Sut i Godi Eich Plant fel Optimigwyr

Mae manteision optimistiaeth wedi cael eu profi sawl gwaith drosodd gan ymchwil. Mae optegwyr yn mwynhau gwell iechyd a mwy o hirhoedledd dros besimistaidd, yn profi llai o straen, ac yn cyflawni mwy mewn bywyd. Er bod llawer o'n nodweddion personoliaeth yn anedig, gallwch ddylanwadu ar dueddiad eich plentyn tuag at feddwl optimistaidd neu besimistaidd: gellir dysgu optimistiaeth! Dyma rai ffyrdd y gallwch chi helpu i greu'r nodwedd werthfawr hon a chodi'r plentyn optimistaidd:

Codi Optimydd

 1. Help Eu Profiad Llwyddiant: Mae plant yn datblygu hunan-barch ac optimistiaeth trwy brofi llwyddiant, hyd yn oed yn wyneb rhai heriau. Felly, gan ddechrau'n ifanc, gadewch i'ch plentyn wneud pethau drostynt eu hunain (gyda chi mewn rôl ategol yn hytrach na gwneud drostynt), a chydnabod eu llwyddiant. Er enghraifft, hyd yn oed os yw'n cymryd mwy o waith ar eich rhan, caniatáu i blant bach ymgymryd â chyfrifoldebau'r cartref fel trefnu sanau, rhoi eu teganau i ffwrdd, ac ati, a chydnabod eu hymdrechion.
 2. Rhoi Credyd i Lwyddiant: Pan fydd eich plentyn yn wynebu llwyddiant, yn eu helpu i weld sut y maent yn cyfrannu ato, ac yn labelu'r camau hynny fel cryfderau. Er enghraifft, Rydych wedi gwneud yn dda ar eich prawf. Rydych chi'n smart iawn! neu Rydych chi'n weithiwr caled i fod mor barod! Nid oes angen i chi ddweud wrthyn nhw rywbeth gwych pan nad yw (gall plant synnwyr canmoliaeth), ond mae rhoi credyd iddynt am eu llwyddiannau eu hunain yn adeiladu hunan-effeithiolrwydd ac yn cyfrannu at optimistiaeth.
 1. Edrychwch am Lwyddiant yn y Dyfodol: Wrth ddelio â llwyddiannau , gan ganolbwyntio ar ba nodweddion yn y plentyn a wnaeth y llwyddiant posibl, ac edrych ar lwyddiannau eraill a all ddod o'r nodweddion hyn. Gan fynd yn ôl at esiampl y sgôr profion uchel, efallai y byddwch yn sôn y gall yr etheg a gwybodaeth gref sy'n mynd i'r prawf llwyddiannus eu helpu i gyrraedd nodau eraill. Efallai y byddwch yn archwilio beth allai rhai o'u nodau ar gyfer y dyfodol, boed hynny i fod yn astronau neu i wneud yn dda yn y coleg.
 1. Peidiwch â Chanmol yn Ddiamweiniol: Mae'r ymchwilydd optimistiaeth, Martin Seligman, yn credu bod dweud wrth blentyn bod popeth a wnânt yn wych yn hytrach na'u helpu i brofi llwyddiannau go iawn a pharhau yn wyneb rhwystrau rhesymol yn rhoi'r plentyn dan anfantais, gan greu hunan-ffocws rhy gryf ac mewn gwirionedd yn eu gwneud yn fwy agored i iselder ysbryd! Felly dilyswch y llwyddiant hwnnw, ond byddwch yn cydnabod pan nad yw eu hymdrechion yn llwyddiannus hefyd. Mae'r plant yn dysgu gweld canmoliaeth wag.
 2. Dilysu, ond Cwestiwn: Pan fydd eich plentyn yn wynebu methiant neu sefyllfaoedd negyddol, dilyswch deimladau eich plentyn, ond gofynnwch gwestiynau a all achosi iddynt weld pethau'n fwy optimistaidd. Er enghraifft, os nad yw plentyn arall eisiau chwarae gyda nhw, siaradwch am eu teimladau a anafwyd a gadael iddynt fynegi eu hunain. Yna gofynnwch pa ffrindiau eraill y gallent fod eisiau chwarae gyda nhw. Mae hyn yn eu helpu i brosesu eu hemosiynau (yn hytrach na'u gwadu) ond maent yn gosod y sefyllfa mewn persbectif.
 3. Cofiwch Llwyddiant yn Wyneb Fethiant: Pan fydd pethau'n mynd o chwith, yn cydnabod teimladau eich plentyn, ond hefyd yn eu helpu i ganolbwyntio ar lwyddiannau eraill y maent wedi'u cael, edrychwch ar sut y gall pethau fynd yn well yn y dyfodol neu dan amgylchiadau gwahanol, a symud ymlaen. Er enghraifft, rwy'n gweld eich bod chi'n teimlo'n siomedig yn eich sgôr. Efallai eich bod chi'n cael diwrnod o ffwrdd. Fel arfer, rydych chi'n gwneud yn well, ac rwy'n siŵr y gwnewch chi wych y tro nesaf. Ac yna cymryd rhan mewn gweithgaredd arall, neu ymarfer ar gyfer llwyddiant yn y dyfodol.
 1. Edrychwch am Cyfleoedd i Wella: Un egwyddor o feddwl optimistaidd y gall rhieni fynd â hwy gyda hi yw lle mae optimistiaeth yn lleihau eu cyfrifoldeb lle mae methiant yn peri pryder. Er ei fod yn ymgorffori optimistiaeth i edrych ar amgylchiadau allanol a allai fod wedi cyfrannu at bethau sy'n mynd yn bryderus, mae'n iawn hefyd i asesu beth y gall eich plentyn ei wneud yn bersonol yn y dyfodol i wneud yn well y tro nesaf. Dim ond mynd ati i chwilio am gyfleoedd i wella yn hytrach na sesiwn hunan-fai i'ch plentyn.
 2. Edrychwch am yr Ochr Bright: Helpwch eich plentyn i weld ei fod yn dda ac yn ddrwg ym mhob sefyllfa, a gwneud gêm o edrych am y leinin arian mewn sefyllfaoedd negyddol sy'n ymddangos. Er enghraifft, os nad yw'ch plentyn yn gallu chwarae tu allan oherwydd ei fod yn bwrw glaw, edrychwch ar y positif o chwarae dan do, neu brosiect pa lwyddiant a allai ddod o gael amser ychwanegol i astudio. Gall hyd yn oed goes goes wedi dod â'r hwyl o gael ffrindiau i arwyddo'r cast! Gall y gêm fod yn wirion, ac mae hynny'n iawn, ond mae'n arfer da i fynd i mewn.
 1. Peidiwch â Defnyddio Labeli Negyddol: Cywiro ymddygiad annerbyniol, ond peidiwch â labelu eich plentyn gyda labeli negyddol erioed! Mae plant yn tueddu i ddisgyn i fyny i'n disgwyliadau, felly os dywedwch, Jacks ein whiner, neu Lucy ein plentyn swil, yr hyn a allai fod wedi bod yn gyfnod pasio yn dod yn hunaniaeth fwy parhaol. Mae hyn yn llawer mwy niweidiol i hunan-gysyniad plentyn nag mae rhai rhieni yn sylweddoli, ac mae'n parhau â'r ymddygiad rydych chi'n ei chael mor annymunol!
 2. Gwnewch Enghraifft o'ch Hun: Mae plant yn ein gwylio ac yn ein gweld fel enghreifftiau cyson, p'un a ydym yn ei hoffi ai peidio. Y newyddion da am hyn yw y gallwn ddysgu trwy wneud. Ymarferwch meddwl optimistaidd eich hun. Pan fyddwch chi'n llwyddo, peidiwch â'i leihau â gwedduster ffug, ond rhowch gredyd i chi am swydd yn dda. Pan fydd pethau'n mynd o chwith, peidiwch â thrychinebuso; rhoi pethau mewn persbectif.

Cynghorau

 1. Gan eich bod yn dysgu optimistiaeth eich plentyn, efallai y bydd o gymorth os ydych chi'n gwybod a ydych chi'n optimistaidd neu'n besimistaidd. Gall y cwis hwn eich helpu i asesu hynny.
 2. Nid yw byth yn rhy hwyr i ddod yn fwy o optimistaidd! Dysgwch sut i fod yn fwy o optimistaidd a gallwch fod yn well modelu'r arddull feddwl honno i'ch teulu.
 3. Cael hwyl gyda hi!