4 Cynghorion i Helpu Eich Plentyn Dawnus Gadewch Cysgu

Nodwedd gyffredin o blant dawnus yw'r angen am lai o gysgu na phlant eraill. Yr hyn sydd ddim yn cael ei nodi mor gyffredin, ond yn aml yn digwydd, yw'r anhawster mae llawer o blant dawnus yn gallu cysgu.

Pam y gallai Plentyn Fethu Trwy Fethu Cysgu

 1. Ddim wedi Blino
  Ie, gallai fod hynny'n syml. Gan nad yw rhai plant dawnus angen cymaint o gysgu â phlant eraill, efallai na fyddant yn blino pan fydd eu rhieni yn eu rhoi i'r gwely ac eisiau iddynt fynd i gysgu.
 1. Angen Mwy Amser yn Unig i Gwynt i lawr
  Os yw plentyn yn introvert, efallai y bydd angen amser ychwanegol ar ei ben ei hun i setlo i lawr o'r dydd. Ni fydd cysgu yn dod yn gyflym gan fod angen amser ar y plentyn i adlewyrchu.
 2. Ni fydd Brain "Cuddio i lawr"
  Yn aml, bydd plentyn dawnus yn cwyno wrth rieni na fydd ei ymennydd yn peidio â gweithio. Bydd ef neu hi hyd yn oed yn dweud pethau fel "Ni fydd fy ymennydd yn diffodd" neu "Ni fydd fy ymennydd yn gadael i mi fynd i gysgu."

Cynghorion i Helpu'ch Plentyn Cael Sleep

Fel y rhan fwyaf o gyngor a ddarganfuwyd yn y llyfrau rhianta arferol, nid yw cyngor ar gyfer helpu plant yn disgyn yn cysgu bob amser yn gweithio. Wrth gwrs, nid yw'n brifo rhoi cynnig arni, ond peidiwch â synnu os yw'ch plentyn yn dal i gael trafferth rhag cysgu. Dyma rai awgrymiadau i geisio:

 1. Canolbwyntio ar ymlacio yn hytrach na chwympo cysgu
  Ni all plentyn ddim mwy na'i hun yn cwympo nag y gall oedolyn. Mewn gwirionedd, y anoddaf rydyn ni'n ceisio cwympo'n cysgu, ymddengys y bydd y cysgu mwy diflas yn dod. Yn hytrach na mynnu amser penodol ar gyfer goleuadau allan a mynd i gysgu, mynnwch amser penodol i fod yn y gwely ac aros yn y gwely, amser ar gyfer gweithgareddau tawel a heddychlon, megis darllen, edrych ar lyfrau, neu wrando ar gerddoriaeth feddal . Ni chaniateir gadael y gwely.
 1. Gwnewch amser gwely yn gynharach
  Mae angen mwy o amser ar rai plant i gwympo oddi wrth weithgareddau'r dydd. Os yw amser gwely arferol plentyn yn 8:00 gyda goleuadau allan am 8:30, gall rhieni symud amser gwely i 7:30 a chaniatáu i ymennydd y plentyn fwy o amser i dawelu. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer introverts. Dylai'r amser fod yn amser ar eich pen eich hun, heb dreulio amser yn siarad â brawd neu chwaer neu riant. Gall hyn fod yn anoddach i blant sy'n rhannu ystafell, yn enwedig os ydynt yn rhannu ystafell gyda chwaer-chwaer extroverted sydd angen siarad!
 1. Gwneud neu Brynu "Bwth Gwely" ar gyfer Preifatrwydd
  Gall bywyd mewnol plentyn dawnus ei gwneud hi'n anodd iddo / iddi gysgu, ond gall y byd y tu allan atal plentyn rhag syrthio i gysgu hefyd. Mae yna ormod o ddiddymu, gormod o golygfeydd a synau. I gael gwared ar rai o'r achosion hyn, gall rhieni wneud "babell gwely". Neu i rieni sydd eisiau ac yn gallu fforddio rhywbeth ychydig yn fancwr ac yn sicr mae pabelli paent yn haws ar gael. Mae babell gwely yn brawf ysgafn, pabell gwely sydd â'i waelod yn gweddu dros wely'r plentyn fel taflen wedi'i osod. Mae gan bebyll gwely fentrau a gallant barhau i fod ar agor neu gael eu cau'n sippe. Fe'u gwneir i edrych fel ceir, gwelyau, trenau, neu "gestyll."
 2. Cyflenwch Brain Ar / Off Button
  Na, wrth gwrs, ni fydd y botwm yn troi'r ymennydd i ffwrdd, ond weithiau mae angen plentyn yn unig - dychmygol neu go iawn - i'w helpu i gau'r ymennydd. Gall rhai plant ddychmygu bod eu hymennydd yn debyg i gyfrifiadur ac mae'n rhaid iddyn nhw fynd trwy broses stopio. Mae rhai plant yn dychmygu glicio ddwywaith ar eu "botwm ymennydd." Ac mae rhai plant yn gallu defnyddio hen lamp (gyda'r tynnell wedi'i dynnu) fel eu switsh ar / i ffwrdd. Unrhyw beth y gall cliciau ei weithredu fel prop ar gyfer y botwm ymennydd. Hyd yn oed os nad yw hyn yn gweithio bob amser, mae'n gwasanaethu yn dda fel trosiad i'r plentyn a'r rhieni. Ac mae'n hwyl yn unig. Yn rhyfedd ddigon, fodd bynnag, mae weithiau'n gweithio mewn gwirionedd! Gall helpu plentyn i dawelu eu gweithgarwch ymennydd.

Ychydig iawn "Don'ts"