100 Syniad Hwyl Haf i Blant a Rhieni

Pan fyddwch chi'n gweithio gartref, mae angen syniadau ymarferol arnoch ar gyfer adloniant plant, pethau i'w plant eu hunain , yn arbennig gweithgareddau haf . Fel arall, efallai y byddant yn dal i gael gormod o amser sgrin. Os oes angen syniadau arnoch bob dydd, edrychwch ar y gyfres hon o bethau i blant eu gwneud bob dydd - un gweithgaredd ar gyfer wythnos yr haf.

Syniadau ar gyfer Gweithgareddau Haf i Blant

Fodd bynnag, rhieni, rydych chi'n gwybod beth maen nhw'n ei ddweud am yr holl waith a dim chwarae, yn iawn?

Felly peidiwch â gadael i'r plant gael yr holl hwyl. Rhowch gynnig ar o leiaf ychydig o'r 100 syniad hyn ar gyfer plant a rhieni i wneud gyda'i gilydd. Nodwch y dudalen hon a dychwelwch trwy'r haf am ysbrydoliaeth.

 1. Dewiswch eich hun ... beth bynnag. Dod o hyd i fferm gyda llus, mefus, tomatos, blodau, ac ati, a chael dewis.
 2. Chwarae y tu allan yn y glaw. Arogli'r glaw ar y palmant; sblash mewn pyllau; gwneud pasteiod mwd.
 3. Gwnewch eich glaw eich hun. Dowch pawb â phibell neu chwistrellu.
 4. Coginio ... yn aml. Ewch y tu hwnt i'r byrgyrs. Rhowch gynnig ar llysiau neu bysgod. Efallai y bydd y plant yn hoffi iddynt gael mwy os ydynt yn dod oddi ar y gril!
 5. Gwnewch "smores." Siocled + marshmallow + graham cracker = haf
 6. Gwersyll allan. Yr amser cyntaf, ceisiwch wersylla'r iard gefn.
 7. Gwersylla yn y Rhos . Rhowch y bagiau cysgu ar y llawr a chael parti llithro teuluol.
 8. Stargaze. Gwahodd ffrindiau a gwneud parti ohoni.
 9. Dalwch fwg mellt. Ac yna gwyliwch nhw fflachio i mewn i'r nos.
 10. Ail-drefnu'r dodrefn. Rhowch bapur graff y plentyn a chael iddynt lunio cynllun yn gyntaf.
 1. Cymerwch niferoedd teulu gyda'i gilydd. Gall rhieni ymlacio hefyd!
 2. Gwnewch eich pizza eich hun. Rhowch gynnig ar y rysáit hwn sy'n gyfeillgar i blant.
 3. Gwahodd ffrindiau dros noson gêm. Cael tabl gemau plant ac oedolyn hefyd.
 4. Ewch i'r derby dymchwel. Ac yn disgwyl gweld rhai damweiniau mawr.
 5. Gweler sioe awyr. A gobeithio am ddim damweiniau.
 6. Stopiwch i arogli'r blodau. (Ewch i ardd botanegol.)
 1. Siaradwch â'r anifeiliaid. (Ewch i'r sw.)
 2. Ewch yn wlyb. (Ewch i barc dwr.)
 3. Cael ras ras. Defnyddio posau 100 darn a gweld pwy sy'n gorffen yn gyntaf.
 4. Chwarae gêm gardiau. Efallai ewinedd, llwyau neu poker crazy. Cymerwch eich dewis.
 5. Chwarae gêm bwrdd. Candyland, gwyddbwyll neu Monopoly, yn dibynnu ar oedran a chwyddiant.
 6. Gwneud defnydd da o barciau cyfagos. Ewch i wefan eich parc lleol, argraffwch yr amserlen o weithgareddau a'i dâp i'r oergell.
 7. Pecyn picnic. A pwyso i lawr i'w fwyta dim ond rhywle, mewn cyngerdd am ddim, mewn parc wladwriaeth neu yn eich iard gefn eich hun.
 8. Dechreuwch siopa ôl-i'r-ysgol yn gynnar. Y tu hwnt i ddechrau'r ysgol, mae'r plant mwy o hwyl yn meddwl ei fod.
 9. Cael gwaith cartref yr haf ei wneud. Nid yn union hwyl, ond byddwch chi'n falch o'i gael allan o'r ffordd.
 10. Arbrofi gyda hairdos newydd. Gadewch i'r plant roi cynnig ar liwiau neu fridiau di-barhaol. Neu efallai edrychiad sboniog.
 11. Clodwch yn y tywod ar y traeth. Does dim ots os ydyw yn y môr, y llyn neu'r bae.
 12. Gosodwch nod a chwblhau prosiect cartref. Dod o hyd i ffyrdd o adael i'r plant helpu.
 13. Cymerwch daith gerdded adar yn gynnar yn y bore.
 14. Tyfu llysiau. Ac yna eu bwyta.
 15. Tyfu blodau. Ac yna trefnwch nhw.
 16. Gadewch i'r plant goginio cinio. Yn wir, gwnewch draddodiad ohoni.
 17. Cynhaliwch ffrindiau'r plant am sleepover. Ac yna efallai bydd eich plant yn cael eu gwahodd nesaf, gan roi noson am ddim i chi.
 1. Ewch i amgueddfa gyfagos nad ydych erioed wedi bod o'r blaen.
 2. Ewch i'ch hoff amgueddfa leol ... eto.
 3. Ewch i carnifal neu ffair sirol. Bwytawch candy cotwm, toes wedi'i ffrio neu rywbeth drwg iawn unwaith yr haf hwn.
 4. Addurnwch eich llwybrau cerdded gyda sialc.
 5. Cymerwch hike. Dewiswch lwybr ger eich tŷ neu fynd â gyrru i barc mwy pell.
 6. Plannwch gardd glöyn byw. Gwyliwch y fflutr y glöynnod byw erbyn.
 7. Gwneud lemonêd ffres. Efallai hyd yn oed ei werthu mewn stondin lemonêd!
 8. Cymerwch daith ffordd i ddinas gyfagos. Treuliwch y noson os gallwch chi neu ei wneud yn daith ddydd.
 9. Dangoswch y gwyddoniaeth plant yn hwyl. Rhowch gynnig ar yr arbrofion hyn.
 10. Ewch i farwolaeth. Dod o hyd i dai ffilm bargen a thalu llai.
 1. Ewch i'r ymgyrch i mewn. Os nad oes un gerllaw, edrychwch am un ger eich man gwyliau. Dylai pob plentyn fynd i'r gyrru o leiaf unwaith!
 2. Gwyliwch ffilmiau teuluol. Ni all plant gael digon ohonynt eu hunain ar y sgrin fawr.
 3. Darllenwch bennod pennod yn uchel. Neu hyd yn oed fynd ymlaen a darllen cyfres gyfan gyda'ch gilydd.
 4. Gwrandewch ar glasurol fel llyfr clywedol. Neu ceisiwch y clywlyfrau newydd hyn.
 5. Dysgu'r plant gêm nad ydych chi wedi chwarae ers i chi fod yn blentyn.
 6. Cyfarfod ffrindiau yn y maes chwarae. Ddim yn arloesol, ond bob amser yn boblogaidd serch hynny.
 7. Ewch i dŷ hanesyddol. Bydd plant yn cael eu syfrdanu ar yr hyn yr oedd yr hen amserwyr yn byw hebddo.
 8. Gwnewch hufen iâ. Rydym yn defnyddio'r rysáit hon gyda llwyddiant mawr.
 9. Defnyddio beiciau fel modd o gludo. Dangoswch y plant y ffordd i'r siop neu ffrind.
 10. Cymerwch reidiau beic am hwyl. Naill ai yn gadael eich tŷ eich hun neu lwybrau gyrru i feicio.
 11. Ewch i bysgota. Mewn llawer o wladwriaethau, gall plant ollwng llinell heb drwydded.
 12. Paddle caiac neu ganŵ. Neu os ydych chi'n wirioneddol anturus, ceisiwch rafftio dŵr gwyn.
 13. Neidio rhaff. Raliwch y rhigymau rhaff neidio hyn.
 14. Gwasgwch flodau'r haf. Gwnewch ddarlun blodeuo dan bwysau.
 15. Llinynnau llinynnol. Gall beading i blant fod mor syml neu gymhleth wrth i chi ddewis.
 16. Blwch swigod. Gwnewch eich hun!
 17. Chwarae golff bach. Allwch chi wneud y twll-yn-un olaf ar gyfer gêm am ddim?
 18. Bwyta ar frig ciniaw. A gadewch i'r plant gychwyn ar y stolion.
 19. Dod o hyd i le newydd i'w chwarae. Syniad hawdd: Clirio'r islawr neu'r garej. Syniad cymhleth: Adeiladu tŷ coeden.
 20. Adeiladu castell Lego. Clirio tabl a'i wneud yn brosiect teuluol.
 21. Meistr sgil newydd gyda'i gilydd. Dysgwch i jyglo, chwarae harmonica, gwnewch y cylch hula, ac ati.
 22. Dysgu'r neiniau a theidiau i ddefnyddio Skype. A dangoswch eich sgiliau newydd.
 23. Adeiladwch gaer. Rhowch gynnig ar y clustogau yn yr ystafell fyw neu flychau cardbord yn yr iard.
 24. Gwneud tai tylwyth teg. Defnyddiwch fwsogl, rhisgl, a dail mewn annedd sy'n addas ar gyfer Thumbelina.
 25. Ysgrifennu / darlunio llyfr comig. Gwnewch yn ymdrech grŵp neu gadewch i bawb wneud eu hunain.
 26. Adeiladu eich ymennydd. Gall y gemau ymladd hyn helpu.
 27. Dod o hyd i gyngerdd am ddim ger eich rhan chi.
 28. Hedfan barcud.
 29. Rhedeg yn yr iard. Bydd Kickball, wiffleball, Frisbee, a'r tag yn eich cadw'n symud.
 30. Ewch i farchnad ffermwyr leol. A gwledd ar ffrwythau a llysiau'r tymor.
 31. Creu celf gydag eitemau traeth. Edrychwch ar y crefftau morhell hyn
 32. Cael brecwast yn y gwely. Cymerwch dro fel y gweinydd a'r gwasanaeth.
 33. Chwarae gyda chlai. Yna pobi eich creadigol i'w gwneud yn barhaol.
 34. Gwnewch greadigaethau toes chwarae. Yna rhychwantwch nhw a'u gwneud eto.
 35. Gwnewch awyrennau papur. Gweler pwy sy'n mynd y tu hwnt.
 36. Ymunwch â chlwb darllen haf. Gall rhieni restru'r holl lyfrau a ddarllenwyd dros yr haf hefyd, ond yr wyf yn amau ​​y cewch wobr.
 37. Cadwch ddyddiadur braslun.
 38. Ysgrifennwch mewn cylchgrawn. Ar ddiwedd dewisiadau rhannu haf gyda'i gilydd am uchafbwyntiau'r tymor.
 39. Dysgwch y plant i droi cerrig.
 40. Gwnewch anrhegion llun ar-lein. Bydd y fam yn eu caru.
 41. Cymerwch wersi gyda'ch gilydd. Coginio, ioga, tenis, cerddoriaeth, ac ati
 42. Chwarae croquet ar y lawnt. A cheisiwch bocci hefyd.
 43. Sefydlu net badminton. Gallech ei ddefnyddio ar gyfer pêl foli hefyd.
 44. Chwarae HORSE. Gyda rhai bach, sefydlu rhwyd ​​pêl fasged bach nesaf i'r un go iawn.
 45. Creu helfa drysor i blant . Gwnewch hynny ar eich eiddo chi neu o gwmpas y dref.
 46. Codi bwydydd adar. Ac yna gwyliwch y sioe o'ch ffenestr.
 47. Ymunwch â rhaglen Ceidwaid Iau. Mae gan y ddau barc cenedlaethol a llawer o barciau cyflwr nhw.
 48. Gwelwch berfformiad dramatig gyda'i gilydd. Does dim ots os yw'n sioe bypedau yn y parc neu sioe deithiol Broadway.
 49. Rhowch ar eich perfformiad dramatig eich hun. Ysgrifennwch sgript, gwisgo gwisgoedd neu ddim ond ychydig yn ei wneud.
 50. Chwarae charades. Trowch yr holl ddrama honno i mewn i gêm.
 51. Gwnewch gerddoriaeth. Naill ai gwnewch eich offerynnau eich hun neu chwarae rhai traddodiadol.
 52. Torrwch y ffilmiau teuluol. A'r popcorn hefyd!
 53. Cael gwerthiant modurdy. Gall plant ennill arian gwario trwy werthu eu hen bethau.
 54. Ewch at farchnad flea neu werthu garej. Ac maen nhw'n gallu gwario'r arian hwnnw maen nhw wedi'i ennill. (Gweler a yw'r plant yn negodwyr gwell na chi.)
 55. Dringo coed gyda'i gilydd. Wrth gwrs, dim ond os yw'r plant yn ddigon mawr, ac rydych chi'n ddigon dewr.
 56. Cael llyfr o ddarnau. Gweld a allwch chi stwmpio eich gilydd, yna ysgrifennwch eich hun.
 57. Cadwch eich cegin yn oer. Gwnewch chwistrelli heb eu coginio.