Defnyddio Prawf Beichiogrwydd Cynnar - Manteision a Chytundebau

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod am brofion beichiogrwydd cyn i'ch cyfnod ddod i ben

Os ydych chi wedi ceisio beichiogi yn fwriadol, mae'n bosib eich bod yn ymwybodol o'r amrywiaeth o brofion beichiogrwydd cynnar sydd ar gael nawr a all weithiau beichiogrwydd sawl diwrnod cyn i chi ddod o hyd i'ch cyfnod. Eto, oherwydd y gallwch chi ddefnyddio prawf beichiogrwydd cynnar, a yw hynny'n golygu y dylech chi? Mae'n werth ystyried ychydig o bwyntiau cyn i chi fynd ymlaen.

Manteision Profion Beichiogrwydd Cynnar

Ac eithrio cael gorchymyn meddyg i gael prawf gwaed hCG cynnar, a wneir fel arfer yn unig pan fo rhesymau meddygol i ganfod beichiogrwydd cyn gynted ag y bo modd, profion beichiogrwydd cartref cynnar yw'r ffordd gyflymaf i chi ganfod a ydych chi'n feichiog yn ystod rhywun penodol cylchred menstruol.

Gall y profion mwyaf sensitif ar y farchnad roi canlyniad cadarnhaol i chi o bedwar i bum niwrnod cyn i'ch cyfnod ddod i ben, sy'n golygu nad oes rhaid i chi o reidrwydd aros am gyfnod a gollwyd i ganfod a ydych chi'n feichiog. Gall hyn fod yn apelio os ydych am gael gwybod am eich beichiogrwydd cyn gynted ag y bo modd, a gall ateb cynnar fod yn ddefnyddiol os yw eich meddyg yn bwriadu dechrau neu i roi'r gorau i unrhyw feddyginiaethau cyn gynted ag y byddwch chi'n darganfod eich bod chi'n feichiog.

Efallai y bydd profion beichiogrwydd cynnar yn ddefnyddiol hefyd os nad oeddech yn bwriadu beichiogi ond bod methiant rheoli geni o gwmpas canol eich cylch, ac rydych am wybod cyn gynted ag y bo modd a ydych chi'n feichiog er mwyn i chi allu gwneud cynlluniau priodol.

Rheswm cyffredin iawn a enwir ar gyfer gwneud profion beichiogrwydd cynnar yw bod menywod mor iach â phosib, yn bwyta'n dda ac yn osgoi alcohol. Yn hytrach na gwneud profion beichiogrwydd cynnar - a all fod yn negyddol hyd yn oed os ydych chi'n feichiog - efallai na fyddai'n well tybio y gallech fod yn feichiog ac yn bwyta'n iach ac yn ymatal rhag alcohol yn gwneud y rhai dyddiau hynny?

Cynnal Profion Beichiogrwydd Cynnar

Yn ôl y pecyn mewnosod ar gyfer un o'r brandiau blaenllaw o brawf beichiogrwydd cynnar, pan gaiff ei ddefnyddio bedair diwrnod cyn y cyfnod mislif a gollwyd, bydd y prawf yn canfod hCG (yr hormon beichiogrwydd cynnar a ddefnyddir gan y rhan fwyaf o brofion beichiogrwydd gwaed ac wrin) mewn tua 69 y cant o merched beichiog.

Mewn tri diwrnod cyn y cyfnod menstruol disgwyliedig, mae'r nifer yn codi i 83 y cant. Ac yn ystod un a dau ddiwrnod cyn y cyfnod menstruol, bydd gan 93 y cant o ferched ganlyniad cadarnhaol os ydynt yn feichiog, sy'n golygu na fydd saith y cant yn methu.

Felly, er ei bod yn wir y gall y profion hyn ddweud wrthych eich bod chi'n feichiog mewn cylch penodol, ni allant ddweud wrthych nad ydych yn feichiog, ac mae yna siawns sylweddol o gael canlyniad negyddol negyddol. Gall hyn fod yn arbennig o wir os yw'ch cylch menstru yn amrywio o hyd neu os nad ydych chi'n olrhain yr union ddyddiad i ddisgwyl eich cyfnod. Felly, gall ansicrwydd canlyniad negyddol arwain at ddefnyddio lluosog o brofion beichiogrwydd cynnar ym mhob cylch menstruol, a gall yr arfer hwn gostio swm sylweddol o arian i chi heb newid yr ateb terfynol. (Cofiwch nad yw dod i wybod ychydig ddyddiau'n gynnar yn effeithio ar p'un a ydych mewn gwirionedd yn feichiog, na fydd yn effeithio ar ganlyniad eich beichiogrwydd.)

Dadl arall yn erbyn profion beichiogrwydd cynnar yw'r cyfleoedd cynyddol o ganfod ac yn galaru yn sgîl difrodydd cynnar iawn na fyddai fel arall yn cael eu diystyru. Yn aml, mae beichiogrwydd cemegol yn cael ei alw'n aml, mae'r camgymeriadau hyn yn achosi i chi gael prawf beichiogrwydd cadarnhaol ond yna bydd eich cyfnod yn cyrraedd ar amserlen neu dim ond ychydig ddyddiau'n hwyr, gan fod y prawf yn ymddangos yn "ffug cadarnhaol". Mae ymchwilwyr o'r farn bod beichiogrwydd cemegol yn hynod o gyffredin ac anaml y byddant yn nodi unrhyw bryderon iechyd sylfaenol yn y fam, ond bod y canfyddiadau hyn yn cael eu canfod yn amlach oherwydd y profion beichiogrwydd sensitif nawr ar y farchnad.

Felly, os ydych chi'n aros i brofi hyd nes y bydd eich cyfnod yn ddyledus, bydd gennych groes llai o sylwi ar feichiogrwydd cemegol. Gan ddibynnu ar eich rhagolygon, efallai y byddai'n well gennych chi aros i gymryd prawf beichiogrwydd cynnar er mwyn lleihau'r risg o gael eich siomi ychydig ddyddiau'n ddiweddarach.

Efallai mai'r "con" mwyaf i wneud profion beichiogrwydd cynnar yw'r pryder y gall yr arfer hwn ei greu. Er ein bod yn meddwl am bryder fel symptom meddyliol yn bennaf, y hormonau straen sy'n deillio o hyn gall ein cyfrinachau corff fod yn afiach yn gorfforol. Gan ei bod yn aml yn dadlau mai'r nod o wneud prawf beichiogrwydd cynnar yw eich bod chi'n siŵr o fod mor iach â phosibl, efallai y bydd hyn mewn gwirionedd yn cyflawni'r gwrthwyneb i'r hyn a fwriadwyd gennych.

Edrychwch ar y saith rheswm hyn i beidio â gwneud prawf beichiogrwydd yn gynnar .

Llinell Isel ar Brawf Beichiogrwydd Cyn Bod Eich Cyfnod yn Dyledus

Fel gyda phob peth, mae amgylchiadau pawb yn wahanol, a rhaid ichi wneud y penderfyniadau sy'n gweithio orau i chi. P'un a ydych chi'n profi yn gynnar neu'n hwyrach, orau i chi y cewch y canlyniad yr ydych ei eisiau pan fyddwch chi'n cymryd prawf beichiogrwydd cynnar. Os ydych chi'n dal i graffu eich pen, edrychwch ar y meddyliau hyn ar yr amser gorau i wneud prawf beichiogrwydd .

Ffynonellau:

Coleg America Obstetreg a Gynaecoleg. Cyhoeddi ACOPG Argymhellion Newydd ar Golli Beichiogrwydd Cynnar. 04/21/15. http://www.acog.org/About-ACOG/News-Room/News-Releases/2015/ACOG-Releases-New-Recommendations-on-Early-Pregnancy-Loss