5 Symptomau Beichiogrwydd Echel

Y tu hwnt i salwch y bore

Mae beichiogrwydd yn beth od i fyw drwodd. Er bod y rhan fwyaf o ferched yn disgwyl rhai symptomau i ddod â'r diriogaeth. Disgwylir gan y mwyafrif moms-to-naws am gyfryngau, chwydu, hyd yn oed gefn cefn. Nid yw hynny'n golygu nad oes symptomau nad ydych erioed wedi'u hystyried yn ystod beichiogrwydd o'r blaen. Mae cyfrinachau agos y merched beichiog sydd wedi dod ger eich bron.

Dyma restr o bum symptom beichiogrwydd nad oeddech chi wedi meddwl amdanynt hyd yn oed!

 1. Bleeds Trwyn a Stwffylu Nasal
  Mae eich trwyn mor bell i ffwrdd oddi wrth eich groth, sut y gallai fod yn gysylltiedig? Ond gall haenu trwyn a stwffiniaeth fod yn gyffredin iawn. Trinwch y symptomau â meddyginiaethau naturiol fel lleithydd neu snortio dŵr halen. Os nad yw hynny'n helpu, siaradwch â'ch meddyg neu'ch bydwraig am opsiynau eraill. Efallai y bydd ffyrdd eraill o roi lleithder yn naturiol yn eich trwyn yn naturiol. Dyma un o'r rhesymau mwyaf cyffredin dros haenu trwyn, a all fod yn eithaf brawychus, yn enwedig yn eu sydyn.
 2. Rhyddhau'r Fagina
  Pan fyddwch chi'n feichiog, rydych chi'n disgwyl i'ch cyfnodau roi'r gorau iddi. Mae'n debyg na fyddwch yn disgwyl cynnydd mewn rhyddhau'r fagina. Mae'r rhyddhad hwn yn normal ac yn iach. Mae'n debyg iawn i'r hyn rydych chi'n ei brofi pan fyddwch chi'n ufuddio. Os yw'n eich poeni chi, gwisgwch linell panty. Mae llawer o fenywod yn dewis gwisgo leinin panty. Bydd yn cynyddu yn y swm tan enedigaeth eich babi. Os oes newid mewn lliw neu arogl erioed, dylech roi gwybod i'ch meddyg neu'ch bydwraig. Gweler mwy ar leukorrhea.
 1. Anhunedd
  Pan fyddwch chi'n meddwl am feichiogrwydd, mae'n debyg eich bod chi'n meddwl am fod yn hynod o flinedig. Weithiau, gyda neu heb y blinder, gallwch brofi anhunedd beichiogrwydd . Felly, mae anhunedd yn arwydd o feichiogrwydd i rai merched. Gall hyn amlygu ei hun ar ffurf anallu i ddisgyn yn cysgu neu fel anallu i ddisgyn yn ôl i gysgu ar ôl ei ddychnad (fel eich teithiau bob nos i'r potty). Ymarfer corff, lleihau caffein ac ymlacio yw'r prif gyfnodau o ryddhad nad yw'n feddyginiaethol. Mwy o awgrymiadau cysgu ar gyfer beichiogrwydd Mae hyn hefyd fel arfer yn rhywbeth sy'n dod ac yn mynd. Efallai y byddwch chi'n ei brofi yn fwy yn y trionedd cyntaf a'r trydydd chwarter. Efallai na fyddwch yn ei weld o gwbl. Mae'r ddau eithaf yn normal.
 1. Distress Gastroberfeddol (Burping & Nwy)
  A yw arwydd arwydd o feichiogrwydd yn burio? Mae hormonau beichiogrwydd wedi anfon eich llwybr gastroberfeddol mewn sbin. Mae'r aflonyddwch anniddig o belching, burping a nwy yn weddol gyffredin. Ceisiwch osgoi troseddu bwydydd a chofiwch mai dim ond gadael i bawb ohirio. Gall ei ddal yn achosi llawer o boen. Wedi dweud hynny, efallai y byddwch chi'n teimlo'n eithaf embaras os ydych chi'n dioddef, yn arbennig o nwy. Ceisiwch gael cynllun os cewch chi'ch hun yn llawn gwynt. Mae rhai mamau yn mynd i'r ystafell ymolchi am ryw dro, mae eraill yn dysgu beth sy'n ei achosi ac yn ceisio'i osgoi, mae eraill yn ei adael i rwystro er mwyn siarad.
 2. Rhyfeddod
  Eto, mae yna effaith hyfryd arall y gall beichiogrwydd ei chael ar eich corff. Mae hormonau beichiogrwydd yn achosi i'ch coluddion arafu a dod yn wan. Mae hyn yn creu mathau wrth gefn, sy'n golygu bod gennych drafferth yn mynd i'r ystafell ymolchi. Gall ymarfer corff, yfed digon o ddŵr a bwyta bwydydd ffibr uchel fod o gymorth mawr yn y mater hwn. Os nad yw hyn yn helpu, sicrhewch eich bod yn siarad â'ch bydwraig neu'ch meddyg am fesurau ychwanegol y gallwch eu cymryd. Mae cynghorion ar gyfer atal rhwymedd ar gael a gall fod yn eithaf defnyddiol. Yn gyffredinol, maen nhw hefyd yn syniadau da am fywyd.

Ydych chi wedi profi'r rhain? A oeddech chi'n synnu?

Gall wir fynd â chi am dolen pan fyddwch chi'n profi rhywbeth fel hyn ac nid dyna'r hyn yr oeddech yn ei ddisgwyl. Peidiwch byth â ofni, nad ydych chi ar eich pen eich hun, mae gan lawer o fenywod beichiog y symptomau hyn, hyd yn oed os nad ydynt yn siarad amdano. Mae hyn yn wir yn drueni oherwydd, er nad yw'n rhestr ddeniadol, mae'n rhywbeth y mae llawer o famau i fod â chwestiynau amdano. Mae'r cyfrinachedd yn aml yn arwain at ferched yn dweud wrthyf eu bod yn poeni. Bod yn poeni a beichiog yn gyfuniad gwael.

Os na chredwch fi, ewch i ofyn i unrhyw un sydd wedi bod yn feichiog erioed. Maent fel arfer yn gwenu a dweud, "O ie, bod ..." Byddwch yn siŵr o siarad â mamau eraill am gyngor sydd ganddynt ar sut i fynd i'r afael â'r materion hyn yn ystod beichiogrwydd.

Gall y dulliau creadigol a meddylgar y gall merched eu hwynebu fod yn eithaf anhygoel ac effeithiol. Pwy sy'n gwybod, gallech hyd yn oed ddod o hyd i'r ateb eich hun! (Os gwnewch yn sicr ei rannu â mamau eraill fel nad ydynt mor synnu ag yr oeddech.)

Efallai y byddwch hefyd yn mwynhau 7 o symptomau beichiogrwydd anhygoel .

Ffynhonnell:

Obstetreg: Beichiogrwydd Cyffredin a Problemau. Gabbe, S, Niebyl, J, Simpson, JL. Chweched Argraffiad.