Hunan-Ofal ar gyfer Mamau Sengl a Thadau

Dod o hyd i'ch lle da gyda'ch awgrymiadau hunan-ofal ar gyfer rhieni sengl

A yw rhianta ar eich pen eich hun yn gadael i chi deimlo'n ddiflas? Wedi'i losgi allan? Anhygoel ... hyd yn oed yn ddig? Gallech fod yn profi symptomau beunyddiol straen sengl-riant. Ac er na ellir ei osgoi, nid yw eich angen am hunanofal byth yn rhywbeth y dylech ei anwybyddu - oherwydd bod gofalu amdanoch eich hun yn rhan bwysig o ofalu am eich plant. Wedi'r cyfan, chi yw'r person pwysicaf yn eu bywydau.

Ac os nad ydych chi'n 100%, ni allwch roi 100% o'r hyn sydd ei angen arnynt.

A yw eich Rhybudd Hunan-Ofal yn Ysgafn?

Nid yw ein cyrff yn dod â goleuadau rhybudd fel ceir. Felly ni fyddwch yn gweld glow oren yn dod o'r fanfwrdd i ddweud wrthych eich bod bron allan o nwy. Ond fe welwch rai arwyddion clir y mae angen ichi guro eich ymdrechion hunan-ofal. Gall y rhain gynnwys unrhyw beth rhag teimlo'n rhwystredig iawn i wylio yn eich plant , gan ddod yn gynyddol anghofiadol, a hyd yn oed yn dioddef symptomau corfforol.

Beth yw Hunanofal?

Er mwyn ei roi yn syml, mae hunanofal yn tynnu i mewn i chi yr adnoddau sydd eu hangen arnoch i berfformio ar eich gorau. Mae'n gofyn i chi'ch hun, "Sut ydw i'n teimlo, a beth sydd ei angen arnaf nawr?" Er y gall rhai gael eu temtio i labelu'r weithred o roi'ch anghenion eich hun yn gyntaf - neu hyd yn oed ystyried eich anghenion o gwbl - yn hunanol, dyna'r union gyferbyn. Mae gofalu amdanoch eich hun, y person pwysicaf ym mywyd eich plentyn yn hollbwysig i fod y rhiant gorau y gallwch chi ei wneud.

Mae hunanofal yn eich helpu i feithrin yr egni, y stamina, a'r cryfder mewnol y mae angen i chi wneud y gwaith hwn yn dda. Ac ni fydd yn digwydd trwy ddamwain. Mae hunan-ofal yn gofyn am ymdrech barhaus, fwriadol.

5 Categori o Hunan Ofal i Rieni Sengl

Mae tueddu i'ch hunanofal eich hun yn mynnu eich bod yn cydnabod yr holl anghenion gwahanol rydych chi'n eu profi.

Dychmygwch garreg gyda sawl agwedd. Mae yna lawer o agweddau i hunanofal hefyd. Mae'r rhain yn cynnwys:

 1. Hunan-ofal corfforol - Mae hyn yn cyfeirio at sicrhau eich bod chi'n cael digon o orffwys, bwyta bwydydd iach , yfed digon o ddwr, ac ymarfer corff . Yn fwy na rhestr 'i'w wneud' neu benderfyniad y Flwyddyn Newydd, mae'r arferion hyn yn eich helpu chi ar eich gorau bob dydd.
 2. Hunan-ofal emosiynol - Mae'r math hwn o hunanofal yn golygu cydnabod eich teimladau a gweithio drostynt. Gall rhannu eich meddyliau gydag eraill neu eu hysgrifennu i lawr helpu hefyd.
 3. Hunan-ofal perthynol - Mae'r tapiau hwn yn eich ymdeimlad o les cymdeithasol. Pan fyddwch chi mewn cysylltiad ag eraill sy'n gofalu amdanoch chi, mae eich baich yn ysgafnach a gall yr heriau yr ydych yn eu hwynebu gael eu rhoi mewn persbectif.
 4. Hunanofaliaeth Gwybyddol - Yn aml anwybyddir, mae'r math yma o hunan-ofal yn cyfeirio at eich angen i barhau i ddysgu a thyfu.
 5. Hunan-ofal ysbrydol - Mae'r math hwn o hunanofal yn ehangu eich synnwyr o hunan mewn perthynas â gweddill y byd. Efallai y bydd eich hunan-ofal ysbrydol yn cynnwys arferion rheolaidd fel myfyrdod a gweddi, efallai y byddwch hefyd yn canfod bod y tu allan i natur yn helpu.

Effeithiau Cronnus Esgeuluso Eich Hunan Ofal

Mae'n bwysig cydnabod y gall anwybyddu unrhyw un o'r mathau hyn o hunan-ofal achosi effeithiau cronnol a chyfrannu at y straen rydych chi'n ei deimlo.

Fel rhiant sengl, nid ydych chi'n dioddef gormodedd corfforol yn unig. Gall goglo eich cyfrifoldebau eich gadael yn teimlo'n emosiynol yn ogystal.

Ac os ydych chi'n dal i adennill o berthynas, colled, neu siom arall ar ben popeth arall, yna bydd cymryd amser i weithio trwy'ch teimladau bob dydd hyd yn oed yn bwysicach.

Bydd anghenion emosiynol na chawsant eu trin yn briodol yn cywiro arnoch chi o unman. Efallai y byddwch chi'ch hun yn dychrynllyd yng nghanol y siop groser neu eich bod yn clymu yn eich plant dros bethau y byddech chi fel arfer yn eu hanwybyddu. Bydd ychwanegiad hefyd yn dod i ben pan fyddwch chi'n anwybyddu eich anghenion emosiynol.

Felly mae'n hanfodol eich bod yn gofalu amdanoch eich hun yn emosiynol er mwyn i chi fod orau i'ch plant.

Cynghorion ar gyfer Sicrhau Hunan-Ofal Rheoleiddiol

Dyma rai ffyrdd o ofalu am eich anghenion emosiynol a chreu eich cryfder mewnol:

 1. Siaradwch â ffrind . Gall fod yn demtasiwn i feddwl nad yw ffrindiau sydd heb blant neu sydd erioed wedi bod trwy ysgariad, gwahanu neu golled am glywed yr hyn rydych chi'n mynd drwyddo. Y rhan fwyaf o'r amser, nid yw hyn yn wir. Mae eich ffrindiau'n gofalu amdanoch chi, a hyd yn oed os na allant gynnig awgrymiadau yn seiliedig ar brofiad, gallant fod yn gefnogol o hyd. Felly, rhowch y cyfle hwnnw iddynt trwy agor sut rydych chi'n teimlo.
 2. Ysgrifennwch mewn cylchgrawn . Weithiau mae pob un sydd ei angen arnom i gael ein teimladau allan o'n systemau. Ceisiwch ysgrifennu eich meddyliau mewn cylchgrawn. Mae Julia Cameron, awdur The Artist's Way , yn awgrymu ysgrifennu mewn llyfr nodiadau bob bore, ynglŷn â beth bynnag sydd ar eich meddwl, am dri thudalen lawn. Pan fyddwch chi'n gwneud hyn bob dydd, heb bryder am yr hyn y mae'r ysgrifen yn edrych neu'n ei debyg, fe welwch chi erbyn yr amser y byddwch chi'n cyrraedd y drydedd dudalen, byddwch yn dechrau datgloi'r hyn sy'n wirioneddol sy'n eich poeni. Rhowch gynnig arni! Efallai y bydd yr hyn a ddarganfyddwch yn eich synnu.
 3. Ymarferiad . Gwnewch ymarfer corff yn rhan o'ch trefn ddyddiol. Os oes gennych blant ifanc, rhowch nhw mewn stroller neu gadewch iddyn nhw reidio eu beiciau ochr yn ochr â chi. Ac os yw'ch plant yn hŷn, yn gwneud pwynt o chwarae gyda nhw mewn ffyrdd sy'n cael eich cyrff yn symud. Er enghraifft, ewch allan a chwarae tag neu bêl-droed, neu - os yw'ch plant yn mwynhau gemau fideo - chwarae un gyda'i gilydd sy'n cynnwys symudiad, fel Just Dance neu Wii Sports.
 4. Gwrandewch ar gerddoriaeth . Cymerwch ychydig o amser ar ôl i'r plant fynd yn y gwely i wrando ar eich hoff gerddoriaeth a'ch ffrindiau ychydig. Nid yw'r rhan fwyaf ohonom yn cael digon o'r math hwn o "amser pen," yn enwedig os mai dim ond ein gweithgaredd di-dor yw gwylio teledu. Mae gwrando ar gerddoriaeth yn wahanol oherwydd ei fod yn caniatáu i'ch meddwl drifftio a chwalu. Felly rhowch gynnig arni! Rhowch wybod beth bynnag yw meddwl - ni waeth pa mor ddrwg mae'n ymddangos - i'ch helpu i brosesu eich teimladau a'ch rhoi yn ôl mewn cysylltiad â'r cryfder sydd gennych chi y tu mewn.
 5. Treuliwch amser yn mwynhau natur . Gwyliwch yr haul, cymerwch olwg haul hardd, neu dreuliwch ychydig funudau gan wrando ar yr adar yn canu yn eich cymdogaeth eich hun. Does dim rhaid i chi fynd yn bell i fwynhau'r byd o'ch cwmpas.
 6. Siaradwch â phroffesiynol . Os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n sownd neu os nad ydych chi'n gwneud y cynnydd yr hoffech ei weld, gwnewch apwyntiad i siarad â chynghorydd proffesiynol, therapydd, pastor neu rabbi. Gall ef neu hi eich helpu i brosesu eich galar a phoen a dechrau symud ymlaen. Gwybod hefyd nad oes rhaid i hyn fod yn ateb hirdymor. Gall hyd yn oed dim ond dau neu dri phenodiad eich helpu i gysylltu â'ch cryfder mewnol a'ch gosod ar lwybr tuag at iachau ac adferiad.

Territory Unchartered: Hunan Ofal ar gyfer Dadiau Sengl

Mae pwnc hunan-ofal yn gwarantu ystyriaeth arbennig i dadau sengl. Mae'n anffodus bod ein diwylliant yn ein dysgu ni fod dynion i fod yn gryf ac yn alluog - cred sy'n ei gwneud yn arbennig o anodd i rai dynion gydnabod eu gwendidau neu ofyn am gymorth. Ond mae'n bwysig sylweddoli eich bod chi'n ddynol. Ac mae gan bob un ohonom wendidau. Felly, os ydych chi'n teimlo na allwch siarad â chynghorydd neu ofyn i'ch cymydog am help gyda'r plant, yr wyf yn eich annog i ailddiffinio cryfder a gwendid y geiriau.

Mae'n paradocs - rhywbeth sy'n ymddangos fel gwrthddweud ar yr olwg gyntaf ond mewn gwirionedd yn datgelu gwirionedd annisgwyl. Efallai y bydd rhagweld y bydd dim byd o'i le yn edrych fel cryfder o'r tu allan, ond nid yw'n gryfder gwirioneddol. Ac efallai y bydd gofyn am help yn teimlo fel gwendid mynegi yn y lle cyntaf, ond mae'n wirioneddol arddangosfa o gryfder mewnol oherwydd ei fod yn cymryd person cryfach i ofyn am help nag i esgus nad oes dim yn anghywir.

Felly rhowch y rhyddid i chi i fynegi'ch cryfderau mewn ffyrdd newydd. Gwthiwch drwy'r anghysur sy'n dod â gofyn am help, a chanolbwyntio ar y canlyniad: cael yr hyn sydd ei angen arnoch chi'ch hun a'ch plant.

P'un a ydych chi'n dad neu'n dad, does dim amheuaeth y bydd gofalu am eich anghenion corfforol ac emosiynol yn rhoi hwb i'ch cryfder mewnol.