Trosolwg o Hyperlexia mewn Plant

A yw eich plentyn ifanc iawn yn ei chael yn hawdd i enwi llythrennau a rhifau? A all hi ddarllen geiriau hyd yn oed cyn iddi ymddangos yn gallu siarad yn iawn? Os felly, efallai y bydd gan eich plentyn anhwylder o'r enw hypercsia.

Deall Hyperlexia

Mae hyperlecsia yn syndrom a nodweddir gan ddiddorol dwys gyda llythyrau neu rifau a gallu darllen uwch. Mae plant hyperlecsig yn darllen ar lefelau sydd ymhell y tu hwnt i rai eu cyd-ddisgyblion oedran ac yn aml maent yn dechrau darllen ar oedran ifanc iawn, weithiau'n ddwy oed.Er bod gan blant hyperlecsig sgiliau darllen uwch, yn gyffredinol mae ganddynt anawsterau wrth ddeall a defnyddio iaith lafar. Yn wahanol i blant eraill, nid yw plant hyperlecsig yn dysgu siarad y ffordd mae'r rhan fwyaf o blant yn ei wneud. Er bod y rhan fwyaf o blant yn symud o synau dysgu i eiriau i frawddegau, mae plant hyperlecsig yn cofio ymadroddion, brawddegau, neu sgyrsiau cyfan o deledu, ffilmiau neu lyfrau. I fynegi syniad, rhaid i'r plant allu dosbarthu'r hyn y maent wedi'i gofio i greu ymadroddion gwreiddiol.

Mae gan blant hyperlecsig atgofion gweledol ac achlysurol ardderchog, sy'n golygu eu bod yn hawdd cofio'r hyn y maent yn ei weld a'i glywed. Defnyddiant eu cof i'w helpu i ddysgu iaith. Byddant yn aml yn arddangos echolalia, sef ailadrodd ymadroddion a brawddegau heb ddeall yr ystyr.
O ystyried eu hamser yn yr iaith lafar, anaml iawn y bydd plant hyperlecsig yn cychwyn sgyrsiau.

Hyperlexia ac Awtistiaeth

Mae hyperlecsia weithiau'n symptom o awtistiaeth. Os yw'ch plentyn â hyperlecsia hefyd yn awtistig, efallai y bydd ganddo broblemau cymdeithasu a ymddwyn yn briodol. Efallai y bydd hefyd yn arddangos nodweddion eraill awtistiaeth, gan gynnwys:

Mae nodweddion ychwanegol awtistiaeth yn aml yn cynnwys y canlynol:

A yw Pob Darllenydd Cynnar Hyperlecsig?

Nid yw'r holl ddarllenwyr cynnar yn bendant yn hyperlecsig. Mae rhai, mewn gwirionedd, yn syml yn dda. Fodd bynnag, nid yw hyn yn realiti bob amser yn cael ei gydnabod.

Silberman a Silberman, a ddefnyddiodd y term yn ei bapur 1967 "Hyperlexia: Sgiliau adnabod geiriau mewn plant ifanc", disgrifio continwwm o allu darllen gyda phlant sydd ag anableddau megis dyslecsia ar un pen, plant heb broblemau darllen yn y canol, ac ar y pen arall, plant sy'n "gallu adnabod geiriau'n fecanyddol ar lefel gyfarwyddyd uwch nag a nodir gan eu potensial deallusol."

Y broblem gyda'r dadansoddiad hwn o hyperlecsia yw nad yw'n cyfrif am ddarllenwyr dawnus, er ei fod yn eu cynnwys yn y disgrifiad o fath hyperlecsia. Dim ond ffordd arall y daw ymddygiad dawnus yn "pathologized." Mae hynny'n golygu bod pobl yn gweld problem lle nad oes problem yn bodoli.

Sut i wybod os yw'ch plentyn wedi hyperlecsia

Os yw'ch plentyn yn ddarllenydd cynnar, efallai y byddwch chi'n meddwl tybed a yw'ch plentyn yn cael hyperlecsia. Yn wir, efallai y byddwch yn dod ar draws pobl sy'n dweud wrthych y dylech chi ofyn am help i'ch plentyn ddiagnosio a thrin yr amod hwn.

Mae'n bwysig, fodd bynnag, i gofio bod hyperlecsia yn anhwylder cymhleth. Cofiwch, nid yw darllen yn gynnar yn arwydd o hyperlecsia. Er bod plant hyperlecsig yn cael eu diddori gan eiriau a llythyrau ac yn dysgu darllen heb gyfarwyddyd mewn oedran ifanc iawn, nid yw eu dealltwriaeth fel arfer yn cyfateb i'w gallu i adnabod geiriau. Maent hefyd yn arddangos problemau gydag iaith lafar, yn aml yn methu â rhoi geiriau at ei gilydd i fynegi eu syniadau neu ddeall iaith lafar pobl eraill.

Os yw'ch plentyn yn arddangos symptomau hyperlecsia, gall wneud synnwyr gofyn i'ch pediatregydd atgyfeirio am werthusiad. Os mai dim ond darllenydd cynnar yw eich plentyn, fodd bynnag, eich opsiwn gorau yw ei annog gyda digon o gyfleoedd i fwynhau darllen!