Nodweddion Plant Ifanc Dawnus

Pa oedran y mae'n rhaid i blentyn fod cyn ei fod yn arddangos nodweddion a nodweddion dawnus? Mae llawer o rieni ac athrawon yn credu bod plentyn yn dda pan fo profion ysgol yn dweud eu bod, ac ni roddir y profion hyn hyd nes y trydydd neu'r pedwerydd gradd , os o gwbl. Y gwir yw bod nodweddion dawnus yn ymddangos mewn plant bach. Mewn gwirionedd, gellir gweld rhai ohonynt hyd yn oed mewn babanod!Porwch drwy'r rhestrau canlynol a gweld faint o nodweddion sy'n berthnasol i'ch plentyn ifanc. Cofiwch nad oes angen i bob plentyn fod â phob un o'r nodweddion hyn i fod yn ddawnus.

Nodweddion mewn Plant Ifanc:

  1. Fel babanod, gall fod yn ffwdlon os ydych chi'n wynebu un cyfeiriad yn rhy hir
  2. Fel babanod, mae'n ymddangos yn rhybudd
  3. Angen llai o gysgu , hyd yn oed fel babanod
  4. Cerrig milltir 'cyrraedd' yn aml, fel cerdded ac araith gyntaf yn gynharach na'r cyfartaledd
  5. Gall siarad yn hwyr, ond yna siarad mewn brawddegau cyflawn
  6. Awydd cryf i archwilio, ymchwilio a meistroli'r amgylchedd (agor cypyrddau, cymryd pethau ar wahân)
  7. Teganau a gemau wedi'u meistroli'n gynnar, yna eu taflu
  8. Gweithgar iawn (ond gweithgaredd gyda phwrpas, ac ni ddylid ei ddryslyd ag ADHD)
  9. Gall wahaniaethu rhwng realiti a ffantasi (mae cwestiynau am Siôn Corn neu dylwyth teg y dant yn dod yn gynnar iawn!)


Gall plant bach dawnus hefyd ddangos diddordeb dwys mewn niferoedd neu lythyrau. Yn aml, y rhain yw'r plant sy'n dechrau gwneud mathemateg syml neu'n dysgu eu hunain i ddarllen erbyn eu bod yn dri.

Fodd bynnag, gall plentyn nad yw'n darllen neu'n gwneud mathemateg yn gynnar fod yn ddidwyll. Mae plant sy'n darllen neu'n gwneud mathemateg yn gynnar bron yn sicr, ond nid yw pob plentyn dawnus yn gwneud y pethau hynny'n gynnar.

Mae astudiaethau o fabanod dawnus (y rhai sy'n sgorio'n uchel ar brofion IQ fel plant ysgol gradd) yn dangos bod ganddynt goddefgarwch isel ar gyfer y rhai sy'n gyfarwydd ac yn ffafrio am newyddion.

Yn y bôn, dangoswyd gwrthrychau gwahanol i fabanod am gyfnod penodol o amser. Roedd y babanod hynny a ddangoswyd yn ddiweddarach yn blant dawnus yn edrych i ffwrdd o wrthrychau yn gyflymach na babanod eraill. Pan ddangosir gwrthrych cyfarwydd ac un newydd, roedd yn well gan y babanod dawn edrych ar yr un newydd.

Beth ddylech chi ei wneud os ydych chi'n meddwl eich plentyn bach a allai fod yn gyffrous?

Yr ateb byr i'r cwestiwn hwnnw yw "dim" - o leiaf dim mwy nag yr ydych eisoes yn fwyaf tebygol o wneud. Os gwelwch fod gan eich plentyn bach ddiddordeb mewn llythyrau a llyfrau, prynwch ef teganau sy'n cynnwys llythyrau, megis llythyrau magnetig neu lythyrau ewyn ar gyfer y bathtub. Ac wrth gwrs, prynwch lyfrau. Os yw'ch plentyn yn hoffi rhifau, prynwch deganau gyda rhifau.

Cadwch eich plentyn yn herio. Yr ydych yn fwyaf tebygol o wneud hynny beth bynnag oherwydd gall plentyn bach dawn gael ychydig o fraich pan fydd hi'n diflasu. Dilynwch arweiniad eich plentyn yn unig. Pan welwch chi nad oes ganddo ddiddordeb mwyach mewn gweithgaredd, rhowch hi i ffwrdd. Er enghraifft, mae plant dawnus yn aml yn caru fflachiau cardiau. I rywun arall, efallai y bydd yn edrych fel eich bod yn pwyso'ch plentyn i ddysgu, ond mewn gwirionedd mae'n debygol y bydd gweithgaredd y mae'ch plentyn yn ei mwynhau'n drylwyr. Fodd bynnag, os yw teiars eich plentyn o'r cardiau fflach, peidiwch â mynnu ei bod yn cadw'r gweithgaredd yn unig oherwydd eich bod chi'n meddwl ei fod yn smart ac mae angen iddo ddysgu.

Byddai hynny'n gwthio.

Efallai y bydd llawer o rieni sy'n credu bod eu plentyn bach yn dda i wybod am brofion. Ble gallant gael prawf ar eu plentyn bach? Rwy'n ateb hynny gyda'r cwestiwn "Pam ydych chi am gael prawf ar blentyn bach?" Yn y rhan fwyaf o achosion, mae rhieni'n ateb trwy ddweud eu bod am wybod fel y bydd ganddynt syniad gwell o beth i'w wneud i'w plentyn. Ond nid oes llawer o bethau y gallwch chi neu y dylent eu gwneud ar gyfer eich plentyn bach nad ydych chi eisoes yn ei wneud. Ni fyddwch yn caru eich plentyn yn fwy neu'n llai, ac ni ddylech chi drin eich plentyn mewn ffordd wahanol. Mae rhieni weithiau'n teimlo, os yw eu plentyn bach yn dda, mae ganddynt rwymedigaeth i'w haddysgu.

Ond oni bai fod yr awydd i ddysgu yn dod o'ch plentyn, bydd yn gwthio. Ac os yw'n dod o'ch plentyn, rydych chi'n fwyaf tebygol o helpu'ch plentyn i ddysgu eisoes.

Fe ddaw amser pan fydd angen i chi gael prawf i'ch plentyn, ond nid yw hynny yn ystod y blynyddoedd bach bach.