'u syfrdanu pan fydd eu plant yn tangyflawni yn yr ysgol. Yr allwedd i helpu pobl sy'n tangyflawni yn llwyddo yw deall achosion tangyflawniad.

Anabledd Dysgu

Dywedir bod gan blant dawnus ag anabledd eithriadau deuol ac weithiau fe'u gelwir yn "blant ddwywaith eithriadol." Maent yn anodd eu nodi oherwydd eu bod yn edrych fel dysgwyr cyfartalog: maent yn ddigon disglair i wneud iawn am eu hanabledd, felly er eu bod yn pasio, maent yn gweithio islaw eu potensial, sy'n golygu eu bod yn tangyflawni.Dylai rhieni anwybyddu posibilrwydd anabledd, y gellir ei wneud mewn dwy ffordd o leiaf:

Dylai rhieni ddod o hyd i brofwr sy'n gyfarwydd â phlant dawnus a thrafod unrhyw bryderon ynghylch anableddau dysgu.

Os datgelir anabledd, dylai ysgolion ddarparu'r llety academaidd priodol.

Diffyg Her

Gall plant dawnus nad ydynt yn cael eu herio yn ddeallusol "rhoi'r gorau iddi"; efallai y byddant yn rhoi'r gorau i ofalu am ddysgu neu oedi i roi'r gorau i ofalu am wneud gwaith yn yr ysgol. Nid yw llawer o ysgolion, am amrywiaeth o resymau, yn cynnig unrhyw raglen ddawnus tan y trydydd neu'r pedwerydd gradd, sydd yn aml yn rhy hwyr i lawer o blant dawnus, sydd eisoes wedi "diffodd."

Gall cyfarwyddyd gwahaniaethol helpu'r plant hyn, ond nid oes angen ei ohirio tan y trydydd gradd. Gellir darparu'r deunydd datblygedig yn y radd gyntaf.

Iselder

Nid yw plant dawnus yn cael eu heintio i iselder ysbryd a'i effeithiau. Gallant fynd yn isel gan yr un materion a all achosi iselder ysbryd ym mhob plentyn, er enghraifft, marwolaeth aelod o'r teulu neu anifail anwes yn ogystal â phroblemau'r teulu fel ysgariad. Mae plant dawnus hefyd yn dueddol o iselder existential .

Fel gyda phob achos o iselder isel, dylai plant dawnus gael cwnsela i'w helpu i ymdopi â goresgyniad a goresgyn yr iselder.

Cymhelliant Cyfannol

Un rheswm pam y mae myfyrwyr yn rhagori yw cael y wobr y mae'n ei gynnig - graddau a chanmoliaeth dda. Fodd bynnag, nid yw rhai plant yn cael eu cymell gan y gwobrwyon allanol neu allanol hyn.

Maent yn cael eu cymell yn gynhenid; mae'n rhaid i'r awydd i ragori ddod o fewn. Am y rheswm hwn, nid yw gwaith nad yw'n heriol yn ddeallusol yn debygol o ysgogi tangyflawnwr cymhellol sy'n gynhenid.

Y ffordd orau o gymell y math hwn o dangyflawnwr yw darparu deunydd heriol, ond dylid ei wneud yn gynnar.

Ystyriaethau Ychwanegol

Mae tangyflawni mewn plant dawnus yn anodd ei wrthdroi, ac mae'r hirach y mae plentyn yn tangyflawni, y anoddaf yw gwrthdroi. Mae angen i rieni ac addysgwyr ofyn iddynt eu hunain a ddylent barhau i geisio gwrthdroi'r tangyflawniad yn yr ysgol neu helpu'r plentyn i lwyddo mewn bywyd gan ddefnyddio'r sgiliau y mae'n rhaid i'r myfyriwr eu cyflawni y tu allan i'r ysgol.