9 Swyddi dros Lafur

1 -

Cerdded
Llun © Lluniau Blend / Delweddau Getty

Mae'r swyddi rydych chi'n eu dewis ar gyfer llafur ac enedigaeth yn bwysig. Byddant yn eich helpu i fod yn fwy cyfforddus yn ystod y broses lafur. Bydd rhai swyddi hefyd yn helpu i gyflymu'r broses o lafur. Gellir gwneud llawer o'r swyddi hyn gyda neu heb gymorth eich partner, eich gŵr, eich doula neu'ch nyrs. Bydd eu harfer cyn llafur hefyd yn eu gwneud yn ymddangos yn gyfarwydd ac yn fwy cyfforddus a naturiol.

Mae cerdded mewn llafur yn ffordd wych o helpu nid yn unig i gyflymu llafur ond eich gwneud yn fwy cyfforddus. Mae hefyd yn ffordd wych o wario llafur cynnar . Bydd rhai merched yn dewis cerdded trwy eu cymdogaethau, neu hyd yn oed y ganolfan ar ddiwrnodau oerach. Ni waeth ble rydych chi'n dewis cerdded, hyd yn oed os mai dim ond neuaddau'r ysbyty ydyw, gall cerdded eich helpu i symud eich pelvis yn fwy am ddim a helpu disgyrchiant i gynorthwyo'ch babi i symud i mewn i'ch pelvis.

Yn ystod cyfnodau diweddarach y llafur, efallai na fyddwch chi'n teimlo fel cerdded yn ystod cyfangiadau. Mae hynny'n berffaith iawn. Yn syml, stopiwch a chymryd yn ganiataol sefyllfa wahanol neu defnyddiwch sefyllfa sefydlog ar gyfer y cyfangiadau. Gallwch chi ddechrau cerdded eto cyn gynted ag y gallwch chi wneud hynny.

2 -

Eistedd
Llun © Lane Oatey / Blue Jean Images / Getty Images

Gall eistedd fod yn sefyllfa braf ar gyfer llafur. Mae'n eich galluogi i fod yn gwbl unionsyth ac yn caniatáu disgyrchiant i'ch cynorthwyo i weithio. Gall hefyd helpu i hybu ymlacio, trwy ganiatáu i chi orffwys.

Gallwch ddefnyddio unrhyw fath o gadair, o gadair gegin, i gadair creigiog. Mae gan lawer o ysbytai a chanolfannau geni gadeiriau sydd ar gael i chi eu defnyddio ym mhob ystafell lafur ac ystafell geni. Gallwch hefyd eistedd ar bêl.

Gallwch hefyd eistedd mewn gwely, neu mewn tiwb geni. Os oes gennych gawod yn unig, ystyriwch eistedd ar gadair cawod yn y cawod

Llun © Robin Elise Weiss

3 -

Eistedd mewn Gadair yn ôl

Mae manteision eistedd mewn cadair hefyd ar gael os byddwch yn eistedd yn ôl. Y budd ychwanegol yw y gallwch chi fwynhau ymlaen. Gall hyn helpu i gymryd rhywfaint o bwysau oddi ar eich cefn. Mae hefyd yn gwneud eich cefn ar gael i'ch gŵr, doula neu nyrs i rwbio neu dylino. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol os ydych chi'n profi llafur yn ôl neu os yw eich babi yn occiput posterior (OP) neu wyneb i fyny.

Llun © Robin Elise Weiss

4 -

Teilwr yn Eistedd
Llun © Llyfrgell Lluniau Gwyddoniaeth / Getty Images

Mae amrywiol eistedd yn amrywiad hamddenol o eistedd. Gellir ei wneud yn y gwely neu ar y llawr, gan ddibynnu ar ble rydych chi'n fwyaf cyfforddus. Unwaith eto, mae hwn yn sefyllfa unionsyth ar gyfer llafur ac yn caniatáu disgyrchiant i helpu. Mae hefyd yn ymlaciol iawn ac yn darparu rhan braf o'r gluniau mewnol ac yn ôl.

5 -

Semi-Eistedd
Llun © Pics Design / Getty Images

Defnyddir semi-eistedd fel arfer mewn gwely. Gellir ei ddefnyddio ar y cyd ag anesthesia epidwral neu feddyginiaethau eraill, megis meddyginiaethau IV . Nid oes gan y sefyllfa hon yr holl fanteision o osod unionsyth ac ni ddylid ei ddefnyddio am gyfnodau hir. Fodd bynnag, mae'n well na gorwedd yn wastad ar eich cefn. Gellir ei ddefnyddio i hyrwyddo ymlacio neu ar lafur cynnar cyn bod y cyfyngiadau yn gofyn llawer o'ch sylw.

6 -

Ochr yn Lying
Llun © Dorling Kindersley / Getty Images

Mae'r sefyllfa ochr yn ochr yn niwtral o ran disgyrchiant, sy'n golygu nad oes unrhyw fuddion o ran disgyrchiant yn y sefyllfa hon. Mae hon yn sefyllfa wych i arafu eich llafur neu'ch geni. Gellir ei ddefnyddio hefyd i gymryd pwysau oddi ar y perinewm yn ystod ei eni.

Bydd llawer o ysbytai yn defnyddio'r sefyllfa hon ar y cyd ag anesthesia epidwral neu feddyginiaethau eraill. Gellir ei ddefnyddio hefyd i newid swyddi o lled-eistedd. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer menywod sy'n llafur gyda phwysau gwaed neu os yw eich babi yn dangos arwyddion o drallod y ffetws .

7 -

Sgwatio
Llun © Dorling Kindersley / Getty Images

Mae sgwatio yn ffordd wych o gynyddu diamedr eich allfa pelvig. Ni ddylid defnyddio'r sefyllfa hon nes bod eich babi yn cymryd rhan yn eich pelvis . Gelwir hyn hefyd yn orsaf sero neu is (niferoedd cadarnhaol). Ar ôl cymryd rhan, mae hwn yn sefyllfa wych i helpu i annog eich babi i ymuno â'ch pelvis ymhellach. Mae hefyd yn sefyllfa wych i roi genedigaeth.

Mae'r sefyllfa sgwatio yn helpu i ddiogelu eich perinewm gan ei gwneud yn llai tebygol y byddech yn torri neu yn mynnu defnyddio episiotomi yn ystod eich geni. Mae'n ysmygu a elwir yn grym y bydwragedd oherwydd ei allu i gyflymu cyfnod gwthio llafur.

8 -

Llawiau a Chneision
Llun © Photodisc / Getty Images

Mae llaw a phen-gliniau hefyd yn sefyllfa niwtral disgyrchiant. Mae'n sefyllfa wych i helpu i gael egwyl o ddwysedd cyfyngiadau. Mae hefyd yn gweithio'n dda ar gyfer troi babi ar ôl.

Os yw'ch babi yn gynyddol neu os ydych chi'n profi llafur yn ôl, gall y sefyllfa hon fod yn gysurus. Mae'n caniatáu i'ch doula neu'ch gŵr dylino'ch cefn neu wneud cais am bwysedd er mwyn eich cynorthwyo i fod yn fwy cyfforddus. Gallwch hefyd ddefnyddio'r sefyllfa hon i roi genedigaeth.

Ffynhonnell
Llawlyfr Cynnydd Llafur. Simkin, P ac Ancheta, R. Wiley-Blackwell; 2 rifyn.

9 -

Parhaus Ymlaen
Llun © Llyfrgell Lluniau Gwyddoniaeth / Getty Images
Gall mynd rhagddo helpu i gymryd y pwysau oddi ar eich cefn yn y llafur. Gallwch sefyll a pharchu ymlaen dros bêl neu stack o glustogau. Gallwch fod ar eich pen-gliniau ac yn magu rhywbeth neu rywun arall. Neu gallwch chi hongian dros ochr tiwb llafur os oes gennych chi dwbl pan fyddwch yn llafur. Mae hyn yn aml yn teimlo fel sefyllfa ymlacio mewn llafur, yn enwedig rhwng cyfyngiadau.