Sut i gael Ymateb Awesome i "Sut oedd eich diwrnod?"

Rhowch yr ateb "dirwy", dod yn wrandawr gwell, a siarad am emosiynau.

Phew, mae diwrnod arall yn y swyddfa drosodd! Nawr mae'n bryd codi'r kiddos a gweld beth maen nhw wedi'i wneud.

Rydych chi wedi clywed y cyngor i fod yn bresennol gyda'ch plant er mwyn i chi ddechrau trwy roi'r gorau i'ch meddwl am y gwaith a dechrau meddwl am eich plant.

Rydych chi'n mynd adref, dadbacio'ch pethau a gofyn i'r plant, "Felly, sut oedd eich diwrnod chi?"

A beth yw eu hateb?

"Dda."

Neu, mae pawb yn dechrau siarad ac ni allwch chi glywed unrhyw un. Yna mae ymladd dros bwy sy'n cael eich sylw. Anfonir pawb at eu corneli gan gynnwys chi.

Sigh.

Sut ydych chi i fod yn "fod yn bresennol" gyda'ch plant os na fyddant yn siarad neu na allwch chi ddilyn mwy nag un sgwrs?

Dyma sut.

Atodlen Rhai Downtime ar gyfer Eich Plant

Er mwyn hwyluso'r anhrefn o ddod adref, mae pawb wedi setlo i lawr yn gwneud eu hoff beth. Cyn i chi ddechrau coginio, gosodwch bob plentyn gyda gweithgaredd y gallant ei barthio fel lliwio, darllen llyfr, gwneud prosiect celf, neu adeiladu Legos

Methu meddwl am weithgaredd? Gofynnwch i'r plant beth yw'r un peth y maent yn edrych ymlaen at wneud y rhan fwyaf pan ddônt adref.

Er eu bod yn ymgartrefu yn gwrthsefyll yr anhawster i grilio nhw am eu diwrnod. Rydych chi (gobeithio) wedi newid gaeau o fywyd gwaith i fywyd cartref ar eich ffordd i godi'r plant neu ar eich cartref gyrru, felly rhowch gyfle iddynt ddadelfennu.

Ac os bydd unrhyw un sy'n dechrau pwyso am bryderon y newyn, rhowch un o'r byrbrydau hyn iddynt.

Ffyrdd gwahanol i'w holi am eu diwrnod

Unwaith y bydd y plant wedi setlo ac mae'r cinio yn cysgu eistedd gyda phob plentyn ac yn dechrau gofyn eich cwestiynau. Wedi blino o ofyn yn unig "Sut oedd eich diwrnod?"? Yna ceisiwch un o'r rhain y gofynnaf i'm plant oedran elfennol:

 1. Pwy wnaethoch chi eistedd gyda chi yn ystod cinio?
 2. Beth oedd eich hoff gêm yn y toriad?
 3. Sut oedd bwced heddiw? Llawn neu wag? (Mae fy mhlant wedi darllen y llyfr "How Full Is Your Bucket" gan Tom Rath yn yr ysgol fel y gallant gysylltu â'r cwestiwn hwn. Mae'r llyfr yn helpu i esbonio sut mae pobl yn teimlo trwy gydol y dydd. Os oedd bwced yr athro yn wag, mae'n golygu ei bod hi'n drist neu ofid am rywbeth)
 4. Sut oedd eich bwced heddiw, yn llawn neu'n wag?
 5. Beth oedd y peth anoddaf a wnaethoch heddiw?
 6. Pe gallech chi ddewis tri ffrind i chwarae pwy fyddai a pham?
 7. Pwy wnaeth eich gwneud chi'n hapus heddiw?
 8. Beth oedd eich hoff ran fwyaf o'r dydd?
 9. Beth wnaethoch chi liw heddiw?
 10. Pe bai heddiw yn lliw, beth fyddai hynny?
 11. Beth yw un peth creadigol a wnaethoch heddiw?
 12. Dywedwch wrthyf am y llyfr a ddarllenwch heddiw.
 13. (Ar ddiwrnod glawog) A oedd gennych chi doriad dan do neu doriad awyr agored?
 14. Oeddech chi'n diflasu heddiw? Pam?
 15. Dywedwch wrthyf am broblem a ddatryswyd heddiw.
 16. A wnaethoch chi osod unrhyw beth heddiw?
 17. A oedd heddiw yn ddiwrnod cyflym neu'n ddiwrnod araf?
 18. Pa reolaeth newydd yr oeddech chi'n ei ddysgu amdano?

Gweithio ar Dod yn Gwrandawr Rhagorol

Yn dibynnu ar eich plentyn, efallai na fyddwch ond yn cael un cyfle i ofyn cwestiwn felly gadewch i ni ei wneud yn cyfrif. Pan fyddwch chi'n mynd i ofyn y cwestiwn, gofynnwch UN cwestiwn yn unig. Peidiwch â chodi ychydig o gwestiynau gyda'i gilydd.

Yna eisteddwch, tawelwch, a gwrandewch. Eisteddwch yn dynn.

Rhowch y lle a'r cyfle i ateb.

Pan fyddant wedi'ch ateb chi, eisteddwch yn dynn rhywfaint mwy. Weithiau, maen nhw'n cael y syniad o stori arall y maen nhw am ei rannu gyda chi nad oedd ganddo unrhyw beth i'w wneud â'ch cwestiwn cychwynnol.

Mae dysgu eistedd yn dynn yn gwella'ch sgiliau gwrando. Yr hyn yr wyf yn ei olygu wrth wrando ar sgiliau yw eich bod nid yn unig yn gwrando ar eu geiriau ond yn rhoi sylw i'r hyn a ddywedir a beth sydd ddim.

Dyma pan fydd "bod yn bresennol" yn dod i mewn. Pan ofynnwch i'ch plentyn sut oedd eu diwrnod, dyma'r adeg bwysicaf i beidio â meddwl am unrhyw fath o waith.

Dyma'r amser i chi edrych ar eich plentyn, gobeithio cael cyswllt llygad, eu gwylio, a gwrando arnynt.

Pan fyddant yn ateb cwestiwn, byddwch yn chwilfrydig am yr hyn a ddywedasant. Ceisiwch ddweud pethau fel "Wow! Dywedwch wrthyf fwy am hynny! "Neu" Mae mor ddiddorol. Sut wnaeth hynny ddigwydd? "Neu hyd yn oed yn well," Sut wnaeth hynny wneud i chi deimlo? ".

Chi yw'r person y mae eich plentyn eisiau ei rannu â'u teimladau. Felly, pan fydd eich plentyn yn ateb eich cwestiynau, gwyliwch iaith eu corff. Os yw eu hysgwyddau yn cael eu cwympo, gofynnwch iddynt pam fod hynny. Efallai na fyddent wedi sylweddoli eu bod yn eistedd y ffordd honno, ond yn y funud neu ddau nesaf gallant gael ateb pam. Eisteddwch yn dynn.

Mae bod yn wrandäwr da yn dangos eich plentyn eich bod chi'n bresennol. Mae rhywbeth am rywun sy'n wirioneddol yn gwrando arnoch chi sy'n dweud "Rwy'n poeni amdanoch chi."

Felly rwyf am glywed gennych chi nawr!

Oes gennych chi ffordd greadigol o ofyn i'ch plant sut aeth eu diwrnod? Neu a oes rhywbeth arbennig y mae eich plant yn ei wneud i ddod oddi ar ôl ysgol? Dywedwch wrthyf amdano ar fy nhudalen Facebook.