10 Awgrymiadau Cwsg Beichiogrwydd

Mae'n anoddach cysgu pan fyddwch chi'n feichiog, ond mae mor bwysig!

Yn ystod beichiogrwydd, nid yw'n anghyffredin ymdopi ag aflonyddwch cwsg. Yn bennaf, mae'r rhain yn ganlyniad i bryder a straen, amrywiadau hormonaidd, ac anghysur corfforol. Wrth i'ch beichiogrwydd fynd yn ei flaen, efallai y bydd hi'n anoddach dod o hyd i sefyllfa gyfforddus, neu efallai y bydd yn rhaid i chi godi sawl gwaith yn ystod y nos i wagáu eich bledren fwyfwy cyfyng.

Ond cymerwch y galon! Darllenwch ein hargymhellion i gael cysgu noson gwell a chyfforddus, a'r angen gorffwys hanfodol sydd ei angen ar eich corff a'ch meddwl yn ystod y cyfnod hwn.

 1. Dewch i fyny!

  Yfwch ddigon o hylifau yn ystod y dydd, ond cwympo cyn amser gwely i leihau wriniad yn ystod y nos yn aml.
 2. Cadwch symud.

  Ymarfer yn rheolaidd ar gyfer iechyd gorau, ac i wella cylchrediad (gan leihau crampiau'r goes yn ystod y nos). Peidiwch ag ymarfer yn hwyr yn y dydd - mae ymarfer corff yn rhyddhau adrenalin i'ch corff a all eich cadw'n ddychrynllyd yn ystod y nos.
 3. Lleihau straen a phryder.

  Mae straen a phryder yn gosbau allweddol wrth atal cysgu noson dda. Cofiwch na fydd pryderu yn eich helpu, ond bydd siarad am eich problemau. Dod o hyd i ffrind neu broffesiynol sy'n gallu gwrando a'ch helpu os oes problemau yn eich bywyd sy'n achosi i chi boeni neu deimlo'n ofidus.
 4. Dewch i mewn i drefn.

  Os byddwch chi'n sefydlu trefn noson gyson, lleddfol a chysurus, gallwch chi ymlacio a diffodd i gysgu yn fwy rhwydd. Wrth i ddulliau gwely fynd ati, ceisiwch ychydig o defodau lliniaru fel yfed cwpan o de caffein di-dâl neu laeth poeth, gan ddarllen pennod o lyfr dymunol, gan gymryd cawod cynnes gan ddefnyddio gel cawod bregus, cael tylino ysgwydd, neu gael eich gwallt yn brwsio'n ofalus.
 1. Ewch i safle.

  Yn ystod y trydydd mis, cysgu ar eich ochr chwith i ganiatáu am y llif gwaed gorau i'r ffetws ac i'ch gwteri ac arennau. Peidiwch â gorwedd yn fflat ar eich cefn am gyfnod hir.
 2. Cadwch y llosg ar y bae.

  Er mwyn atal llosg y galon, peidiwch â'i ailgylchu tan 1-2 awr ar ôl pryd bwyd. Os yw llosg y galon yn broblem, cysgu gyda'ch pen yn uwch ar glustogau. Hefyd, osgoi sbeislyd, asidig (fel cynhyrchion tomato), neu fwydydd ffrio gan y gallant waethygu'r symptomau.
 1. Nap yn ystod y dydd.

  Os nad ydych chi'n cael digon o orffwys yn y nos, cymerwch nap i helpu i leihau blinder . Dod o hyd i fan tawel, ac ymlacio hyd yn oed os dim ond am nap hanner awr.
 2. Cefnogwch eich corff.

  Defnyddiwch glustog corff arbennig beichiogrwydd neu gobennydd rheolaidd i gefnogi'ch corff. I gael cysur, ceisiwch gysgu ar eich ochr gydag un gobennydd o dan eich pen-glin ac un arall o dan eich bol.
 3. Gwyliwch eich diet.

  Dileu yn gyfan gwbl caffein ac alcohol i atal anhunedd . Os yw cyfog yn broblem i chi, ceisiwch fwyta byrbrydau blandr (fel cracwyr) yn aml trwy gydol y dydd. Mae cadw'ch stumog ychydig yn llawn yn helpu i gadw'r cyfog i ffwrdd. Bwyta diet cytbwys. Nid yn unig y mae hyn yn hanfodol i chi ac iechyd eich babi, ond bydd cael y maetholion angenrheidiol yn eich helpu i deimlo'n fodlon ac yn llai tebygol o gael "ymosodiadau byrbryd" yn ystod y nos a allai gyfrannu at aflonyddwch ac anhunedd pan fyddwch chi'n mynd i gysgu.
 4. Cael Help.

  Gweler eich meddyg am gyngor os yw anhunedd yn parhau. Nawr yn fwy nag erioed mae'n bwysig cael y gweddill sydd ei angen arnoch!