Rhybudd o Wyndod i Rieni - Arwyddion a Thriniaethau

Hanfodion Newydd-anedig

Mae llawer o fabanod newydd-anedig yn cael eu clefydau-yn cael taweliad melyn i'w croen a llygaid o lefelau uchel o bilirubin (hyperbilirubinemia).

Yn aml, bydd gan glefyd glefyd y clefyd y gen fwyaf o anedig-anedig â chlefyd glefyd ffisiolegol sy'n dychwelyd i'r arferol heb unrhyw driniaeth. Fel arfer, mae ganddynt gormod o bilirubin oherwydd na all eu hyfed anadlyd ei chlirio'n ddigon cyflym, gan arwain at lefelau cynyddol ar ddiwrnodau dau a thri ac uchafbwynt erbyn dydd pedwar o bum ar ôl iddynt gael eu geni.

Yn anffodus, oherwydd gall clefyd melyn weithiau gyrraedd lefelau peryglus uchel, weithiau'n arwain at niwclearws a niwed posibl i'r ymennydd, mae'n bwysig na chaiff clefyd melyn ei anwybyddu.

Arwyddion a Symptomau Gwartheg

Mae babanod yn datblygu clefyd melyn, taweliad melynog o'u croen a rhannau gwyn eu llygaid, wrth i bilirubin adeiladu yn eu gwaed a'u croen.

Gallai arwyddion a symptomau rhybudd y gallai clefyd y babi fod yn cyrraedd lefel beryglus uchel gynnwys:

Dylai hanes teuluol o glefyd melyn difrifol hefyd fod yn arwydd rhybuddio y gallai babi ddatblygu lefelau diabetes uchel hefyd.

Triniaethau Mwndod

Er mwyn pennu lefel clefyd y babi, gellir cyflawni cyfanswm bilirubin serwm (TSB), prawf gwaed, neu lefel bilirubin (TcB) trawsredal.

Nid yw syml yn edrych ar fabi i amcangyfrif eu lefel clefydau yn cael ei argymell oherwydd ei fod yn rhy anghywir.

Mae lefel bilirubin trawswraidd yn ddewis braf i brawf gwaed pan ellir ei wneud, gan ei bod yn syml yn golygu pennu lefel y bilirubin yng nghraen babi gan ddefnyddio dyfais fel y peiriant BiliCheck.

Yna gellir plotio lefelau bilirubin ar nomogram awr-benodol i helpu i benderfynu a oes angen triniaeth ar blentyn, sydd fel arfer yn cynnwys ffototherapi confensiynol, y cyfeirir ato hefyd fel triniaeth ysgafn.

Mae ffototherapi yn defnyddio sbectrwm cul o olau glas i helpu babi i drosi bilirubin i byproducts y gellir eu heschuddio mewn wrin a bwlch. Yn ogystal â phototherapi banc dwbl traddodiadol sy'n cael ei wneud yn aml yn yr ysbyty, mae babanod sydd wedi eu clefydau yn cael eu trin weithiau gyda biliblankets (pad ffibroptig) neu ar bapur. Mae ffototherapi cartref hefyd yn cael ei ragnodi weithiau ar gyfer y babanod hynny nad ydynt mewn perygl mawr o ddatblygu clefyd melyn a allai gyrraedd lefelau peryglus uchel.

Triniaeth arall ar gyfer lefelau eithafol o glefyd melyn yw trallwysiad cyfnewid, lle caiff gwaed y babi ei ragflaenu a'i waredu gan waed a roddir.

Argymhellion Gwartheg

Er mwyn helpu i atal achosion difrifol o glefyd melyn, mae'r AAP yn argymell:

Yn bwysicach na dim, dylai pob babi gael ei weld gan ei bediatregydd o fewn ychydig ddyddiau o gael ei ryddhau o'r feithrinfa i gael eu pwysau, y cant yn newid o bwysau geni, a risg o wirio clefydau. Mae'r ymweliad cyntaf hwn â'r pediatregydd yn bwysig er mwyn methu â cholli gormod o bwysau a lefelau uchel o glefyd melyn.

Mae hyn yn arbennig o bwysig i fabanod sydd â ffactorau risg ychwanegol ar gyfer datblygu lefel uchel o glefyd melyn, gan gynnwys babanod cyn oed, babanod ag anawsterau bwydo, cleisio difrifol neu cephalohematoma, neu wahaniaeth math gwaed oddi wrth eu mam (anghydfodau ABO neu Rh).

Meddyginiaethau Amgen ar gyfer Mwndod

Dylid osgoi meddyginiaethau amgen ar gyfer clefyd melyn.

Mae angen triniaeth gartref gyffredin ar gyfer clefyd melyn y dylid ei osgoi yn rhoi eich babi mewn golau haul. Yn ychwanegol at y golau glas a gynhwysir mewn ffototherapi safonol, mae golau haul hefyd yn datgelu eich babi i olau uwchfioled a golau is-goch. Ac mae'r amser byr y byddai'ch babi yn debygol o oddef yr amlygiad hwn o haul yn debygol o wneud dim i'w lefelau clefyd melyn.

Yn ôl yr AAP, "mae'r anawsterau ymarferol sy'n gysylltiedig â datguddio anedig-anedig anhygoel yn ddiogel i'r haul y tu mewn neu'r tu allan i'r tu allan neu'r tu allan (ac osgoi llosg haul) yn atal defnyddio golau haul fel offeryn therapiwtig dibynadwy."

Achosion Rhyfeddod

Yn ychwanegol at glefyd melyn ffisiolegol y newydd-anedig, mae mathau eraill o glefyd melyn yn cynnwys:

Ac wrth gwrs, gall babanod a phlant hŷn gael clefyd melyn o achosion eraill, gan gynnwys hepatitis, adweithiau cyffuriau, a mono.

Ffynonellau:

Datganiad Polisi Academi Pediatrig America. Rheoli Hyperbilirubinemia yn y Babanod Newydd-anedig 35 neu Fy Wythnosau Mwy o Gestation. Pediatregau 2004; 114: 1 297-316.

Burke, Bryan L. Tueddiadau mewn Ysbytai ar gyfer Jawndod Newyddenedigol a Kernicterus yn yr Unol Daleithiau, 1988-2005. Pediatreg Chwefror 2009; 123: 2 524-532.

Newman, Thomas B. Gwerthuso a Thrin Mwndod yn y Tymor Newydd-anedig: A Kinder, Approach Gentler. Pediatregau 1992; 89: 5 809-818.

Maisels, et al. Hyperbilirubinemia yn y Babanod Newydd-anedig ≥35 Gostyngiad Wythnosau: Diweddariad Gydag Eglurhad. PEDIATRICS Cyfrol 124, Rhif 4, Hydref 2009