Gwerth a Manteision Ennill Gradd Sgowtiaid yr Eryrod

Sgowtiaid yr Eagle Scout yw rheng uchaf y Sgowtiaid o America. Mae'r wobr fawreddog hon yn cael ei gydnabod yn eang ledled y wlad hyd yn oed gan y rhai nad ydynt yn gyfarwydd â'r gofynion. Mae'r ffaith bod y rheng yn seiliedig ar gyflawni set o safonau cenedlaethol yn hytrach na bod rhai cymwysterau mympwyol yn gwneud bod yn Scout Eagle yn werth chweil.

Mae dod yn Sgowtiaid Eryr yn cymryd dyfalbarhad a gwaith.

Mae'n rhaid i Sgowtiaid Bach ennill pob un o'r rhengoedd er mwyn dechrau gyda Tenderfoot (yn fuan i fod yn Sgowtiaid). Dyma restr o'r gweithgareddau y bydd y Boy Scout yn eu cwblhau ar ei daith i Eagle Scout:

Dyna orchymyn eithaf uchel ar gyfer bechgyn yn eu harddegau. Yn wir, dim ond tua 7% o'r holl Boy Scouts a enillodd eu gradd Eryr yn 2013. Gan ei fod yn cymryd cymaint o waith, pam mae bechgyn yn ei wneud? Mae rhai yn ddigon aeddfed i ddeall yr effaith y bydd cael y wobr yn ei chael ar eu bywydau. Anogir eraill gan eu rhieni a'u Harfeistiaid.

Manteision i Ennill Gradd Sgowtiaid yr Eryrod

Y budd mwyaf y mae dyn ifanc yn ei gael pan fydd yn ennill ei radd Sgowtiaid Eagle yw ei fod yn ddibynadwy, yn ffyddlon, yn gymwynasgar, yn gyfeillgar, yn chwrtais, yn garedig, yn ufudd, yn hwyl, yn ysgafn, yn ddewr, yn lân, ac yn ddidwyll.

Mae'n ymgorffori'r Gyfraith Sgowtiaid, ac mae hynny'n ei wneud yn ddyn o gymeriad cryf. Bydd y nodweddion hyn yn ei helpu ym mhopeth a wna, o wr a thad i weithiwr i arweinydd cymunedol.

Mae Sgowtiaid Eagle yn gwerthfawrogi dyfalbarhad, disgyblaeth, cymhelliant, arweinyddiaeth, atebolrwydd a chyflawniad. Ac mae'r rhai hynny'n arwain at fuddion diriaethol.

Bydd ennill gradd Eagle Scout yn parhau i agor drysau cyflogaeth trwy gydol oes dyn. Yn aml, yr unig gyflawniad ysgol uwchradd sydd wedi'i restru ar ei ailddechrau waeth beth yw ei oedran.

Pan fydd Boy Scout yn dod yn Sgowtiaid Eagle, mae'n mynd i mewn i frawdoliaeth, mae Sgowtiaid Eagle yn uno gan eu hymrwymiad i ddelfrydau Sgowtiaid. Dywedodd George Crowl ei bod orau yn ei dâl Croeso i Eagle Newydd:

Yn y blynyddoedd i ddod, byddwch yn casually gwrdd â dynion sydd yn Eryr hefyd, bydd bond gyflym o gymrodoriaeth. Ar eich cyfer chi, mae pob un wedi rhannu profiad cyffredin. Rydych chi i gyd yn gwybod y gellir ymddiried yn y llall, fel ffrind ac fel brawd Sgowtiaid. Mae'r gymrodoriaeth ymhlith yr Eryrod yn ymestyn trwy'r wlad, ie hyd yn oed ar draws y byd.

Nid yw Sgowtiaid Bachgen yn ennill eu safle Sgowtiaid Eryr am wobrau a buddion. Maen nhw'n ei wneud oherwydd eu bod yn byw Cyfraith y Sgowtiaid bob dydd.